Menu
​Zet in op professionals bij uitvoering Klimaatakkoord

De daadwerkelijke uitvoering van het Klimaatakkoord kan niet zonder goed opgeleide professionals. Dat zegt de VCP in een reactie op de voorlopige hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Professionals leveren een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe technieken die bijdragen aan een schoner milieu. Daarnaast is er doorlopend aandacht nodig voor werkgelegenheid en de gevolgen van het akkoord voor de inkomens, met name de middengroepen.

Schone technieken
Het Klimaatakkoord moet ertoe leiden dat de uitstoot van broeikasgas kooldioxide de komende jaren met ongeveer de helft omlaag gaat. Aandacht voor de werkgelegenheid is daarbij van groot belang, zegt de VCP. “Het ontwikkelen nieuwe, schone technieken gebeurt op de werkvloer, daarom zijn investeringen in sociale innovatie en menselijk kapitaal zo belangrijk. Een duurzaam Nederland kan niet zonder deskundige professionals , en daarvoor moet je in mensen investeren.”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad zei bij de presentatie van de voorstellen dat het vinden van voldoende geschoold personeel een belangrijke uitdaging zal zijn.

Lastenverdeling
De VCP hecht verder aan een eerlijke verdeling van de lasten die voortvloeien uit het akkoord. Uitvoering van het Klimaatakkoord kost jaarlijks ongeveer drie miljard euro, het kabinet moet bepalen hoe die lasten worden verdeeld. “Natuurlijk moeten we allemaal een steentje bijdragen, want het klimaat gaat iedereen aan. Maar het mag niet zo zijn dat de lasten eenzijdig bij bepaalde groepen worden gelegd”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De effecten van het akkoord zullen worden doorberekend door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Taakgroepen
De VCP is bij de totstandkoming van de voorstellen niet actief betrokken geweest. In het overleg over deelonderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en landbouw zaten overheid, bedrijfsleven en een aantal maatschappelijke organisaties aan tafel. De VCP maakt wel deel uit van een taakgroep die zich met scholing en ontwikkeling bezighoudt. In het Klimaatakkoord zijn meerdere van deze taakgroepen in het leven geroepen die zich met sector overschrijdende onderwerpen bezighouden, zoals financiën en woonomgeving.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws