Menu

Inhoud:
In memoriam: Ewoud Teerink
Overzicht verkiezingsprogramma’s
Brandbrief over Schiphol
Middengroepen steeds meer in problemen
Telewerken wint terrein
Donner tegen verlenging zwangerschaps- en vaderschapsverlof
MHP-bureau 5 mei gesloten
Toezending MHP-bulletin in vervolg digitaal

In memoriam: Ewoud Teerink

Met verslagenheid hebben de medewerkers en het Algemeen Bestuur van de MHP het trieste bericht ontvangen dat Ewoud Teerink, vakbondsbestuurder van De Unie, op 24 april jl. plotseling is overleden. Ewoud heeft de afgelopen jaren de MHP in de regio Flevoland vertegenwoordigd, zoals in de Kamer van Koophandel, het Regionaal Platform Arbeidsmarkt en de provinciale Sociaal-Economische Raad. Ook maakte hij deel uit van een aantal interne commissies van de MHP toen hij nog werkzaam was bij zijn vorige werkgever, de BBV.

Wij hebben Ewoud gekend als een rustig en warm persoon met haarscherpe analyses. Wij zullen hem missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn partner, familie, vrienden en collega’s bij De Unie.

Overzicht verkiezingsprogramma’s

De MHP heeft van de acht grootste politieke partijen de relevante onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s in een overzicht samengevat (zie het MHP-bulletin 10.09). De MHP wil hiermee inzicht bieden in het draagvlak voor verschillende sociaal-economische maatregelen, die mogelijk in de komende kabinetsperiode worden getroffen.
Het overzicht is te downloaden via www.vakcentralemhp.nl.

Brandbrief over Schiphol

De MHP heeft samen met alle aangesloten organisaties die actief zijn op Schiphol, een brandbrief gestuurd aan minister Donner als verantwoordelijk minister voor de werkgelegenheid. Na de gevolgen van de financieel-economische crisis heeft de vulkaanuitbarsting op IJsland de werkgelegenheid bij deze belangrijke mainport van Nederland nog verder onder druk gezet. In de brief wordt de minister opgeroepen om in overleg steunmaatregelen te nemen om alle bedrijven die afhankelijk zijn van Schiphol, te ondersteunen. De brief is te downloaden via www.vakcentralemhp.nl en is behalve door de MHP ook ondertekend door:

  • VNV (Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers)
  • VHKP (Vereniging van Hoger KLM Personeel)
  • De Unie (grondpersoneel, luchtvaarttechnici en beveiliging)
  • UNC (Unie van Nederlands Cabinepersoneel)
  • VPS (Vereniging Personeel Schiphol) en
  • Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde.

Middengroepen steeds meer in problemen

De MHP vraagt al jaren aandacht voor de kwetsbare inkomenspositie van de middengroepen. Zo blijkt uit het jaarverslag van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) dat steeds meer mensen met een bovenmodaal inkomen een beroep doen op schuldhulpverlening. Inmiddels is 25% van de aanvragers voor hulp afkomstig uit de middengroepen. De NVVK geeft aan dat klanten van schuldhulpverlening in het verleden alleen een minimuminkomen hadden. Het aantal klanten met een bovenmodaal inkomen groeit echter explosief.

Een van de oorzaken is de forse inkomensterugval bij werkloosheid. De werkloosheidsuitkering is gemaximeerd, waardoor naar schatting 40% van de werknemers bij werkloosheid een uitkering ontvangen, die lager is dan 70% van het laatstverdiende inkomen. Juist deze categorie werklozen heeft een ontslagvergoeding nodig om 70% van het laatstverdiende loon te kunnen halen. Het is daarom vreemd dat de politiek die ontslagvergoeding steeds meer ter discussie stelt.

Ook blijkt het versnipperde inkomensbeleid in Nederland steeds meer zijn tol op te eisen. Door de vele inkomensafhankelijke regelingen (kinderopvang, kindgebonden budget, zorgtoeslag, zorgpremie, eigen bijdragen AWBZ en Wmo, huurtoeslag, gemeentelijke heffingen, gemeentelijk armoedebeleid et cetera) is de inkomstenbelasting al lang niet meer hét enige instrument waarmee inkomenspolitiek wordt bedreven. De MHP pleit ervoor om al die inkomenspolitieke regelingen terug te dringen en alleen het fiscaal stelsel voor de herverdeling van inkomens te gebruiken. Hierdoor wordt het inkomensbeleid in Nederland weer transparant en is het beter in de hand te houden.

Een andere oorzaak is dat steeds meer huishoudens te maken hebben met dubbele woonlasten. Naast de dubbele lasten van twee hypotheken, hakken ook de lokale lasten van gemeenten en waterschappen erin voor deze huishoudens. Deze woonlasten zijn grotendeels gerelateerd aan de woningwaarde.

De MHP ziet de problemen voor de middengroepen alleen nog maar groter worden. De verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen beloven weinig goeds voor de midden- en hogere inkomens en koersen af op een nog grotere versnippering van het inkomensbeleid. Vier jaar geleden beloofden veel politieke partijen iets extra’s te willen doen voor de middengroepen. Daarvan is weinig terechtgekomen. Maar nu wordt zelfs nog nauwelijks aandacht besteed in de verkiezingsprogramma’s aan de middengroepen. Ze worden thans geschaard onder de ‘sterkste schouders’, die de lasten van de economische crisis moeten gaan dragen. Nu gaat het nog om 13.000 huishoudens uit de middengroepen, die aankloppen bij de schuldhulpverlening. Maar waar staan we over een paar jaar ?

Telewerken wint terrein

Sinds begin jaren ’90 is de MHP al een voorvechter van het telewerken. Destijds werd telewerken door critici nog afgedaan als ‘digitaal garnalen pellen’. Telewerken biedt tal van mogelijkheden, zoals het beter kunnen afstemmen van werk en privé-verplichtingen en het ontlopen van files. Voor de MHP heeft altijd voorop gestaan dat werknemers niet gedwongen, maar op vrijwillige basis gaan telewerken en dat het niet om een volledige werkweek zou moeten gaan. Zo moet bijvoorbeeld de thuissituatie wel geschikt zijn om te telewerken.

Tot voor kort zat telewerken vooral nog in de pioniersfase, maar nu lijkt de tijd er rijp voor omdat er een breed maatschappelijk draagvlak voor telewerken is. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het rapport ‘Faciliteiten arbeid en zorg 2009’ van het Ministerie van SZW dat steeds meer werknemers de mogelijkheid krijgen om thuis te werken. Het percentage werknemers dat in de cao afspraken over thuiswerken heeft staan, is gestegen van 6% in 2007 tot 15 % in 2009. Dit maakt duidelijk dat steeds meer werkgevers het belang ervan inzien. Naast telewerken hebben werknemers ook steeds vaker flexibele werktijden. 16% van de werknemers heeft een cao waarin aandacht wordt besteed aan deze flexibele tijden. Na jarenlang een warm pleitbezorger te zijn geweest voor telewerken, is de MHP verheugd dat de mogelijkheden hiertoe voor werknemers nu eindelijk in een stroomversnelling lijken te komen.

Donner tegen verlenging zwangerschaps- en vaderschapsverlof

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Donner geen voorstander te zijn van de voorstellen van twee commissies van de Europese Unie om het zwangerschapsverlof uit te breiden tot achttien weken en een vaderschapsverlof te introduceren van twee weken. Nederland kent een wettelijk zwangerschapsverlof (inclusief bevallingsverlof) van zestien weken en twee dagen vaderschapsverlof (de officiële term hiervoor is ‘kraamverlof’). In de brief draagt Donner onder andere als argument aan dat het huidige bevallingsverlof voldoende bescherming biedt voor de gezondheid van moeder en kind en dat in Nederland al genoeg regelingen zijn om arbeid en zorg te kunnen combineren. Argumenten tegen een verlenging van het vaderschapsverlof worden niet aangevoerd.

De echte reden lijkt echter dat de minister in deze tijd de werkgevers niet wil opzadelen met extra kosten. Volgens de MHP gaat de minister hier te snel door de bocht. Werkgevers betalen weliswaar de WW-premie, waaruit de eventuele verlenging betaald zou worden, maar zij kijken bij het arbeidsvoorwaardenoverleg uiteindelijk naar de totale loonkosten. Dit betekent dat werknemers wel degelijk hun bijdrage leveren. Op langere termijn zou de verlenging van het bevallings- en vaderschapsverlof kunnen leiden tot een hogere arbeidsparticipatie, omdat ouders langer de tijd hebben om bijvoorbeeld kinderopvang te regelen en misschien niet direct ervoor kiezen om minder te gaan werken.

MHP-bureau 5 mei gesloten

In verband met het lustrumjaar is het bureau van de MHP op Bevrijdingsdag 5 mei a.s. gesloten. In de rest van de week is het bureau gewoon bereikbaar.

 

Toezending MHP-bulletin in vervolg digitaal

Omdat u de MHP op landelijk, sectoraal of regionaal niveau vertegenwoordigt, ontvangt u automatisch van ons tweewekelijks het MHP-bulletin (‘geeltje’) op papier. De MHP wil echter overgaan op digitale verzending van dit MHP-bulletin. Speciale edities (zoals onlangs over de verkiezingsprogramma’s en het Prinsjesdagnummer) zullen u als MHP-vertegenwoordiger nog wel per post worden toegezonden. Het reguliere bulletin van heden ontvangt u dus voor de laatste keer in de gele, geprinte versie.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws