Menu

MHP: Geen work first in de WW

De MHP is vierkant tegen het nieuwe kabinetsplan om WW-gerechtigde werklozen voortaan ook onder hun niveau aan de slag te laten gaan. Dit plan heeft niets met het ontslagrecht te maken. Het is dan ook absurd om het schrappen van de versoepeling van het ontslagrecht in te ruilen tegen deze maatregel, die bovendien tijdens de algemene beschouwingen al uit het eerder voorgenomen regeringsbeleid was geschrapt. Werken onder je niveau betekent bovendien verdringing van lageropgeleiden door hogeropgeleiden. De bestaande tekorten aan hogeropgeleiden zullen door deze maatregel dus verder groeien, terwijl de arbeidsmarktkansen van lageropgeleiden kleiner zullen worden.
Direct aan de slag in ruil voor een uitkering, ook als dat werk onder je niveau is; dat wordt ook wel work first genoemd. Deze aanpak bestaat al in de bijstand. De MHP ontkent het succes hiervan niet als je kijkt naar de vergroting van de uitstroom uit de bijstand richting werk. Maar volgens de vakcentrale betekent dat nog niet dat eenzelfde aanpak ook ingevoerd zou moeten worden in de WW. De WW krijgt immers steeds meer het karakter van een goede inkomensvoorziening in een korte periode van werkloosheid tussen twee (vergelijkbare) functies in. Een noodzakelijke voorziening in een tijd waarin werkzekerheid steeds belangrijker wordt, ten koste van baanzekerheid. Het vorige kabinet heeft, in navolging van het advies van de SER in die richting, deze denkwijze overgenomen door de vroegere kortdurende WW-uitkering te vervangen door een volledig loongerelateerde uitkering, die bovendien de eerste twee maanden hoger is dan daarna. Daarbij past niet dat mensen door een work first-benadering gedwongen worden om snel aan de slag te gaan in een baan onder hun niveau en capaciteiten, in plaats van dat zij de WW-periode kunnen benutten als zoekperiode naar goed werk. Work First in de WW leidt daarnaast tot verdringing van lageropgeleiden en – daarmee – tot onderbenutting van hoger opgeleiden en vakmensen, wat schadelijk is voor de verdere ontwikkeling van Nederland tot een kenniseconomie. Ook is het in tegenspraak met het regeringsstreven om onderbenutting van MBO-afgestudeerden tegen te gaan. Hierover heeft het kabinet zelfs kortgeleden de RWI om advies gevraagd ! Kortom, tegenstrijdig beleid !

MHP reageert op plannen minister Plasterk

De Vaste Commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer vergaderde op 4 december over de plannen van de minister Plasterk n.a.v. het rapport ‘LeerKracht!’ van de Commissie Leraren. Deze plannen waren voor het MHP-Platform Onderwijs aanleiding een brief te sturen naar de Commissie, die ook geplaatst is op de website van de MHP.
De MHP heeft al eerder gewezen op het kwantitatieve tekort aan kwalitatief goede leraren. De hoofdlijnen van het rapport van de Commissie Leraren worden dan ook door de MHP onderschreven. Het verheugt de MHP dat de reacties op ‘LeerKracht!’ positief zijn en de problematiek in het brandpunt van de belangstelling is komen te staan, niet alleen van de minister van Onderwijs.
De MHP vraagt met name de aandacht van de Kamer voor een generieke salarismaatregel om het onderwijs aantrekkelijk te maken. Pas daarna kunnen maatregelen voor loopbaanperspectieven zoals voorgesteld door de Commissie, effect sorteren. Als kortetermijnoplossing voor het urgente tekort is de MHP voorstander van kwijtschelding van studieschulden van afgestudeerden die bereid zijn vijf jaar in het onderwijs te gaan werken. De praktijk zal leren of in die periode verdere salaris- en loopbaanperspectieven zo aantrekkelijk zijn geworden dat men blijven wil. Helaas is voor veel academici werken in het onderwijs geen optie meer, om salaire en werkintrinsieke redenen. Meer aandacht voor de inhoud van het werk en mogelijkheden om professionalisering op peil te houden zijn dan ook een must. De MHP ziet hier een rol voor de bonden.
Aarzelend staat de MHP ten opzichte van een nieuwe Beroepsgroep Leraren. De MHP-bonden kunnen en willen een duidelijke rol spelen bij kwaliteits- en deskundigheidsregistratie.
De MHP is minder gelukkig met de beoogde financiering van de kabinetsplannen: het verhogen van de financiële drempel voor studenten via de verhoging van collegegelden, heeft geen bevorderende werking voor de instroom. De MHP betreurt het daarom dat de financiering van de lerarenproblematiek vooral binnen de onderwijsbegroting wordt gezocht.

Bijeenkomst MHP-leden KvK’s en OAC’s

Op 7 december jl. is een bijeenkomst gehouden voor de MHP-leden van de Ontslagadviescommissies (CWI) en de Kamers van Koophandel. Voor een deel van de leden was dit tevens de laatste bijeenkomst in dit verband. Per 1 oktober jl. is de nieuwe zittingsperiode van de Ontslagadviescommissies ingegaan. Het totaal aantal leden is op dat moment gereduceerd en daarmee ook dat van de MHP-vertegenwoordigers. Hetzelfde geldt voor de Kamers van Koophandel, maar dan per 1 januari 2008. Het aantal bestuursleden worden daar gehalveerd en bovendien wordt het aantal kamers teruggebracht van 21 naar 12.
Op de bijeenkomst zijn de leden door het Algemeen Bestuur van de MHP bedankt voor hun soms jarenlange inzet. Zonder deze actieve leden is het voor de MHP ondoenlijk om alle organen waarin de vakcentrale zitting heeft, te bemensen. Ondanks het relatief geringe aantal MHP-vertegenwoordigers (ten opzichte van bijvoorbeeld FNV en CNV) blijkt in de praktijk de inzet en kwaliteit van deze mensen hoog te zijn.
Kort is stilgestaan bij het recent verschenen rapport van de Nationale Ombudsman over het functioneren van het CWI met betrekking tot de zogenaamde preventieve toets voor ontslagaanvragen. Geconcludeerd werd in het rapport dat het CWI vooral handelt in het belang van de werkgevers en minder oog heeft voor de belangen van werknemers. Wederom wordt aangedrongen om de namen van de leden in de ontslagadviescommissies bekend te maken. De Stichting van de Arbeid (StAr) heeft tot nu toe geweigerd hieraan mee te werken, maar de politieke druk hierover leidt opnieuw tot discussie. Een optie is om wel de namen van de personen in het algemeen bekend te maken, maar niet per dossier.
Op de bijeenkomst hebben Hans Huis in ’t Veld (de landelijk regiocoördinator) en Bart Willems (coördinator bij de Internetvakbond) beiden een inleiding gegeven. Hans Huis in ’t Veld heeft de inzet van de drie vakcentrales toegelicht voor de Nationale Agenda 2009. Dit zijn de onderwerpen die in 2009 door alle Kamers van Koophandel in Nederland worden geagendeerd voor de regionale activiteiten. De MHP blijft vooral de aansluiting van vraag en aanbod van arbeid als een belangrijk thema zien. Het is niet alleen een werknemersbelang, maar ook een werkgeversbelang. Een goed opgeleide bevolking, die voldoet aan de wensen van het bedrijfsleven, kan worden gezien als een belangrijk aspect van het vestigingsklimaat.
Bart Willems heeft een presentatie gegeven over de 3d stagebank, die op initiatief van de Internetvakbond begin 2008 wordt gelanceerd. De 3d staat voor drie dimensies: de onderwijsinstellingen, de bedrijven en de studenten. Het gaat erom dat er een match wordt gezocht voor vraag en aanbod van stages. Uniek is dat het niet alleen een stagebank voor bijvoorbeeld VMBO en MBO-niveau is, maar ook voor HBO en universitaire opleidingen. Daarnaast kunnen diverse vormen van dienstverlening worden afgenomen en richt de stagebank zich niet alleen op Nederland, maar ook op internationale stages. De leden in de KvK zien dit als een belangrijke vorm van dienstverlening die ook via de Kamers kan worden gepromoot. Het sluit bijvoorbeeld goed aan bij de jaarlijkse Dag van de Stage.
Geconcludeerd mag worden dat de bijeenkomst een geslaagde middag was. Via deze weg wenst het Algemeen Bestuur de vertrekkende vertegenwoordigers in de Kamers van Koophandel en de Ontslagadviescommissies nogmaals dank te zeggen voor hun actieve rol die zij in de afgelopen jaren hebben vervuld.

Verdeeldheid avv-en Mitex-CAO

De StAr heeft geen unaniem advies kunnen uitbrengen over de vraag of de algemeen verbindend verklaring van de Mitex-CAO gewenst is. Minister Donner had de StAr hierover om advies gevraagd. Weliswaar verzetten de criteria uit het Toetsingskader zich niet tegen avv-en van de CAO, maar omdat het om nieuwe CAO-partijen gaat, een lage organisatiegraad en bezwaren zijn ingebracht, achtte de minister een meer beleidsmatige uitspraak van de StAr gewenst. De CAO was afgesloten tussen de Mitex enerzijds en De Unie en de Internetvakbond anderzijds. FNV-Bondgenoten en CNV-Bedrijvenbond hadden bezwaren ingebracht. In de StAr zagen VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en de MHP geen aanleiding om het avv-en vanwege beleidsmatige overwegingen af te wijzen. De vakcentrales FNV en CNV bleven wel beleidsmatige bezwaren houden. De minister heeft na het advies van de StAr besloten wel over te gaan tot het algemeen verbindend verklaren van de Mitex-CAO.

Loonkostensubsidies, brugbanen, participatiebanen… De stand van zaken

Tijdens de Participatietop, het ‘topoverleg’ van werkgevers- werknemersorganisaties en het kabinet dat op 27 juni jl. plaatsgevonden heeft, zijn nogal wat afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat meer mensen sneller een baan vinden. Nu de verslechtering van het ontslagrecht
– voorlopig ? – niet doorgaat, hebben de werkgevers hun eerdere aanbod om 200.000 extra banen te creëren, weer ingetrokken. Daarop heeft het kabinet eindelijk besluiten genomen over de concretisering van een aantal Participatietopafspraken, in de hoop dat daarmee de 200.000 extra banen alsnog tot stand zullen komen. Nieuws is er over de subsidies die verstrekt zullen gaan worden aan werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen, over zogeheten participatiebanen en over brugbanen, over de markt voor persoonlijke dienstverlening en over Poortwachtercentra. Een beknopt overzicht, met commentaar van de MHP.

Loonkostensubsidies voor langdurig werklozen
Het kabinet heeft besloten dat het UWV vanaf 1 januari 2008 loonkostensubsidies mag gaan verstrekken aan mensen die al langer dan een jaar werkloos zijn. De subsidie bedraagt de helft van het minimumloon en wordt gedurende maximaal een jaar uitbetaald aan de nieuwe werkgever. De MHP heeft aangedrongen op een subsidie ter hoogte van de helft van het loon, zodat de subsidies ook effectief hadden kunnen zijn voor werklozen uit het middelbaar en hoger personeel. Helaas heeft het kabinet hier niet voor gekozen; niet alleen zouden de kosten dan te ver oplopen, ook zou de uitvoering een stuk lastiger zijn geweest, aangezien de uitkeringsinstelling de hoogte van het (nieuwe) loon had moeten kennen.
De MHP zal de effecten van de subsidieregeling zoals die nu tot stand gekomen is in de gaten houden om te bezien of ook onze doelgroep er voldoende mee geholpen is.

Brugbanen
Het kabinet heeft ook besloten om 10.000 brugbanen mogelijk te maken vanaf 1 januari 2008. Een brugbaan is bedoeld voor een arbeidsongeschikte (uit WAO, WAZ en Wajong) die herbeoordeeld is en als gevolg daarvan weer (gedeeltelijk) is goedgekeurd voor de arbeidsmarkt. Voor deze mensen is het vaak moeilijk om een baan te vinden, omdat zij in veel gevallen jarenlang niet meer actief zijn geweest op de arbeidsmarkt. De concrete overheidsmaatregel is de invoering van een subsidie van ten hoogste 50% van het minimumloon die verleend kan worden voor een werknemer die in een vacature wordt aangenomen. Het is de bedoeling dat mensen in deze functies weer arbeidsritme en –ervaring krijgen, zodat zij weer zicht krijgen op betaald werk na het ‘brugjaar’ – het kabinet hoopt dat de helft van de betrokkenen na afloop van het ‘brugjaar’ regulier in dienst genomen wordt.
De MHP is benieuwd of de brugbanen effectief zullen zijn. Het lijkt er overigens op dat het UWV moeite heeft om voldoende kandidaten te vinden, die bereid zijn om in een brugbaan aan de slag te gaan.

Participatiebanen, participatieplaatsen en voorschakeltrajecten
…tot zover de theorie ! Gemeenten en vakbeweging, waarbij in dit geval bijna vanzelfsprekend de FNV het voortouw genomen heeft, zijn het erover eens dat mensen in een uitkeringssituatie met uitzicht op regulier werk normaalgesproken een arbeidsovereenkomst horen te krijgen. Werken met behoud van uitkering is alleen mogelijk voor hen die simpelweg geen uitzicht hebben op de reguliere arbeidsmarkt.
De bewindslieden van SZW lijken echter in een andere richting te denken. Zij willen dat werken met behoud van uitkering, plus een bonus, ook mogelijk wordt gemaakt voor mensen die na het doorlopen van een zogeheten participatieplaats weer een kans maken op de reguliere arbeidsmarkt. Participatieplaatsen in deze zin zouden beschikbaar moeten komen voor gemeenten en daarmee voor bijstandgerechtigden; later zou ook het UWV erover moeten kunnen beschikken ten behoeve van werklozen en arbeidsongeschikten. Voor mensen zonder enig uitzicht op reguliere arbeid denken minister en staatssecretaris na de zomer van 2008 met extra maatregelen te kunnen komen.
De uitkomst van dit principiële debat is nog niet bekend; deze hangt uiteraard af van wat de Tweede Kamer ervan vindt.

Markt voor persoonlijke dienstverlening
Een zwarte hulp in de huishouding zou binnenkort verleden tijd moeten zijn. Althans wanneer de voorstellen die werkgevers, werknemers en gemeenten overeengekomen zijn in de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) overgenomen zouden worden. Het kabinet ziet echter niets in deze voorstellen en wijst op een groot frauderisico. Hulp aan huis zou namelijk vrijgesteld worden van belasting- en premiebetaling en het kabinet vreest dat er dan opeens veel meer ‘hulp aan huis’ zou worden verricht…
Toch zou een experiment waarbij particuliere opdrachtgevers de kosten van inhuur van persoonlijke dienstverleners (tot een maximum) fiscaal kunnen aftrekken interessant kunnen zijn. Zeker in combinatie met een tijdelijke subsidie aan bedrijven als uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven, die erop gericht is om deze markt echt van de grond te krijgen. Dit alles met het doel om in het bijzonder hoger opgeleide vrouwen mogelijkheden te bieden om te starten met werken, of om hun baan uit te kunnen breiden. Vanuit de overheid gezien zou dan niet het risico op fraude, maar de kans op uitbreiding van de arbeidsparticipatie onder deze groep leidend moeten zijn. Bovendien kan werk in de persoonlijke dienstverlening een uitweg bieden uit een uitkeringssituatie.
Niet alleen de MHP, maar ook de andere vak- en werkgeversorganisaties hebben in deze trant een brief opgesteld aan het kabinet, waarin zij de kabinetsreactie op het RWI-advies betreuren. Ook hier zal het politieke debat verdere helderheid moeten bieden.

Poortwachtercentra
Een werkgeversinitiatief; dat zijn de Poortwachtercentra waarin werkgevers proberen zieke en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers onderling te ‘ruilen’. Werkgevers hebben immers een wettelijke loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij ziekte en een reïntegratieplicht voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten; als dit niet bij henzelf kan, dan bij een andere werkgever. De Poortwachtercentra lijken redelijk succesvol te zijn en dat is de reden dat het kabinet nu 3 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld als startsubsidie om een landelijk dekkend ‘netwerk’ van Poortwachtercentra mogelijk te maken.
Ook de RWI heeft zich met dit thema bemoeid en een handreiking opgesteld waarin staat hoe een Poortwachtercentrum opgezet zou kunnen worden. Essentieel is dat daarin een grotere rol voor de vakbeweging wordt bepleit. Het is immers altijd goed om op z’n minst te kunnen zien waar werkgevers mee bezig zijn op dit gebied, waar het toch niet om de allersterkste en mondigste werknemers gaat.
Juist vanwege de relatief gunstige resultaten van de Poortwachtercentra is de MHP toch tevreden met het kabinetsbesluit, dat overigens lang op zich heeft laten wachten… al voorafgaand aan de Participatietop is deze subsidie bepleit.

Arbocatalogi

Zoals bekend heeft de MHP voor de jaren 2007, 2008 en 2009 de beschikking gekregen over subsidiegeld vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze subsidie zal worden ingezet om interne projecten te stimuleren, die gericht zijn op het tot stand komen van arbocatalogi. De Unie voert deze interne projecten uit ten behoeve van alle lidorganisaties van de MHP.
Per 1 januari 2008 zal JanPeter Westein deze taken op zich nemen. Hij zal dan een aantal activiteiten in gang zetten, waaronder het starten van een helpdesk. Deze helpdesk zal in de eerste helft van januari nader bij u worden geïntroduceerd. Tevens informeren wij u dan hoe de diverse activiteiten vorm zullen krijgen.

Verlenging FVP-regeling tot 1 januari 2010

Het FVP-bestuur heeft besloten om de FVP-bijdrageregeling met één jaar te verlengen tot 1 januari 2010. Dit betekent dat ook de werknemers van 40 jaar en ouder die in 2009 WW-gerechtigd worden onder voorwaarden aanspraak op een FVP-bijdrage kunnen maken. Werknemers die met ingang van 1 januari 2010 WW-gerechtigd worden, komen niet meer in aanmerking voor een bijdrage uit de FVP-regeling.
Ten opzichte van eerdere prognoses is in 2007 gebleken dat de werkloosheid daalt als gevolg
van verbeterde economische omstandigheden, hetgeen leidt tot lager geraamde toekomstige
uitkeringen. De beleggingsopbrengsten zijn bevredigend gegeven de marktomstandigheden.
Voor alle werknemers die nu WW-gerechtigd zijn of vóór 1 januari 2010 WW-gerechtigd worden, blijft gelden dat de FVP-bijdrage een voorwaardelijk karakter heeft. Er gelden dus geen harde garanties.

MHP-kantoor dicht

Tussen 24 december en Oud en Nieuw is het kantoor van de Vakcentrale MHP gesloten.

Prettige feestdagen !

Het Algemeen Bestuur bedankt iedereen die zich in 2007 op de één of andere manier heeft ingezet voor de MHP. Wij hopen ook in 2008 weer op een prettige samenwerking en hopen wederom een beroep op u allen te mogen doen. Het bestuur en de medewerkers van de MHP wensen u niet alleen prettige feestdagen, maar bovenal een gezond 2008 toe !

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws