Menu

Het aan de slag krijgen van mensen in de WIA kan beter. Om die reden is een ambtelijke werkgroep in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) WIA aan de slag gegaan om opties te onderzoeken die de arbeidsparticipatie van mensen in de WIA kunnen verbeteren. De VCP vindt het van belang dat iedereen kansen krijgt om aan de slag te komen, maar wel op een fatsoenlijke wijze.

Afname instroom
Algemene conclusie van de werkgroep is dat de introductie van de WIA, in samenhang met twee jaar loondoorbetaling en Wet Verbetering Poortwachter, heeft geleid tot een daling van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA. De jaarlijkse instroom is afgenomen van rond 100.000 gerechtigden in 2000 (WAO) tot circa 40.000 nu (WIA). Het beleid is dus effectief gebleken in het terugbrengen van de instroom. Opvallend is dat meer dan de helft van de mensen die de WIA instromen, afkomstig is uit de Ziektewet (ZW). De meeste van hen hebben geen werkgever meer, maar zijn ziek uit dienst gegaan of zijn ziek geworden toen zij reeds werkloos waren en een WW-uitkering ontvingen.

Scholing
De VCP ziet niet veel in het verslechteren van de WIA omdat de regeling goed werkt. Wel kijkt de VCP met veel interesse naar het vergoten van de scholingsmogelijkheden van mensen in de WIA, zodat voor hen meer functies binnen bereik komen. Ook staat de VCP positief tegenover meer en betere re-integratieondersteuning en informatievoorziening. Met opties die onder meer de banenafspraak om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen raken, de WIA-uitkering verlagen of het aanscherpen van de WIA–beoordeling kan de VCP niet instemmen.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws