Menu
Handreiking verzuimverzekeraars over privacy werknemers

In het verleden is er veel misgegaan ten aanzien van de privacybescherming van zieke werknemers. Gevoelige medische gegevens van werknemers werden door werkgevers aan verzekeraars doorgegeven. De VCP vindt het een kwalijke zaak dat dit op grote schaal mis is gegaan. Het Verbond van Verzekeraars heeft hierover nu een handreiking opgesteld.

Als een werkgever medische gegevens niet doorgaf aan verzekeraars, werd in het verleden de verzuimverzekering stopgezet. Deze gegevens mochten op basis van de wet helemaal niet aan verzekeraars worden doorgegeven. Volgens de regelgeving van het CBP en de Wet bescherming persoonsgegevens mogen verzekeraars om de claim van de werkgever te beoordelen alleen om administratieve gegevens vragen.

Het spreekt voor zich dat verzuimverzekeraars, arbodiensten/bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven zorgvuldig dienen om te gaan met gegevens, die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarbij dient het respecteren van de privacy van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer voorop te staan. Om hierover duidelijkheid te geven heeft het Verbond van Verzekeraars een handreiking (.pdf) opgesteld. Deze handleiding richt zich op de informatie-uitwisseling tussen verzuimverzekeraars, werkgevers, werknemers, arbodiensten/bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven en de voor deze organisaties werkzame personen bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en de re-integratie van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer. In de handreiking kunnen ook werknemers lezen welke informatie wel en niet gedeeld mag worden tussen verzuimverzekeraars en werkgevers. Mocht u als werknemer nog steeds merken dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met privacygegevens van werknemers, dan verneemt de VCP dat graag.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws