Menu
Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet alleen sociale partners aan moeten werken maar waarbij ook de inzet en gezamenlijke verantwoordelijkheid van andere partijen nodig is. De Stichting van de Arbeid komt nu met de eerste voorgangsrapportgage. ‘De VCP geeft in reactie hierop aan dat er goed is gewerkt aan het actieplan, maar er is ook nog voldoende werk te doen is de komende tijd om het aantal werknemers zonder pensioen daadwerkelijk omlaag te brengen’, aldus VCP-senior beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Eerste voortgangsrapportage

Met deze eerste voortgangsrapportage, die aan de staatssecretaris van SZW is aangeboden, laat de Stichting zien hoe het ervoor staat met de uitwerking van die 22 actiepunten. Het tegengaan van het ontbreken van pensioenopbouw onder werknemers is één van de afspraken uit het Pensioenakkoord van 2019. Toen bleek dat één op de tien werknemers geen aanvullend pensioen heeft. De uitwerking van de 22 actiepunten vormen samen een meerjarenplan, waarover de Stichting van de Arbeid eind 2022 de stand van zaken wederom zal rapporteren. In deze rapportage wordt aangegeven welke acties al zijn afgerond, welke acties lopen en met welke acties nog aanvang moet worden gemaakt.

Geenpensioen.nl

In de eerste voortgangsrapportage wordt onder meer ingegaan op het met de SER op 12 oktober jl. opgezette meld- en informatiepunt geenpensioen.nl. Op deze site staat een door de Stichting van de Arbeid in samenwerking met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars opgesteld stappenplan. In dit stappenplan zijn de stappen opgenomen die werkgevers en werknemers helpen bij het treffen van een pensioenregeling. Cao-partijen, werkgevers en werknemers kunnen op deze site ook melden wanneer er geen pensioenregeling bij een onderneming is.

Pensioen3Daagse en uitzendsector

Tijdens de Pensioen3Daagse is door Stichting van de Arbeid ook aandacht gevraagd voor de witte vlek en de website geenpensioen.nl. Tijdens een flitswebinar werden de stappen besproken die het regelen van een pensioen zo makkelijk mogelijk maken (zie webinar).

De Stichting heeft met genoegen geconstateerd dat de aanbeveling met betrekking tot het reduceren van de wachttijd in de uitzendsector al door de cao-partijen is overgenomen. Per 1 januari 2022 wordt de wachttijd voor werknemers om deel te kunnen nemen aan de pensioenregeling gereduceerd van 26 naar 8 gewerkte weken, waardoor de witte vlek direct wordt teruggedrongen. De voortgang van alle actiepunten is te lezen in de te downloaden brief aan de staatsecretaris.

Rapportage 2022

De Stichting van de Arbeid is tevreden over de voortgang van de acties uit het aanvalsplan, te meer omdat veel benaderde organisaties positief reageren en mee helpen bij het verkleinen van het aantal werknemers zonder pensioen. De Stichting van de Arbeid blijft zich ook de komende tijd inzetten om de implementatie van de voorstellen en daarmee het terugdringen van het aantal werknemers zonder pensioen te realiseren.

CBS-cijfers

Aan de hand van een regelmatig onderzoek door het CBS blijft de Stichting van de Arbeid het aantal  werknemers zonder pensioen volgen en wordt bezien of eventuele aanvullende acties nog gewenst zijn. Het CBS-onderzoek, dat begin 2022 verschijnt, zal nog geen beeld kunnen geven van de eerste resultaten van de acties uit het aanvalsplan. Dit omdat de cijfers nog betrekking hebben op het aantal werknemers zonder pensioen uit 2019, dus nog voordat aan de uitwerking van de acties uit het aanvalsplan begonnen is.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws