Menu
Eerste VCP-reactie op SZW Perspectiefnota pensioenen “Perspectief voor verdere uitwerking toekomstig pensioenstelsel”

Terecht geeft de perspectiefnota aan dat collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling thuishoren in het pensioenstelsel van de toekomst”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het is positief dat het kabinet verder wil gaan met het uitwerken van het toekomstig pensioenstelsel langs de lijnen door de SER geschetst.

Het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (4C) ziet de Vakcentrale voor Professionals (VCP) als stip op de horizon voor ons toekomstig pensioenstelsel. Bij de verdere uitwerking moet volgens de VCP dan wel gekeken worden naar de doelvermogenvariant. Daarin is het effect van de collectieve risicodeling groter dan in de rendementsvariant en wordt een stabieler pensioenresultaat bereikt. Het is daarom belangrijk deze optie in de verdere uitwerking mee te nemen. Het voorwaardelijke ambitiecontract (1B) kan volgens de VCP een belangrijke eerste stap zijn. Verkend moeten worden of dit contract al voor 2020 mogelijk kan worden gemaakt. Het terugdringen van de rentegevoeligheid is een belangrijke reden om over te stappen op een ander pensioencontract. De VCP vindt dan ook dat bij het voorwaardelijke ambitiecontract ook de macrostabiele discontovoet moet worden meegenomen.

In de perspectiefnota wordt doorgepakt met het afschaffen van de doorsneesystematiek in alle pensioen-contracten. Daar leven bij de VCP nog diverse vragen over die beantwoord moeten worden. Het is positief dat het kabinet voor de transitie extra fiscale ruimte wil geven. De overgangstermijn van 25 jaar vindt de VCP echter te lang. De vraag blijft dus of er ook voldoende financiële ruimte wordt geboden om bij kortere overgangstermijnen een evenwichtige overstap voor alle generaties te realiseren. Het is goed dat in de nota wordt aangegeven dat een versobering van het pensioengevend inkomen in het fiscale kader geen oplossing is.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers en de overheid om de komende jaren verdere uitwerking te geven aan het toekomstig pensioenstelsel. Het is, volgens Van Holstein, belangrijk om daarbij rekenschap te geven van de zorgen die bij veel mensen bestaan over de financiële positie van veel fondsen en hun pensioen. De perspectiefnota heeft daar onvoldoende oog voor. De nota besteedt onterecht veel aandacht aan vervangingsratio’s terwijl deelnemers inmiddels forse indexatieachterstand hebben, kortingen aanstaande zijn en het Nibud en PWC juist waarschuwen voor een te laag pensioen voor de gepensioneerden van straks.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws