Menu

05-03-2008

Brief MHP aan Commissie Arbeidsparticipatie

Ten behoeve van de werkzaamheden van de Commissie Arbeidsparticipatie heeft de MHP Commissievoorzitter Bakker in kennis gesteld van haar visie op het Nederlandse arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren. Deze zal nl. vooral gericht moet zijn op de groei van het aantal kenniswerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast moet de komende tijd vooral de aandacht worden gericht op de kwaliteit van de Nederlandse werknemer, die in toenemende mate te maken heeft met een transitionele arbeidsmarkt. Het gaat dus niet zozeer om een ‘simpele’ verhoging van de arbeidsparticipatie als zodanig, maar meer om een verhoging van de participatie in combinatie met een verhoging van het gemiddelde kwalificatieniveau van de Nederlandse beroepsbevolking.

Tegelijkertijd dreigt de totale beroepsbevolking te krimpen als gevolg van de vergrijzing. Deze vergrijzing dreigt ook het draagvlak voor de instandhouding van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid uit te hollen; om dat te voorkomen is een verhoging van het gemiddelde kwalificatieniveau van de Nederlandse beroepsbevolking eveneens dringend gewenst. Verder moet Nederland om de kosten van vergrijzing het hoofd te kunnen bieden streven naar een hogere arbeidsparticipatie. Probeer nagenoeg de hele potentiële beroepsbevolking aan het werk te hebben en daarbovenop mensen te stimuleren op grond van vrijwilligheid langer door te werken. Daarom is er een beleid nodig waarbij de wig voor (veel gevraagde) arbeid wordt verlaagd.
De ontwikkeling van de economie tot een kenniseconomie dreigt ook tot een overschot aan lageropgeleiden te leiden. De MHP acht een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen hoger en lager opgeleiden zeer ongewenst. Voorkomen moet worden dat de economie zich, door een tekort aan hoogwaardige arbeidskrachten, ontwikkelt tot een resteconomie voor achterblijvers, terwijl de hoogwaardige werkgelegenheid naar elders wegtrekt.
In het licht van het bovenstaande gaat het dus de komende periode ook in belangrijke mate om het behoud van kenniswerkers voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Nederland zou netto moeten kunnen profiteren van de open Europese binnengrenzen; een netto emigratiesaldo van kenniswerkers moet vermeden worden. Nodig daarvoor is een relatief gunstig fiscaal klimaat en een sociaal stelsel dat meer omvat dan een vangnet voor de laagstbetaalden. Ook met het oog op het behoud van arbeidskrachten zou doorwerken tot de leeftijd van 65 jaar en ouder moeten worden gestimuleerd en ontslag, zeker op hogere leeftijd, zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.
De diverse elementen in de visie van de MHP vragen om beleid op meerdere terreinen. Beleid dat vaak aanvankelijk ook – soms veel – geld zal kosten, maar dat op de langere termijn een groter rendement oplevert dan dat het aanvankelijk zal kosten.

Klik hier voor de brief van de MHP.

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws