Menu
Utrecht CS

Naast alle inzet op noodmaatregelen om de gevolgen van de lockdown op te vangen, is een meer groei stimulerende aanpak dringend noodzakelijk. Samen met de overheid willen werkgevers en werknemers ervoor blijven zorgen dat alles op alles wordt gezet om bedrijven en werknemers te steunen. Naar aanleiding van het noodpakket 2.0 heeft de Stichting van de Arbeid een verklaring uitgebracht, gericht aan cao-onderhandelaars en aan het kabinet. Het herstel moet bespoedigd worden met onder meer investeringen in verduurzaming, digitalisering en infrastructuur en versterking van de veerkracht van werkenden en bedrijven.

Werkbehoud en toekomstperspectief

“Het is nu zaak weer vooruit te kijken, ook bij benutting van de noodmaatregelen tot en met september. De Stichting van de Arbeid vindt het noodzakelijk dat in goed overleg tussen werkgever en werknemers zorgvuldig en reëel het toekomstperspectief van de onderneming wordt besproken”, zo stelt de verklaring. Vanzelfsprekend zullen werkgever en werknemers op ondernemingsniveau alle beschikbare mogelijkheden willen inzetten om werkgelegenheid te behouden. Wat in vele jaren is opgebouwd, wil men niet uit handen laten vallen. De stichting doet in haar oproep aan decentrale partners een aantal aanbevelingen ten aanzien van sectoranalyses en –aanpak met aanvullende faciliterende afspraken over scholing, herplaatsing en plaatsmaakregelingen.

Geschillencommissie

De verklaring gaat ook in op situaties waarbij ontslag van werknemers ondanks de NOW onontkoombaar is. Mochten werknemers en werkgevers er niet uitkomen bij ontslag van twintig mensen of meer, dan kunnen ze een beroep doen op de door de Stichting van de Arbeid ingerichte Commissie voor Geschilbeslechting. Hierin hebben vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties zitting, onder onafhankelijk voorzitterschap. Bij iedere aanvraag toetst de commissie de gevolgde procedure volgens de Wet Melding Collectief Ontslag en ook kijkt zij naar de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Werkgevers die zich volgens de commissie aan de regels hebben gehouden, krijgen de volledige financiële steun vanuit de NOW 2.0-regeling. Zo niet, dan worden ze met 5% gekort op de steun.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws