Menu

  • Hoezo, talent benutten ?
  • Ogen sluiten voor negatieve effecten lastenverzwaring
  • Nivellering en ‘misbruik’ bestaande regelingen
  • Niet nakomen belofte middengroepen
  • Ontslagstelsel

Hoezo, talent benutten en meer werken stimuleren ?
Hoezo “Een samenleving die mensen niet alleen de kans biedt het beste uit zichzelf te halen, maar ze daar ook daadwerkelijk toe uitdaagt en, indien nodig, bij ondersteunt.”? Naarmate men meer het eigen talent benut of meer werk op zich neemt en dus meer gaat verdienen, krijgt men – als de concrete maatregelen op een rijtje worden gezet – gedurende deze kabinetsperiode te maken met een steeds hogere belastingdruk. Een hogere belastingdruk is niet bepaald een stimulans om het beste uit zichzelf te halen of om meer te gaan werken. Het is eerder een manier om iedereen, die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, er toe aan te zetten de talenten in het buitenland verder te ontplooien.

Ogen sluiten voor negatieve effecten lastenverzwaring
De meeste Nederlanders zullen er volgend jaar niet van profiteren dat de economie op volle toeren draait. De begrotingsplannen van het kabinet bevatten een forse lastenverzwaring, die het effect van de groei en bloei weer ongedaan maakt. Het kabinet verwaarloost net als het vorige kabinet de vraagkant van de economie. Het consumentenvertrouwen loopt een forse deuk op en leidt tot een lagere consumptie. De lastenverzwaring voor het bedrijfsleven dreigt eveneens een remmende factor te worden voor de economische en de werkgelegenheidsgroei. Het ondernemersvertrouwen dreigt ook in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

De MHP is het eens met het kabinet dat investeringen in de samenleving hard nodig zijn. De lasten daarvan worden echter teveel op gezinnen, het bedrijfsleven en het overheidsapparaat afgewenteld. Een iets lager begrotingsoverschot had dit kunnen voorkomen. De MHP wil dit op voorhand niet afwijzen, omdat het om investeringen gaat, die zich op termijn ruimschoots terugverdienen. Overigens ziet de MHP een knelpunt ontstaan als er bezuinigd wordt op het overheidsapparaat, terwijl er hogere kwaliteit wordt verwacht.

Nivellering en ‘misbruik’ bestaande regelingen
Het kabinet ontziet minima en ouderen met alleen AOW. Maar de middengroepen en de hogere inkomens hebben in 2008 al minder te besteden. De nadelige effecten nemen na 2008 voor deze groepen alleen maar toe. Ook de afgelopen jaren zagen deze huishoudens hun koopkracht al dalen. Was de koopkrachtdaling toen voor een groot gedeelte te danken aan de achterblijvende economische groei, nu is dat vooral toe te schrijven aan een bewust nivelleringsbeleid van het kabinet. Bestaande regelingen, die in het verleden voor een bepaald doel zijn ingesteld, ‘misbruikt’ het kabinet nu om inkomenspolitiek te bedrijven. Een willekeurige greep uit de maatregelen: de kinderbijslag, de arbeidskorting en het belastingvrij opbouwen van pensioen. Wat was de bedoeling van deze regelingen en wat doet het kabinet ermee ? De kinderbijslag is er niet om de laagste inkomenscategorieën te ondersteunen, maar om iedereen tegemoet te komen in de kosten voor het opvoeden van kinderen. De arbeidskorting is niet bedoeld om werken voor laagbetaalden aantrekkelijker te maken, maar om iedereen in staat te stellen de kosten te bestrijden die verbonden zijn aan het uitoefenen van de functie. Het belastingvrij opbouwen van pensioen is niet bedoeld om de staatskas nú aan extra inkomsten te helpen, maar om ieders inkomen ook na pensionering op peil te houden (en daarmee de toenemende eigen lasten te kunnen blijven financieren). Kortom: drie voorbeelden die laten zien dat het kabinet regelingen niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, maar ‘misbruikt’ voor simpelweg inkomenspolitiek.

Niet nakomen beloften middengroepen
Volgens berekeningen van de MHP gaat vrijwel iedereen met een inkomen boven modaal er op achteruit. De MHP vraagt zich oprecht af wat er overgebleven is van de beloften in de verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord, om de middengroepen te ontzien. Hoezo, vertrouwen in de overheid vergroten ?

Ontslagstelsel
De MHP betreurt het dat het kabinet volhardt in zijn plan om het ontslagstelsel te versoberen. Dit ondanks een unanieme afwijzing door de vakbeweging en de vele kritiek van arbeidsjuristen. De koppeling van dit dossier met de participatiebanen kan de MHP niet anders kwalificeren als ‘oneigenlijk’.

Bijlage lastenverzwaringen:

Nieuwe maatregelen die direct leiden tot nivellering:
– verlaging tarief eerste schijf en verhoging tarief tweede schijf
– inkomensafhankelijke arbeidskorting (EITC)
– kindgebonden budget
– aftopping aanvullend pensioen
– verhoging eigenwoningforfait dure woningen
– introductie Bosbelasting (fiscalisering AOW)
– aftopping ontslagvergoeding
– aftopping lonen publieke sector

Bestaande regelingen die nivellering in de hand werken (afgezien van het fiscale stelsel):
– zorgtoeslag
– huurtoeslag
– gemeentelijke inkomenspolitiek

Overige maatregelen lastenverzwaring:
– verhoging bijtelling auto van de zaak
– verhoging hoog btw-tarief
– belasting op vliegtickets
– belasting op verpakkingen
– accijnsverhogingen
– btw-verhoging

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws