Menu

In de praktijk is onduidelijkheid ontstaan over de vraag hoe de richtlijnen van Kerndeskundigen zich verhouden tot de arbocatalogi wat betreft de doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. De MHP is tevreden dat de Stichting van de Arbeid hiertoe nu duidelijkheid heeft geschept na overleg met de Beroepsverenigingen van Kerndeskundigen en hiermee de onduidelijkheid wegneemt.

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Bedrijven kunnen zelf een arbocatalogus opstellen of zich aansluiten bij de arbocatalogus van hun branche. In arbocatalogi wordt de stand van de techniek weergegeven. Naast de arbocatalogus zijn er ook vele richtlijnen van Kerndeskundigen (bedrijfsarts, A&O-deskundige, arbeidshygiënist of veiligheidskundige) omtrent veilig en gezond werken. Beroepsverenigingen van Kerndeskundigen stellen richtlijnen op, waarin de stand van de wetenschap wordt vastgelegd. Om duidelijkheid te scheppen, heeft de Stichting van de Arbeid de verhouding tussen arbocatalogi en richtlijnen als volgt geformuleerd:

In de evidence based richtlijnen van de beroepsverenigingen wordt de stand van de wetenschap vastgelegd. Werkgevers en werknemers leggen gezamenlijk in arbocatalogi vast met welke maatregelen invulling kan worden gegeven aan de voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Bij deze invulling houden werkgevers en werknemers rekening met de stand van de wetenschap, de stand van de techniek en andere kennisdossiers. Positief getoetste arbocatalogi zijn maatgevend voor handhaving door de Inspectie SZW. Een bedrijf mag ervan uitgaan dat het zich aan de Arbowet houdt indien voldaan wordt aan de in de arbocatalogus gestelde veiligheids- en gezondheidseisen en de uit de arbocatalogus voortvloeiende maatregelen zijn getroffen ten aanzien van de beschreven arborisico’s.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws