Menu
Handreiking verzuimverzekeraars over privacy werknemers

In het verleden is er veel misgegaan ten aanzien van de privacybescherming van zieke werknemers. Gevoelige medische gegevens van werknemers werden door werkgevers aan verzekeraars doorgegeven. De VCP vindt het een kwalijke zaak dat dit op grote schaal mis is gegaan. Het Verbond van Verzekeraars heeft hierover nu een handreiking opgesteld.

Als een werkgever medische gegevens niet doorgaf aan verzekeraars, werd in het verleden de verzuimverzekering stopgezet. Deze gegevens mochten op basis van de wet helemaal niet aan verzekeraars worden doorgegeven. Volgens de regelgeving van het CBP en de Wet bescherming persoonsgegevens mogen verzekeraars om de claim van de werkgever te beoordelen alleen om administratieve gegevens vragen.

Het spreekt voor zich dat verzuimverzekeraars, arbodiensten/bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven zorgvuldig dienen om te gaan met gegevens, die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarbij dient het respecteren van de privacy van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer voorop te staan. Om hierover duidelijkheid te geven heeft het Verbond van Verzekeraars een handreiking (.pdf) opgesteld. Deze handleiding richt zich op de informatie-uitwisseling tussen verzuimverzekeraars, werkgevers, werknemers, arbodiensten/bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven en de voor deze organisaties werkzame personen bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en de re-integratie van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer. In de handreiking kunnen ook werknemers lezen welke informatie wel en niet gedeeld mag worden tussen verzuimverzekeraars en werkgevers. Mocht u als werknemer nog steeds merken dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met privacygegevens van werknemers, dan verneemt de VCP dat graag.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws