Menu

Op 31 januari hebben de vijf grote pensioenfondsen hun dekkingsgraad per 31 december 2013 bekendgemaakt. Pensioenfondsen moesten eind vorig jaar een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3 procent om aan hun kortlopende herstelplan om hun financiële positie te verbeteren te voldoen en niet de pensioenaanspraken te hoeven verlagen. Op basis van deze dekkingsgraad kunnen pensioenfondsen vervolgens berekenen of zij de aanspraken zullen moeten verlagen, gelijk kunnen houden, danwel kunnen indexeren.

Hieronder leest u de berichtgeving van de vijf grote pensioenfondsen over hun financiële positie. Er zijn echter meer pensioenfondsen in Nederland die de balans aan het opmaken zijn. Zij dienen voor 12 februari a.s. de financiële positie en hun voorgenomen besluiten, over verlagen, verhogen danwel gelijk houden van de aanspraken, kenbaar te maken bij toezichthouder DNB. Op 19 februari zal de Pensioenfederatie een zo compleet mogelijk overzicht publiceren van de pensioenfondsen die dit jaar overgaan tot een verlaging van de pensioenaanspraken alsmede zullen indexeren.

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT)
De huidige dekkingsgraad van PMT (104,4%) ligt boven het in het herstelplan vereiste niveau van 104,2%. Eind 2013 was de dekkingsgraad 103,8%; dit is een fractie onder het vereiste niveau. Het bestuur van PMT heeft besloten geen korting aan te kondigen. PMT acht het niet in het belang van zijn gepensioneerden en deelnemers om een tweede verlaging van de pensioenen door te voeren. PMT heeft reeds in 2013 extra maatregelen genomen waardoor de dekkingsgraad vanaf begin 2014 waarschijnlijk verder zal stijgen. Zo is de premie van 2014 op hetzelfde niveau gebleven als in 2013, terwijl reeds eerder tot een verlaging van het opbouwpercentage in 2014 was besloten. De meer dan voldoende premie zal leiden tot een verbetering van de financiële positie.

Pensioenfonds van de Metalektro (PME)
De dekkingsgraad van PME is in het vierde kwartaal van 2013 met 1,5% gestegen tot 103,4%. Op grond van het herstelplan had PME per 31 december 2013 een dekkingsgraad van minimaal 104,3% moeten hebben. PME is het jaar dus geëindigd met een minimale achterstand van 0,9% op deze 104,3%. Met een verlaging van de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenrechten met 0,9% zou PME op de vereiste dekkingsgraad uitkomen. Een dergelijke verlaging ziet PME echter als een uiterste noodmaatregel. Het bestuur van PME beraadt zich momenteel op de situatie en zal de komende periode een zorgvuldig en weloverwogen besluit nemen. Uiterlijk 12 februari moet PME toezichthouder DNB hierover informeren. DNB heeft vervolgens nog circa twee weken nodig om het besluit van PME te beoordelen. PME zal wanneer er duidelijkheid is, alle betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren.

Pensioenfonds Bouw (bpf Bouw)
De dekkingsgraad van eind december is op 111,6 procent vastgesteld. Dat is 5,8 procentpunt hoger dan eind december 2012. Gemiddeld kwam de dekkingsgraad in 2013 op 108,5 procent uit. Het fonds maakte een positief rendement. Dit positieve rendement van 2013 is een mooi resultaat, maar bpfBOUW gaat er niet automatisch vanuit dat deze trend zich in 2014 zal voortzetten. Ondanks de positieve cijfers blijft bpfBOUW voorzichtig in de uitvoering van het financiële beleid. Dit is terug te zien in het feit dat het fonds de pensioenen dit jaar niet heeft geïndexeerd. BpfBOUW zoekt hiermee de balans in de verdeling van de lasten bij de huidige en toekomstige pensioengerechtigden. Tevens hebben cao-partijen enkele aanvullende regelingen versoberd. BpfBOUW bereidt zich dit jaar verder voor op de nieuwe pensioenregeling in 2015.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
De dekkingsgraad was eind december 109% (na indexering). Dat betekent dat het niet nodig is om de pensioenen te verlagen. Het is zelfs mogelijk om de pensioenen in 2014 iets te verhogen met 0,94%.

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
De dekkingsgraad was eind december 105,9%. Dit betekent dat het niet nodig is om de pensioenen te verlagen. Echter is het herstel pril waardoor ABP de herstelopslag op de premie handhaaft en heeft besloten nog niet te indexeren. ABP gaf aan dat de korting van 0,5% die in april 2013 is ingevoerd, weer wordt beëindigd. Deelnemers zullen er dus per 1 paril 2014 weer 0,5% bij krijgen indien zij eerder werden gekort.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven