Menu

Culemborg, 29 oktober 2012
Pb 1029-34

MHP-reactie op regeerakkoord:

Harde nivelleringsslag

“Het regeerakkoord legt de rekening van de crisis voor het grootste deel neer bij de inkomens vanaf anderhalf maal modaal (vanaf € 3.700 bruto per maand) en heeft daarmee een forse nivellerende werking. Bovendien geeft het regeerakkoord niet echt vertrouwen dat de coalitie van VVD en PvdA serieus werk wil maken van de samenwerking met sociale partners.”, aldus MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal in een eerste reactie op het regeerakkoord.

De MHP maakt zich grote zorgen over de inkomenspositie van de middengroepen. De inkomensafhankelijke premies en bijdragen in de zorg zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Ook de forse ingrepen in de pensioenopbouw zal voor toekomstig gepensioneerden uit de middengroepen een forse aderlating betekenen.

De MHP gaat er van uit dat de aangekondigde maatregelen rondom het complex van arbeidsmarkt, WW en ontslagrecht geen onomkeerbare besluiten zijn en nog ruimte bieden voor overleg. Als dat niet het geval is doet de coalitie van VVD en PvdA een loze belofte om tot “een constructieve samenwerking” te komen met sociale partners.

Ontslagrecht en WW

De MHP heeft geen begrip voor de inkorting van de WW-duur en de forse inperking van de ontslagvergoedingen (beperking van de opbouw van ontslagvergoedingen tot een halve maand per dienstjaar met een maximum van € 75.000). Hierdoor zullen veel langdurig werklozen, uit alle inkomenscategorieën, binnen de kortste keren naar het bijstandsniveau terugvallen. Werknemers die meer dan het maximumdagloon verdienen maken bij werkloosheid al eerst een inkomensval naar een niveau dat ver onder 70% van het laatstverdiende loon ligt, om vervolgens terug te vallen naar het sociaal minimum. In een tijd van de oplopende werkloosheid zullen veel gezinnen daarmee binnen een jaar in de schuldhulpverlening terecht komen. De MHP is verheugd dat de preventieve toets gehandhaafd blijft, maar de vormgeving roept nog veel vragen op. 


Inkomensnivellering

De middengroepen (werkenden en gepensioneerden) zullen de komende jaren het grootste deel van de rekening van de crisis betalen. Daarmee staat Nederland aan de vooravond van een periode van een forse inkomensnivellering. De MHP vindt het onbegrijpelijk dat de lastenverdeling niet eerlijker verdeeld wordt over enerzijds het bedrijfsleven en huishoudens en anderzijds huishoudens onderling. Het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en de verschuivingen in de inkomstenbelasting zullen nadelig uitpakken voor de middengroepen. Bovendien vreest de MHP dat het hierdoor nog lange tijd zal duren voordat de consumentenbestedingen weer aantrekken en het consumentenvertrouwen weer terug komt.


Beperking pensioenopbouw

De MHP betreurt het dat de coalitie de toekomstige pensioenopbouw wil beperken tot 1,75% en aftoppen op € 100.000. Deze maatregelen zullen naast de verdere fiscalisering van de AOW (via de houdbaarheidsbijdrage) veel toekomstig gepensioneerden in de financiële problemen brengen, omdat ze bij pensionering een forse inkomensval gaan maken. Bovendien haalt het kabinet hiermee toekomstige belastinginkomsten naar voren en zullen de overheidsinkomsten op de top van de vergrijzing aanzienlijk lager zijn. Ook met deze maatregelen wordt de rekening naar de toekomst doorgeschoven.


Vervroeging verhoging AOW-leeftijd

De eerdere verhoging van de AOW-leeftijd zal voor veel mensen, die nu met prepensioen of werkloos zijn, een financieel probleem opleveren. Weliswaar wordt er een overbruggingsregeling ingevoerd, maar deze is alleen voor de lagere inkomens bedoeld. Ook hier geldt dat de middengroepen het nakijken hebben.


Overheidspersoneel

Het gelijk trekken van het ontslagrecht en de secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met de marktsector, miskent volgens de MHP de eigen positie van het overheidspersoneel. De MHP is van mening dat aanpassingen hierin niet eenzijdig kunnen worden opgelegd.


Forensentaks

De MHP is zeer te spreken over het terugdraaien van de maatregelen uit het Kunduzakkoord om de reiskosten voor werknemers te belasten en het onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijke reizen ongedaan te maken. Terecht heeft de coalitie ingezien dat deze maatregelen buitensporig waren en hiermee het werken voor veel mensen onaantrekkelijk werd gemaakt. Bovendien zouden de maatregelen tot een zware administratieve last hebben geleid.


Woningmarkt

Hoewel de MHP er begrip voor heeft dat er alles aan gedaan moet worden om het aflossen van hypotheken te stimuleren, is het de vraag of de effecten van de nu aangekondigde maatregelen voldoende doordacht zijn. Gezinnen, die pas een paar jaar geleden een hypotheek hebben afgesloten, kunnen volgens de MHP in grote financiële problemen komen. Zij vallen buiten de regeling voor starters, hebben een hoge prijs voor een woning betaald, maar wisten zich fiscaal gesteund door de overheid. Die steun valt nu voor een belangrijk deel weg en dat zal flink aantikken in de portemonnee voor deze gezinnen.


Sociaal leenstelsel

De MHP vindt het onbegrijpelijk dat een nieuw kabinet het voor lief neemt dat er minder hoger opgeleiden in de toekomst zullen komen, terwijl de arbeidsmarkt hier dringende behoefte aan zal hebben. Door de invoering van een sociaal leenstelsel zullen de schulden van toekomstige studenten meer dan verdubbelen. Hiermee wordt studeren aan het hoger onderwijs ontmoedigd en wordt een enorme claim op de toekomst gelegd. Volgens de MHP is hier sprake van een korte termijnpolitiek, waarvan de rekening naar de toekomst wordt doorgeschoven.

Weinig perspectief voor middengroepen

“Hoezeer wij ook als MHP op een positieve manier zaken zouden willen doen met een nieuw kabinet, zal het zeer moeilijk worden, omdat de plannen die nu voor liggen, behalve het terugdraaien van de forensentaks, weinig goeds beloven voor de middengroepen. In de komende weken zullen we alle consequenties van het regeerakkoord nog nader onder de loep nemen, maar de eerste indruk is niet bepaald positief”, aldus Visser en Van der Wal.


Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws