Menu
1e Nieuwsbrief: Uitwerking pensioenakkoord in september van start

Kabinet en sociale partners die samen het pensioenakkoord gaan uitwerken hebben op 9 juli jl. een goed eerste voorbereidend overleg gehad over mogelijk te volgen werkwijze. Het wordt een omvangrijk en complex project met een ambitieuze planning. Zoals tijdens de presentatie van het akkoord werd bekendgemaakt, komt er een zogeheten stuurgroep die diverse pensioenonderwerpen inhoudelijk zal gaan uitwerken. De sociale partners en dus ook de VCP zullen deel uitmaken van die stuurgroep.

VCP: doelen staan voorop
Het pensioenakkoord voorziet onder meer in een nieuw pensioencontract, een zogeheten verbeterde premieregeling met nog toe te voegen additionele solidariteit en een transitie rond de afschaffing van de huidige doorsneesystematiek. Er is afgesproken dat de pensioencontracten pech- en gelukgeneraties moeten voorkomen. Omdat deze onderwerpen nog in de stuurgroep verder zullen moeten worden uitgewerkt, heeft de VCP tijdens de onderhandelingen zwaar ingezet op de te bereiken resultaten en doelen. Diverse afspraken uit het akkoord had de VCP liever anders gezien, maar de doelen staan voor de VCP als een huis en daarop zal elke afspraak die binnen de stuurgroep wordt gemaakt, worden getoetst. Concreet betekent dit onder meer dat het akkoord niet mag leiden tot een versobering van het pensioen en kostenneutraal gaat uitpakken voor de deelnemers. Verder is afgesproken dat deelnemers compensatie moeten krijgen voor afschaffing van de compensatie bij de afschaffing van de doorsneesystematiek en de houdbaarheid van de verplichtstelling.

Vier gesprekslagen
De organisatie van de uitwerking van het pensioenakkoord telt vier lagen waarin kabinet en sociale partners gaan samenwerken. Van boven naar onder ziet dat er naar alle waarschijnlijkheid als volgt uit:
• Het hoogste orgaan is het zogeheten Bestuurlijk overleg (escalatieoverleg), met daarin de minister en de bestuurlijke top van werkgevers en werknemersorganisaties. Dit overlegorgaan kijkt toe op de monitoring en de uitwerking van het gehele pensioenakkoord en is beschikbaar voor escalatie als de stuurgroep er niet in slaagt overeenstemming te bereiken.
• Daarna komt de ‘stuurgroep’ in beeld, die besluiten kan nemen over het pensioencontract en de transitie afschaffing doorsneesystematiek langs de lijnen van de geformuleerde doelen. De stuurgroep kijkt ook naar het totale proces rond het pensioenakkoord. Zij wordt periodiek geïnformeerd ook over zaken als de AOW, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zzp’ers en het aanvalsplan ter bestrijding van werknemers zonder pensioen.
• Er komt een zogeheten voorbereidingsgroep, die met een gedragen advies aan de stuurgroep zal komen over de output die verschillende technische werkgroepen op bijvoorbeeld de ondergenoemde thema’s leveren.
• De feitelijke uitwerking wordt gedaan in diverse technische werkgroepen met deskundigen (werkverbanden) die per onderdeel met concrete voorstellen zullen komen, bijvoorbeeld over de contracten, passende rekenregels of de afschaffing van de doorsneeopbouw.

Voorlopige invulling vanuit de VCP:
– Bestuurlijk overleg/escalatieoverleg: Gerrit van de Kamp
– Stuurgroep: Nic van Holstein
– Voorbereidingsgroep: Klaartje de Boer
– Technische werkverbanden: VCP-adviseur Dick Boeijen + vertegenwoordigers met deskundige achtergrond (nader te bepalen).

Planning
Er is op 9 juli een eerste voorbereidend overleg geweest tussen het kabinet en de sociale partners. Dit was een goede bijeenkomst. Het bestuur van de VCP heeft hierop volgend een eerste interne bespreking over dit omvangrijke en complexe project gehad op 16 juli jl. Het is de bedoeling dat de stuurgroep in september van start gaat. Voor de totale uitwerking is ongeveer twee jaar uitgetrokken, waarna de implementatiefase zal gaan beginnen. De VCP zal haar aangesloten organisaties periodiek informeren via een aparte nieuwsbrief over hoe de uitwerking van het pensioenakkoord er voor staat. Deze nieuwsbrief betreft hiertoe de eerste.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws