Menu
Zorgen over ontwikkelingen rondom beschut werk

De SER maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom ‘beschut werk’. De SER vindt het nodig dat er wordt bijgestuurd om een sluitende sociale infrastructuur tot stand te brengen en om de huidige expertise en kennis van de Sociale Werkbedrijven (SW) daarbij goed te benutten. Voorziening beschut werk is een onmisbaar onderdeel van de sociale infrastructuur. Daar ligt volgens de VCP een gezamenlijk belang van gemeenten, werkgevers en werknemers.

Om het belang van cliënten en werkgevers beter te dienen moet de sociale infrastructuur volgens de SER bestaan uit een aantal onderling samenhangende functies die in alle arbeidsmarktregio’s aanwezig zouden moeten zijn. De voorziening ‘beschut werk’ is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Het aantal nieuwe beschutte werkplekken blijft ver achter bij de gestelde verwachtingen. Ook blijkt dat een deel van de gemeenten in het geheel geen plannen heeft om deze voorziening te realiseren, of dat zij alleen alternatieve voorzieningen, zonder dienstbetrekking, bieden.

Het is van belang om nu bij te sturen en te bevorderen dat de sluitende sociale infrastructuur duurzaam vorm krijgt. Door minder financiële middelen, afnemend aantal WSW-ers en zeer weinig nieuwe instroom in nieuw beschut werk, komt het voorbestaan van deze bedrijven op het spel te staan. De bestaande infrastructuur van kennis en arbeidsplaatsen brokkelt af, terwijl de nieuwe nog niet is opgebouwd. Gemeenten hebben wat de SER betreft een zorgplicht voor het realiseren van de sluitende sociale infrastructuur. Tegelijkertijd is het goed om de regievoering op de schaal van de 35 arbeidsmarktregio’s, samen met sociale partners in de regionale Werkbedrijven te vergroten. Door nu de juiste keuzes te maken kunnen onnodige kosten voor de maatschappij, en onzekerheid bij (potentiële) werknemers, worden voorkomen.

Na de achterbanraadpleging is het de bedoeling de verkenning ‘Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de participatiewet’ in de komende SER Raad vast te stellen.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws