Menu

Inhoud:
• Herhaalde uitnodiging deelname bijeenkomst lijsttrekkersdebat te Utrecht 19 mei a.s.
• Meldpunt deeltijd WW ingesteld
• Financiën wil loonbegrip vereenvoudigen
• Meer WAI is minder WIA
• Paul van Kruining verlaat MHP

Herhaalde uitnodiging voor deelname bijeenkomst lijsttrekkersdebat te Utrecht 19 mei a.s.

Omdat er nog een aantal plaatsen vrij zijn, herhalen wij hierbij de uitnodiging aan (kader-)leden van bij de MHP aangesloten bonden om deel te nemen aan het debat met lijsttrekkers van de grote politieke partijen in het kader van de a.s. verkiezingen voor een nieuw Europees parlement. De lijsttrekkers binden op een aantal actuele thema’s de strijd aan met de voorzitters van de drie Nederlandse vakcentrales, onder wie MHP-voorzitter Richard Steenborg.
U bent van harte welkom; wel s.v.p. uw deelname om organisatorische redenen vooraf even melden aan het MHP-secretariaat t.a.v. Sandra Pierik (s.pierik@vc-mhp.nl). De toegang is gratis.
De aanstaande verkiezingen voor een nieuw Europees parlement zijn o.m. vanwege de bestrijding van de financieel-economische crisis belangrijker dan ooit. Alleen met een sterke Europese aanpak lukt het om de goede maatregelen te nemen. Dat behoeft nauwelijks nog extra betoog.
Het programma voor 19 mei a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht staat inmiddels vast. De avond is van 20.00 uur tot 22.30 uur en staat onder leiding van de bekende columnist Pieter Hilhorst. Het debat met lijsttrekkers omvat drie rondes en mondt uit in een stemadvies van lijsttrekkers. De hoofdthema’s luiden: welke rol speelt de EU bij de oplossing van de economische crisis, wat zijn de rechten van werknemers in de EU, de uitbreiding van de EU, pensioenen in Europa en marktwerking in publieke diensten.
Kortom: belangrijke onderwerpen, die het leven van ons allen dagelijks beïnvloeden.
De MHP zal op deze en andere thema’s haar mening geven, vanuit de algemene visie dat Europa een waardengemeenschap is, economisch gebaseerd op een sociale markteconomie, wat o.m. inhoudt dat de economie er is voor de mensen en niet andersom. Na het debacle van het ongebreidelde geloof in de markt als sturingsmechanisme wil de MHP terug naar de menselijke maat. Tot ziens in Utrecht !

Meldpunt deeltijd-WW ingesteld

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een meldpunt ingesteld voor eventuele meningsverschillen tussen de werkgever en de vakbonden bij de aanvraag van deeltijd-WW. Deze meningsverschillen kunnen schriftelijk worden gemeld bij het meldpunt (zie www.minszw.nl). Het is de bedoeling dat de meningsverschillen worden doorgeleid naar de Stichting van de Arbeid (StvdA), die dan binnen twee weken met een oplossing moet komen. Komt de StvdA niet binnen de gestelde termijn met een oplossing, dan mag een werkgever over de deeltijd-WW een afspraak maken met individuele werknemers.
De MHP is verbaasd over de instelling van dit meldpunt, aangezien hierover geen afspraken in het sociaal akkoord zijn gemaakt. De MHP heeft niet zozeer moeite met een meldpunt, maar wel met de ingestelde procedure. Het geeft de werkgever op voorhand een bevoorrechte positie in de onderhandelingen met vakbonden binnen een bedrijf. Gezamenlijk met FNV en CNV zal de MHP hierover nog in de slag gaan met het Ministerie van SZW, omdat het laatste woord hierover nog niet is gezegd.

Financiën wil loonbegrip vereenvoudigen

Een ambtelijke commissie zal binnenkort voorstellen doen om het sociale zekerheidsloon en het fiscale loon beter op elkaar af te stemmen. Doel is om te komen tot een administratieve lastenverlichting en om de loonstrook voor werknemers te vereenvoudigen.
De StvdA heeft voorinzage gehad in de voorstellen en heeft in een eerste reactie zich negatief uitgelaten. Deze op het oog technische operatie brengt weinig administratieve lastenverlichting voor de werkgevers met zich mee, maar wel grote inkomenseffecten voor burgers en lastenverschuivingen voor werkgevers. Zo wordt onder andere voorgesteld geen belasting meer te heffen over de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet en tegelijkertijd het maximale inkomen waarover premie moet worden betaald, op te hogen van € 32.000 naar € 48.000. Per saldo zullen vooral de middengroepen hiervan de grootste gevolgen ondervinden.
Of deze voorstellen op politiek draagvlak kunnen rekenen, valt nog te bezien. Als het aan MHP ligt niet, omdat het te veel en te grote onzekere effecten met zich meebrengt. Het doel van administratieve lastenverlichting heiligt niet alle middelen.

Meer WAI is minder WIA

In het bijzijn van vertegenwoordigers van de MHP en De Unie, van de andere sociale partners en van ‘early users’ als KLM, IBM en de VO-raad werd onlangs tijdens de startbijeenkomst voor de Nederlandse versie van de Workability Index (WAI) een breed draagvlak duidelijk voor de WAI. De WAI kan op draagvlak rekenen als een instrument voor werknemers om de uitdagingen van de toekomst beter aan te gaan en om zo een betere loopbaanplanning te kunnen maken. Voor werkgevers is het een instrument om gerichter te investeren in werkomstandigheden.
De WAI is een instrument dat inzicht geeft in het arbeidsvermogen van mensen en dat uitzicht biedt op duurzame inzetbaarheid. Met de WAI-vragenlijst maakt de werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn werkvermogen. De vragenlijst gaat onder andere over het werk dat iemand doet, kennis en vaardigheden, over normen en waarden en gezondheid. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst en men kan vroegtijdig (gezondheids-)risico’s herkennen.
Tijdens de bijeenkomst maakte niet alleen het Ministerie van SZW bekend zelf de WAI te zullen gaan invoeren, maar ook de gemeenschappelijke Universitair Medisch Centra (UMC’s) gaven aan de WAI als een mogelijk instrument te zien in de grootscheepse vernieuwing van hun personeelsbeleid. Namens minister Donner deed secretaris-generaal De Leeuw de uitspraak: “Meer WAI is minder WIA”.
Sinds december 2008 is via Stichting Blik op Werk, waarin ook de MHP via een werknemersvertegenwoordiging participeert, een standaardversie van de WAI beschikbaar. Blik op Werk is het centrale punt vanuit waar ervaringen gedeeld kunnen worden en van elkaar geleerd kan worden over werkvermogen. De Unie promoot in haar arbeidsvoorwaardennota het gebruik van de WAI als onderdeel van een breder beleid gericht op betere inzetbaarheid van medewerkers. Geïnteresseerden kunnen via de MHP participeren in een ‘lerend netwerk’ gericht op het werknemersperspectief bij de toepassing van de WAI.

 

Paul van Kruining verlaat MHP

Met ingang van 1 juni 2009 zal Paul van Kruining het bureau van de MHP verlaten. Na een dienstverband van bijna zes jaar, de laatste paar jaar als senior beleidsmedewerker, gaat hij zijn carrière voortzetten bij de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). We hebben Paul gekend als een bijzonder deskundig medewerker op vooral de beleidsterreinen van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. De MHP wenst Paul veel succes bij de RWI !
Op dit moment loopt de procedure voor een geschikte opvolger.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws