Menu

Richard Steenborg nieuwe voorzitter vakcentrale MHP

Mr. Richard Steenborg is benoemd tot nieuwe voorzitter van de vakcentrale MHP. De Ledenraad van de MHP heeft hiertoe op 29 mei unaniem besloten. Hij is per 1 juli benoemd voor een periode van drie jaar en volgt Ad Verhoeven op, die statutair terugtreedt na 10 jaar. Richard Steenborg (60) is goed ingevoerd op sociaal-economisch terrein als ervaren bestuurder en beleidsbepaler. Zo is hij onder meer van 1999-2004 in opdracht van het kabinet voorzitter geweest van de Stuurgroep Dagindeling. De nieuwe MHP-voorzitter komt uit het bedrijfsleven, waar hij werkzaam was in leidinggevende posities.

Over zijn benoeming zegt Steenborg in een eerste reactie: “Het voorzitterschap van de vakcentrale MHP kent veel aspecten die aansluiten op mijn werkervaring en achtergrond. We leven in een onvoorspelbare en uitdagende wereld. Er komt een wisseling van de wacht aan met de aanstormende next generation en nogal ingrijpende veranderingen in arbeidsverhoudingen en arbeidsrelaties. De MHP staat voor eenheid in verscheidenheid, individualiteit in verbondenheid. Dit schept in nieuwe tijden prachtige kansen voor onze aangesloten vakorganisaties en het MHP-netwerk aan kenniswerkers, middengroepen en hoger personeel. Er is de afgelopen jaren in stilte goed werk verricht. De tijd is er rijp voor om meer geprofileerd naar buiten te treden en de MHP als naam herkenbaar te ventileren”, aldus Steenborg.

De MHP-voorzitter heeft na zijn HBS-B Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteiten te Groningen (RUG) en te Amsterdam (UvA). Steenborg is getrouwd, heeft twee dochters, is een fanatiek sporter en houdt van het debat, klassieke muziek, architectuur en cultuur.

Ad Verhoeven Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bij zijn afscheid als voorzitter van de MHP heeft het Hare Majesteit behaagd Ad Verhoeven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Donderdag 29 mei jl. is hij tijdens de vergadering van de Ledenraad van de MHP statutair teruggetreden. De huldiging heeft plaatsgevonden tijdens het MHP-congres ‘HogerOp in diversiteit’, dat op 5 juni plaatsvond bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.

Verhoeven werd in 1998 voorzitter van de MHP na een carrière bij de vakbond De Unie en diens rechtsvoorganger de Unie BLHP. In zijn hoedanigheid als MHP-voorzitter was hij onder meer lid van de SER, Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Daarnaast vertegenwoordigde hij de MHP in diverse raden van advies zoals van de Stichting Instituut GAK, de Commissie het Werkend Perspectief, Stichting Lang Leve Leren, Zeggenschap, Stichting Nederlands Telewerk Forum en Achmea. Verder was hij lid van het Landelijk Overleg Leeftijdsdiscriminatie en van het Comité van Aanbeveling van het Jaar van de Techniek.

Op persoonlijke titel had hij zitting in resp. het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Jaarbeurs Holding van half 1999 tot medio 2007. Deze talrijke vertegenwoordigingen waren de reden dat Verhoeven werd opgenomen in ‘De Elite’, De Volkskrant top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De MHP is verheugd dat ook de komende tijd nog wel een beroep kan worden gedaan op de kennis en ervaring van Ad Verhoeven.

Multicultural High Potentials (MHP)

“Diversiteit aan de top, dat is niet het probleem. Waar het om gaat is: hoe houden we Nederland aantrekkelijk voor hoger opgeleid talent ?” En: “De MHP zou een landelijk multicultureel netwerk moeten opzetten.” Zomaar twee opvallende uitspraken, gedaan tijdens het MHP-Congres ‘HogerOp in Diversiteit’, dat op 5 juni jl. plaatsvond in het SER-gebouw te Den Haag.
Het congres, dat plaatsvond in een goed gevulde SER-Raadszaal en geanimeerd en deskundig werd geleid door dagvoorzitter Harry Starren (De Baak), gaf inzicht in de werking van de arbeidsmarkt voor hoger opgeleide allochtonen, leverde verrassende doorkijkjes op naar de praktijk van alledag en liet zien wat er anders, en vooral ook: béter zou moeten rondom dit thema. Tips voor de overheid, maar ook voor de MHP zelf.

RWI-voorzitter Pieter Jan Biesheuvel verwelkomde zaken als beeldvormingscampagnes, maar wees erop dat nóg beter werken in het hoger onderwijs aan verbeterde arbeidsmarktcompetenties en keuzeprocessen toch vooral van belang is voor een daadwerkelijke verbetering van de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide allochtonen.

Directeur-generaal Arbeidsmarkt en Bijstand Jan van den Bos, die de in het buitenland verkerende staatssecretaris Aboutaleb verving, wees juist op het belang van een beeldvormingscampagne, maar gaf ook aan dat de rijksoverheid nu een heldere doelstelling heeft geformuleerd voor wat betreft de samenstelling van haar eigen personeelsbestand: 50% meer allochtonen. Om dat te bereiken worden structureel 1000 stageplekken gecreëerd, waarvan de helft is gereserveerd voor allochtonen. Op die manier wordt een eigen kweekvijver tot stand gebracht.
Jan van den Bos had een verrassing in petto voor oud-MHP-voorzitter Ad Verhoeven. Hij maakte bekend dat het Hare Majesteit had behaagd Ad Verhoeven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn dankwoord wees Ad Verhoeven erop dat de kreet “de wereld is continu in verandering” vaak ten onrechte wordt gebruikt als rechtvaardiging voor het doorvoeren van verslechteringen in de rechten van werknemers.

In de forumdiscussie werd gesproken over alternatieven voor het opleggen van een quotum aan allochtone personeelsleden (overigens merkte Cecil Bulo van Randstad op dat Randstad zichzelf wel een doelstelling van 15% allochtonen in de personeelssamenstelling had opgelegd). Gesuggereerd werd dat ‘het old-boys-network’ het probleem moest oplossen: de ‘old boys’ moeten met elkaar afspreken dat ze zorgen voor meer diversiteit aan de top. Ook werd gewezen op het belang van het rekening houden met elkaars cultuur en het noodzakelijke onderlinge vertrouwen. Breed werd opgeroepen om toch vooral echt aan de slag te gaan en het niet bij mooie, en overigens vertrouwde, woorden te laten.

Volgens SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan is diversiteit de laatste jaren vooral gezien als probleem binnen een verder prettige samenleving. Diversiteit zou echter een bron van inspiratie en innovatie moeten zijn. Hij wees erop dat er in het onderwijs en bij het binnenhalen van hogeropgeleid allochtoon talent verbeteringen nodig zijn, en dat MHP-leden daarbij een rol kunnen spelen, omdat juist zij op de betreffende sleutelposities zitten. Van groot belang is volgens hem ook sociale innovatie, zodat maximaal kan worden geprofiteerd van ideeën van (zittend) personeel. Nederland heeft volgens hem jaren geleden de reputatie opgebouwd heel goed de voordelen van diversiteit te kunnen benutten en zou die reputatie ook nu eer moeten aandoen. Het daarvoor benodigde sociaal vertrouwen in de samenleving is, ondanks een afname gedurende de laatste jaren, gelukkig nog steeds aanwezig.

In een interviewronde werden suggesties gedaan voor activiteiten die de MHP zou kunnen ondernemen voor hoger opgeleide allochtonen. Enkele tips: Zet een landelijk multicultureel netwerk op. Ontwikkel beleid niet alleen op basis van onderzoek, maar ook op basis van werkelijk contact met degenen waarom het gaat, bijvoorbeeld via de Rotterdamse allochtone studentenverenigingen. Ga als MHP nauwere banden aan met de landelijke studentenkoepels.

Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van multicultureel instituut Forum, merkte op dat het, gezien de cijfers, eigenlijk heel goed gaat met diversiteit; het voelt alleen niet zo. Omdat de beroepsbevolking structureel gaat krimpen, is diversiteitsbeleid eigenlijk niet nodig; de noodzaak dringt zich vanzelf wel op. Nederland aantrekkelijk houden, ook voor autochtoon talent, daar gaat het om ! In de tussentijd kan de MHP wel nog een aantal concrete zaken aan de orde stellen, aldus Harchaoui: snellere en soepeler regels voor gezinshereniging voor kenniswerkers bijvoorbeeld, of voorkomen dat het streekvervoer staakt in examenperiodes.

Aan het slot van het congres vroeg dagvoorzitter Harry Starren de zaal om de inhoud van het congres samen te vatten in de vorm van een krantenkop. Joop de Vries, voorzitter van MHP-bond BBV, kon het congres niet treffender samenvatten dan met de kreet “Hoge inkomens ontdekken diversiteit”.
Binnen de MHP zal de komende tijd worden nagedacht over het verdere vervolg op het congresthema.

Commissie Bakker komt waarschijnlijk 16 juni a.s. met rapport

Naar alle waarschijnlijkheid zal de zogenaamde Commissie Bakker maandag 16 juni a.s. met haar rapportage komen. Het kabinet heeft deze commissie ingesteld nadat er binnen het kabinet eind vorig jaar een impasse was ontstaan over het ontslagrecht. De taakopdracht van de commissie komt in het kort op het volgende neer: instrumenten bedenken om in 2016 een arbeidsparticipatie van 80% te bereiken en deze vast te houden op de langere termijn (2040). In de commissie hebben zitting: Peter Bakker (voorzitter, TNT), Saskia Klossen (Universiteit Maastricht), Jan Willem Oosterwijk (Erasmus Universiteit Rotterdam), Rens de Groot (CWI), Lans Bovenberg (Netspar), Anton Westerlaken, Dominic Schrijer (SZW Rotterdam) en Peter Ester (Universiteit Tilburg).

De voorzitters van de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben op 28 maart en 4 juni jl. een gesprek gehad met de commissie. In het eerste gesprek werd vooral om input van de zijde van de vakbeweging gevraagd, terwijl in het tweede gesprek de commissie de hoofdlijnen van het (concept-)advies aan het kabinet uiteen heeft gezet. Deze gesprekken waren vertrouwelijk van karakter, maar inmiddels is al het nodige uitgelekt via de media. In de kranten van de afgelopen weken zijn de volgende belangrijkste punten die de commissie zal voorstellen, te lezen geweest.

De AOW-leeftijd moet worden verhoogd van 65 naar 67 jaar. Door vanaf 2016 jaarlijks de AOW-leeftijd te verhogen met één maand, wordt de leeftijd van 67 jaar uiteindelijk bereikt in 2040. De fiscaal vrijgestelde pensioenopbouw wordt beperkt, zodat werknemers langer moeten werken om hetzelfde aanvullende pensioen te kunnen bereiken. Verder komt er een soort rugzakje voor werknemers, waarin werkgevers jaarlijks 4% van het jaarsalaris moeten storten. Dit rugzakje is persoonsgebonden en is bedoeld voor het financieren van scholing en opleiding van de werknemer. Werknemers blijven na ontslag nog een half jaar in dienst bij de werkgever om samen met de werkgever een andere baan te vinden. Daarna volgt de WW, maar de duur daarvan, samen met het halfjaar dat de werknemer in dienst blijft van de werkgever, wordt korter dan de huidige WW-periode.

De MHP zal het rapport pas beoordelen als het definitief is verschenen. Van wat nu bekend is, lijkt een positieve beoordeling echter ver weg. Het WW-stelsel en het pensioengebouw zijn recent gewijzigd. Eerdere voorstellen van het vorige kabinet op dit terrein hebben destijds geleid tot een grote manifestatie op het Museumplein, waar ruim 200.000 mensen hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt. Het is nog de vraag wat het kabinet gaat doen met dergelijke voorstellen. Een oplossing voor de ontslagrecht-impasse lijkt hier niet direct te worden geboden. Wordt vervolgd.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws