Menu
Utrecht CS

In het tijdperk na corona is een gericht werkgelegenheidsbeleid nodig, om mensen meer kans te geven op een baan. Het is zaak om kansen te benutten in sectoren die in de toekomst extra werk genereren. Omscholingstrajecten zullen heel belangrijk worden, ook met het oog op transities zoals digitalisering en klimaatverandering. Jongeren en kwetsbare groepen verdienen daarbij extra aandacht.

Andere toekomst

Dat staat in een rapport van de nieuwe Denktank die op verzoek van minister De Jonge (Volksgezondheid) aan het werk is gegaan. De Denktank wordt gefaciliteerd door de SER en is samengesteld uit verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de SER zelf, de sociale partners, WRR, VNG en SCP. Namens de VCP maakt vicevoorzitter Gerrit van de Kamp deel uit van de Denktank.

Omscholing

De Denktank heeft zich gebogen over de vraag hoe economie en werkgelegenheid in het postcorona-tijdperk moeten worden vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat zoveel mogelijk mensen in staat worden gesteld te werken, zodat zij op hun beurt de economie kunnen aanjagen. Volgens de Denktank is het zaak om te investeren in kansrijke sectoren, maar ook te waken over de maatschappelijke verworvenheden die we al hebben. Verder vindt ze dat er meer waardering moet komen voor onze professionals in de publieke sector. De corona-crisis heeft laten zien dat we niet zonder hen kunnen.

Jongeren

De crisis vraagt in het bijzonder aandacht voor de positie van jongeren. Uit een vorig jaar gepubliceerd SER-rapport blijkt dat deze groep het voor de corona-crisis al niet makkelijk had, door zaken als studiedruk, financiele problemen en doordat ze vaak een gezin moeten uitstellen. Door de corona-crisis kunnen hun problemen nog groter worden, zo schrijft de Denktank, die onder meer pleit voor een generatietoets. Ook waarschuwt ze voor de positie van kwetsbare groepen, die zich soms geen raad weten met de huidige beperkende maatregelen. Er zijn nu al aanwijzingen dat dit leidt tot toenemende ongelijkheid.

Europa

De Denktank benoemt ook de positie van Nederland binnen Europa en onderstreept daarbij onze afhankelijkheid als open economie. Solidariteit is daarom van groot belang, omdat we onszelf anders in onze eigen voet schieten, aldus de Denktank. Bovendien maakt het Europa als geheel sterker in het huidige internationale krachtenveld.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws