Menu

28-03-2007
Iedereen meedoen.nl
Nu de werkgelegenheid toeneemt is dit hèt moment om afspraken te maken om meer mensen naar de arbeidsmarkt te halen, zo vinden de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP.
Werk biedt mensen kans om hun talenten te ontplooien, vergroot economische zelfstandigheid en bevordert de integratie. Verhoging van de participatie – meer mensen aan het werk – draagt bij aan een breder draagvlak voor de collectieve voorzieningen, zoals zorg en onderwijs, ook als we verder vergrijzen.
FNV, CNV en MHP willen er ook voor zorgen dat mensen in de praktijk de ruimte en de mogelijkheden krijgen om werk, (mantel)zorg, vrijwilligerswerk en andere verantwoordelijkheden op een evenwichtige manier te verdelen.
Daarom presenteren de vakcentrales dit zeven-punten-plan ‘Iedereen meedoen’ als inzet voor de ‘Participatietop’ met werkgevers en kabinet. De top wordt voorjaar 2007 gehouden.

Zeven punten van FNV-CNV-MHP
voor de Participatietop 2007

1. Meer mensen aan het werk.
De arbeidsdeelname in Nederland moet binnen achttien jaar omhoog naar 80 procent (nu nog 72 procent). Dit betekent dat in 2025 80 procent van de beroepsbevolking betaald werk heeft. De vakcentrales willen hierover op de participatietop concrete afspraken maken. Het moet gaan om kwalitatief goede banen met normale arbeidsvoorwaarden.

2. Opplussen van kleine deeltijdbanen.
Vooral vrouwen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Ze werken nu vaak in kleine deeltijdbaantjes. Opplussen naar grotere deeltijdbanen vereist goede kinderopvang en mogelijkheden voor betaald verlof voor beide ouders. Ook zullen mannen en vrouwen werk en zorg opnieuw moeten verdelen. Een sector als de zorg zal de komende jaren een grote vraag hebben naar arbeidskrachten, maar moet aantrekkelijker worden dan nu, met name op het punt van de arbeidsvoorwaarden.

3. Betere scholing, en werk moet lonen.
In een snel veranderende arbeidsmarkt dreigen mensen met een lagere opleiding nog verder achterop te raken. Voor lager geschoolden is betere scholing cruciaal. Minimaal moet iedere werknemer een startkwalificatie kunnen halen. En van een verbetering in het inkomen moet de werknemer ook echt beter worden. Dat geldt niet alleen aan de onderkant, maar over de hele linie. Met andere woorden: de armoedeval en de inkomensval moeten veel actiever worden bestreden dan nu gebeurt. Betere scholingsrechten voor alle werknemers zorgen voor ‘trek in de schoorsteen’, waar iedereen van meeprofiteert.
Voor groepen met een echt moeilijke positie is een ruim pakket aan instrumenten en subsidies nodig. Hierbij hoort ook gesubsidieerd werk, zoveel mogelijk gericht op doorstroom naar regulier werk.

4. Houd en haal oudere werknemers binnen.
Behoud werknemers boven de 45 jaar voor de arbeidsmarkt via leeftijdsbewust personeelsbeleid. Vergroot hun kansen op het vinden van werk als ze hun baan kwijtraken. Voor oudere werknemers kan de overheid langer doorwerken faciliteren door scholingsvouchers en een onafhankelijk loopbaanadvies om de inzetbaarheid te vergroten. Ook het stimuleren en faciliteren van deeltijdpensioen kan helpen om mensen langer te laten doorwerken.
Het ontslag van oudere werknemers moet krachtig bestreden worden, door daarvoor een hoge drempel te handhaven. De overheid moet meehelpen onterechte vooroordelen te bestrijden, bijvoorbeeld bij sollicitaties.

5. Bescherm gedeeltelijk arbeidsgeschikten tegen baan- en inkomensverlies.
Wie voor een klein deel afgekeurd is, loopt het risico na een periode van ziekte zijn werk te verliezen. En na herbeoordeling vanuit de WAO hebben anderen grote problemen hun weg terug te vinden naar aangepast werk. Voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten moet de kans op werk verbeterd worden door de wetgeving beter toe te spitsen op de situatie van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
De overheid moet investeren in maatwerk bij re-integratie, en mensen moeten zelf meer mogelijkheden krijgen daarvoor een budget te besteden. Een instrument als ‘brugbanen’ kan daarbij helpen. Het ontslag van de groep die beneden 35 procent uitkomt en daardoor geen uitkering meer krijgt, moet aan strenge regels gebonden worden.

6. Meer kwalitatief goede banen voor etnische minderheden en jongeren.
Jongeren en etnische minderheden hebben behoefte aan kwalitatief goed werk, tegen reële arbeidsvoorwaarden, juist om duurzame participatie mogelijk te maken. Nu liggen er kansen, ook voor hoger opgeleide allochtonen, die ondanks hun kwalificaties moelijk aan de bak komen. Er zijn sectoren waar de komende tijd tekorten aan gekwalificeerd personeel zullen ontstaan, zoals de techniek, delen van de industrie, de zorg en het onderwijs. Ook zijn er beroepen die in verschillende sectoren voorkomen waarbij vraag en aanbod uit balans raken. De overheid dient hierin vanuit haar overkoepelende rol een actief beleid te voeren, en de sociale partners hebben aanvullende mogelijkheden.
We moeten voorkomen dat er een groep ontstaat die structureel de boot mist, de zogenaamde ‘outsiders’, mensen die van het ene korte baantje naar het andere gaan, zonder beter gekwalificeerd of beloond te worden.

7. Stimuleer opzetten eigen bedrijf
De optie om als zelfstandig ondernemer (zzp’er) een inkomen te verdienen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de werking van de arbeidsmarkt. De overgang van loondienst of een uitkeringssituatie naar zzp-schap moet vergemakkelijkt worden door fiscale stimulansen en betere verzekeringsregelingen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid. De uitvoerders moeten meer deskundigheid op dit terrein i

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws