Menu

Tijdens een brede MHP-bijeenkomst op vrijdag 19 april is de achterban geïnformeerd over de Sociale Agenda. Met de aanwezigen vond, na een uitgebreide toelichting op het onderhandelingsresultaat door duovoorzitter Bob van de Wal en bestuurder Nic van Holstein, een goede eerste gedachtewisseling plaats. Het ging om de resultaten van het sociaal overleg met het kabinet dat op 11 april jl. in het Mondriaancollege ad plaatsgevonden, nadat werkgevers en werknemers een Sociaal Akkoord bereikt hadden. De MHP had samen met de achterban vooraf ambities voor de onderhandelingen geformuleerd in Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief. Voor de MHP was het duidelijk dat de oorspronkelijke kabinetsvoorstellen op de terreinen van arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioenen een verslechtering betekenden voor middengroepen en professionals. Bij de beoordeling is het dan ook belangrijk om de resultaten daar tegen af te zetten. De inkomensgrenzen, die het kabinet in eerdere voornemens stelde, zijn door het akkoord zoveel mogelijk weggenomen.
De kabinetsplannen zijn in belangrijke mate bijgesteld, hetgeen moet bijdragen aan herstel van vertrouwen in crisistijd en wat moet resulteren in toekomstgerichte hervormingen. De wijzigingen van WW en ontslagrecht worden ten opzichte van het regeerakkoord fors aangepast en pas na 2016 gefaseerd ingevoerd tot 2020, met, waar nodig, goede overgangsmaatregelen. Sociale partners pakken sterker de regie op als het gaat om het van-werk-naar-werk traject en de crisisaanpak. Een belangrijk punt van uitwerking is de fiscale pensioenopbouw, maar ook daar zijn betere uitgangspunten afgesproken. De presentatie werd gevolgd door een goede gedachtewisseling en discussie met de aanwezigen. De uitkomsten van deze discussie worden meegenomen in de verdere raadpleging van de achterban en de definitieve besluitvorming en standpuntbepaling van MHP.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws