Menu

De VCP vindt een flexibele AOW-leeftijd wèl gewenst, omdat het meer maatwerk mogelijk maakt en tegemoetkomt aan de gewenste keuzevrijheid ten aanzien van de wenselijke pensioeningangsdatum van mensen. Deze keuzevrijheid kan maatschappelijke opbrengsten met zich meebrengen. De VCP is dan ook teleurgesteld in het antwoord van staatssecretaris Klijnsma in haar brief van 16 februari jl. waaruit blijkt dat zij een flexibele AOW (nu) niet ziet zitten. De VCP zal voor een flexibele AOW blijven pleiten.

Deze brief (.pdf) is een reactie op een eerder aangenomen motie van 50PLUS (nu Fractie Klein) in de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 5 december 2013 is deze motie van 50PLUS met een meerderheid aangenomen. Hierin werd het verzoek gedaan om onderzoek te doen naar een flexibele AOW. Daarna heeft het CPB in opdracht van SZW een verkenning gedaan naar enkele alternatieven voor de AOW. De VCP pleitte in 2013 al samen met FNV en CNV in een brief (.pdf) aan de Tweede Kamer voor een flexibelere invulling van de AOW.

Een belangrijke overweging van staatssecretaris Klijnsma om niet voor een flexibele AOW te kiezen is dat de besparing van de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd in de eerste jaren zou weglekken. Niet de wensen van het individu ten aanzien van zijn/haar uittreedleeftijd staan voorop, maar de opbrengsten van de generieke verhoging van de AOW-leeftijd. Ook het argument dat het de arbeidsparticipatie en de werkgelegenheid zou verminderen spreekt de VCP tegen. De welvaartseffecten zijn beperkt, maar wel aanwezig. Nu staat juist een groot deel van deze groep langs de kant net als een grote groep jongeren. Een flexibele AOW kan voor deze beide groepen die langs de kant staan, op korte termijn een uitkomst bieden.

Wel onderschrijft de VCP dat het eerder laten ingaan van de AOW alleen mogelijk moet zijn voor mensen met een voldoende structureel inkomen. Bovendien dienen de percentages van het naar voren halen (verlagen) en het naar achteren schuiven (verhogen) van de AOW gelijk te zijn, te weten 6,5% per jaar. Dit was ten tijde van het Pensioenakkoord al uitgewerkt in een variant van de flexibele AOW zoals destijds voorgesteld door sociale partners.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws