Menu

Inhoud:
MHP-bijeenkomst Kamers van Koophandel
Afschaffing kilometervergoeding
RWI Arbeidsmarktscan 2012
Flexibiliteit en Zekerheid
De nieuwe vakbeweging
Voorzitterswisseling bij De Unie

MHP-bijeenkomst Kamers van Koophandel

Op 25 april jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de MHP-vertegenwoordigers in de twaalf Kamers van Koophandel (KvK’s) en de regiocoördinatoren. Onder voorzitterschap van de nieuwe landelijk regiocoördinator van de MHP, Boudewijn Koster, is er vooral gediscussieerd over de toekomst van deze Kamers. Volgens een wetsvoorstel worden de twaalf Kamers als zelfstandige bestuursorganen opgeheven en komt daarvoor nog maar één landelijke KvK terug, waarin bovendien Syntens wordt opgenomen. Tegelijkertijd wordt de KvK niet meer bestuurlijk aangestuurd door sociale partners, maar worden een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld, die worden bemenst door een beperkt aantal ‘professionals’. Voor sociale partners is er volgens het wetsvoorstel alleen nog plaats in een Centrale Raad van Advies en in Regionale Adviesraden.

De aanwezigen op de bijeenkomst maken zich vooral zorgen over de wijze waarop één van de huidige drie taken van de KvK’s nog kan worden ingevuld, namelijk de taak om de regio’s in sociaal-economische zin te stimuleren. Door de forse bezuinigingen dreigt de regiostimulering behoorlijk te worden uitgekleed. De formele betrokkenheid van sociale partners wordt daarbij ook gereduceerd. “Zolang de nieuwe KvK nog geen feit is, zullen we als MHP samen met de andere vakcentrales proberen alles in een goede richting bij te stellen. Als dat niet lukt, komt er een moment waarop we ons moeten afvragen of de KvK nog een toegevoegde waarde heeft voor de MHP en de aangesloten organisaties. Maar voor een antwoord op deze vraag is het nu nog te vroeg”, aldus Koster.

Afschaffing kilometervergoeding

Uit een enquête van RTL Nederland blijkt dat slechts één op de vijf werkgevers bereid is de werknemers tegemoet te komen als compensatie voor de afschaffing van de fiscaal vrijgestelde reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Er zijn zelfs werkgevers die vinden dat werknemers dan maar helemaal geen reiskostenvergoedingen meer moeten ontvangen.
In het RTL-journaal noemde MHP-bestuurder Eddy Haket de uitkomsten van de enquête schokkend. “Niet alleen blijkt dat veel werkgevers de lasten op de werknemers willen afschuiven, maar sommigen willen er ook nog een slaatje uit slaan”, aldus Haket.
Als de werkgever wel € 0,19 blijft vergoeden, moet hierover loonbelasting worden betaald. De werknemer houdt hier dan € 0,09 of € 0,11 netto aan over. Dit is afhankelijk van het belastingtarief, waaronder de werknemer valt. Volgens berekeningen van de MHP gaat een gemiddelde werknemer er dan € 550,00 per jaar op achteruit.

De coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wil bovendien de vergoeding voor zakelijke kilometers onder de zogenaamde ‘werkkostenregeling’ brengen. Gevolg is dat een werkgever met veel werknemers, die werkzaamheden vooral buitenshuis moeten verrichten, minder dan nu fiscaal vriendelijk mag vergoeden. Werkgevers met werknemers die bijvoorbeeld alleen op kantoor zitten, kunnen daarentegen veel meer vergoeden voor zakelijke kilometers. “Hiermee verlaten we het hele principe van vergoedingen van de werkelijke kosten. Het verbaast mij overigens dat alleen de vakbeweging hiertegen bezwaren heeft, maar dat we de werkgevers en de ANWB hierover nauwelijks horen”, aldus Haket.

RWI Arbeidsmarktscan 2012

Sinds 2002 maakt de Raad van Werk en Inkomen (RWI) met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse een inventarisatie van de meest in het oog springende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Omdat de RWI halverwege 2012 ophoudt te bestaan, is voor dit laatste jaar een arbeidsmarktscan, in plaats van arbeidsmarktanalyse, opgesteld.

De arbeidsmarktscan 2012 bevat een aantal interessante conclusies ten aanzien van middelbaar en hoger opgeleiden. Zo is het aandeel banen voor hoger opgeleiden in de totale werkgelegenheid tussen 2002 en 2010 met 13% toegenomen, maar het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking tegelijkertijd met 29% gegroeid. Dat een kwart van de beroepsbevolking eenvoudiger werk verricht dan waarvoor het is opgeleid, wordt onder andere hiermee verklaard. Er is dus nog werk aan de winkel om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De RWI waarschuwt voor een te eenzijdige focus op de bevordering van werkgelegenheid voor laaggeschoolden. Want hoewel er voor midden en hoger opgeleiden vaak wel banen te vinden zijn, is er niet altijd sprake van passend werk met voldoende toekomstperspectief. Volgens de RWI is daarom aan de onderkant van de arbeidsmarkt een aanbodgericht beleid nodig en voor het midden- en hogere segment een vraaggericht beleid. Wanneer de opleidingsrichting goed aansluit op de vraag, zou bij een gelijkblijvend opleidingspeil het niveau van de werkgelegenheid en daarmee de productiviteit en de verdiencapaciteit in Nederland nog sterk omhoog kunnen.

De MHP voelt zich door bovenstaande conclusies gesterkt in haar pleidooi dat bij de beoordeling van de arbeidsmarktpositie van middelbaar en hoger opgeleiden, het enkele feit dat iemand een baan heeft, onvoldoende zegt. Passendheid van de functie qua niveau en opleidingsrichting en het daarbij behorende toekomstperspectief zijn evenzeer van groot belang.

De jaarlijkse arbeidsmarktanalyse van de RWI bevatte altijd waardevolle informatie over de arbeidsmarkt. “Het zou zonde zijn als dit met het opheffen van de RWI verloren gaat. De MHP hoopt dan ook dat de rol van de RWI in dezen deels kan worden voortgezet door het UWV”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Hanneke de Geus.

Voor meer informatie en de volledige Arbeidsmarktscan 2012 verwijzen wij u naar de RWI-website: www.rwi.nl.

Flexibiliteit en Zekerheid

Op 25 april jl. heeft er een zogenaamd Rondetafelgesprek over flexibiliteit en zekerheid plaatsgevonden tussen belanghebbende partijen en de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Vanuit de vakbeweging is ervoor gepleit dat werknemers na één jaar bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt, eigenlijk een vast contract zouden moeten krijgen. Hoewel in algemene zin de werkloosheid in Nederland in Europese context relatief laag is, loopt deze op en zal deze volgens de ramingen de komende jaren nog verder toenemen. Daarmee stijgt ook de onzekerheid voor mensen die wel een vaste baan hebben. Meer dan 80% van de ontslagaanvragen wordt immers gehonoreerd. Het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt raakt steeds meer zoek. Ouderen hebben relatief vaker een vast contract, maar dit biedt steeds minder bescherming tegen ontslag. Als zij werkloos raken, komen ze vaak niet meer aan het werk of enkel op basis van een tijdelijk contract. Jongeren komen veelal alleen aan het werk via een ‘flexcontract’ (tijdelijke contracten, payroll constructies en uitzendbanen) met weinig perspectief, waardoor ze bijvoorbeeld ook moeilijk aan een hypotheek kunnen komen. In de afgelopen twintig jaar zijn arbeidsrelaties ontstaan, die onvoldoende omvang en werkzekerheid bieden voor een zelfstandig bestaan. Ontwikkelingen als uitbesteding en onderaanneming, marktwerking en maatregelen in de sociale zekerheid hebben dit versterkt.

De MHP vindt het van cruciaal belang dat er weer een moraal van ‘gewoon goed werk’ op de arbeidsmarkt gaat heersen en dat arbeidsrelaties voldoen aan minimale eisen van werk- en inkomenszekerheid. Dit vergt een toekomstgericht systeem, dat de mogelijkheid biedt voor werknemers om diverse malen in hun loopbaan van baan te veranderen. Het hele systeem van arbeidsrecht, sociale zekerheid, scholing en arbeidsmarktbeleid moet voorts zodanig zijn ingericht dat het van-werk-naar-werk mobiliteit van werknemers faciliteert en ondersteunt en tegelijkertijd een inkomensbescherming biedt aan mensen als zij al dan niet tijdelijk, geen baan kunnen vinden. Daarbij zullen periodes van meer en minder werk en af en toe geen werk, elkaar onvermijdelijk afwisselen. Ook zullen herhaaldelijk periodes van om-, her- en bijscholing nodig zijn en kunnen ook overgangen van werknemersstatus naar de status van zelfstandige en vice versa voorkomen. Bescherming van de werknemer tegen willekeur en onredelijk en ongerechtvaardigd ontslag blijft één van de essentiële bouwstenen van het systeem, evenals een robuuste WW, die helpt periodes van werkloosheid te overbruggen. “De MHP vindt al langer dat de flexibilisering is doorgeschoten en zal de komende tijd nader met de achterban in discussie gaan over de wijze waarop een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid kan worden vormgegeven, los van allerlei politieke bezuinigingen die momenteel op ons afkomen”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

De nieuwe vakbeweging

Op 1 mei jl. hebben de kwartiermakers, onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma, voorstellen ontvouwd om de FNV om te vormen tot de nieuwe vakbeweging (DNV). Bedoeling is dat deze nieuwe vereniging op 23 juni a.s. officieel wordt opgericht en dat uiteindelijk op 1 mei volgend jaar de nieuwe vakbeweging een feit moet zijn en dat bonden zich dan formeel hebben aangesloten. De voorstellen die zijn gedaan, zullen op 23 juni moeten worden omarmd door de FNV-bonden. Vervolgens zullen tot 1 mei 2013 twee verenigingen naast elkaar blijven bestaan.Hoewel de kwartiermakers in korte tijd veel hebben uitgewerkt, zoals de governance en de verenigingsstructuur, zijn er ook nog niet onbelangrijke elementen minder ver uitgewerkt, zoals de contributie voor de aangesloten verenigingen en de vraag hoe moet worden omgegaan met de aanwezige financiën bij de FNV en de aangesloten bonden. Voorts is ook nog niet duidelijk hoe behartiging van bijzondere belangen als die van middelbaar en hoger personeel, een plaats kunnen vinden in de DNV.”De MHP volgt de ontwikkelingen bij de FNV met meer dan gemiddelde belangstelling, omdat een sterke vakbeweging voor alle vakcentrales van groot belang is in deze tijd, waarin de bezuinigingsvoorstellen ons om de oren vliegen”, aldus de MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal.

Voorzitterswisseling bij De Unie

Sinds twee weken heeft De Unie een nieuwe voorzitter. Reinier Castelein (34 jaar) heeft de voorzittershamer van Rendert Algra overgenomen, nadat deze zijn functie onverwacht had neergelegd. Castelein maakte al deel uit van het Dagelijks Bestuur van De Unie en bekleedde de portefeuille van vice-voorzitter. Hij maakte al langere tijd deel uit van de Bestuursraad van De Unie en was daarvoor vooral actief als kaderlid.

Het Algemeen Bestuur van de MHP wenst Rendert Algra succes in zijn verdere loopbaan en spreekt het vertrouwen uit in een constructieve samenwerking met de nieuwe voorzitter Reinier Castelein en wenst hem alle succes toe.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws