Menu

Inhoud:
Kamp dient wetsvoorstel ‘Verhoging pensioenleeftijd’ in bij Tweede Kamer
Afwikkeling beëindigde FVP-regeling
Wajongeren en middengroepen de dupe van Bestuursakkoord
Kinderopvangtoeslag alleen nog voor gewerkte uren
Event ‘Werk & Mantelzorg in uitvoering’ op 26 mei a.s.
De MHP twittert
Nieuwe beleidsmedewerker MHP

Kamp dient wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd in bij Tweede Kamer

Minister Kamp heeft op 11 mei jl., ondanks een kritisch advies van de Raad van State, het wetsvoorstel ‘Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel vervangt een eerder wetsvoorstel van de vorige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), minister Donner. Het wetsvoorstel heeft tot doel de leeftijd waarop men recht krijgt op een AOW-uitkering te verhogen van 65 jaar naar 66 jaar. De MHP ziet de leeftijdsverhoging van de AOW als een politieke realiteit, onder meer als gevolg van de vergrijzing en het langer leven van mensen. De MHP mist echter in het wetsvoorstel een essentieel onderdeel: flankerend beleid om mensen daadwerkelijk in staat te stellen langer te kunnen doorwerken.

Naast ingrepen in de AOW, wordt in het wetsvoorstel ook de fiscale facilitering van de aanvullende pensioenen (collectief sparen voor pensioen) gewijzigd. Belangrijkste onderdeel daarbij is dat de jaarlijkse opbouwpercentages voor het pensioen per 1 januari 2013 fors worden verlaagd (bijvoorbeeld voor een middelloonregeling van 2,25% naar 2%). Ook het individueel sparen voor pensioen (de zogenaamde ‘derde pijler’) wordt flink aan banden gelegd.

De MHP roept op voorhand de  Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met deze zéér ingrijpende maatregelen. De voorgestelde verlagingen van de opbouwpercentages waarbinnen fiscaal vriendelijk pensioen kan worden opgebouwd, leiden voor 80% van de deelnemers tot een fikse versobering van hun pensioenopbouw. Hierdoor kan vanaf 2013 gemiddeld 11% minder pensioen per jaar worden opgebouwd.

Minister Kamp heeft bij de indiening van het wetsvoorstel aangegeven dat het wetsvoorstel van tafel is op het moment dat er alsnog een pensioenakkoord van sociale partners komt, waarmee het kabinet eveneens kan instemmen. Nu de FNV de gelederen weer lijkt te hebben gesloten, wordt er opnieuw volop onderhandeld. Daarbij zijn en blijven voor de MHP het borgen van de pensioenrechten, koopkrachtbehoud van aanvullende pensioenen, een flankerend ouderenbeleid op de arbeidsmarkt en medeverantwoordelijkheid van werkgevers in een toekomstbestendig pensioenstelsel, belangrijke uitgangspunten.

 

Afwikkeling beëindigde FVP-regeling

Zoals u eerder bericht is, kan er na 1 januari 2011 geen beroep meer worden gedaan op de FVP-regeling. De FVP-regeling zorgt ervoor dat de pensioenopbouw van werklozen van veertig jaar en ouder wordt voortgezet. Voor mensen die in 2010 werkloos zijn geworden, wordt bovendien de bijdrage beperkt. Voor hen geldt dat de uitbetaling wordt opgeschort. In een persbericht van 20 mei 2010 heeft de FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) gecommuniceerd dat naar verwachting het verstrekkingspercentage voor mensen die in 2010 werkloos zijn geworden, minder dan 50% zal bedragen. Tijdens de laatste bestuursvergadering van het FVP bleek uit recente ramingen dat de hoogte van de FVP-bijdrage naar verwachting inderdaad onder deze 50% zal uitkomen. Per 1 januari 2011 is de FVP-regeling definitief gesloten en worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.

Door het wegvallen van de FVP-bijdrage kunnen werkloze werknemers van ouder dan veertig jaar tijdens de WW-periode mogelijk een pensioenbreuk oplopen. De MHP adviseert zowel bestuurders bij het afsluiten van sociale plannen, als individuele belangenbehartigers bij het treffen van individuele ontslagafspraken dit schade-element mee te nemen en waar mogelijk te laten compenseren.

 

Wajongeren en middengroepen de dupe van Bestuursakkoord

“Versobering van de sociale zekerheid, meer ongelijkheid in de zorg en extra lastenverzwaringen voor de middengroepen.” Dit zijn volgens MHP-bestuurder Eddy Haket de gevolgen van het Bestuursakkoord waar gemeenteraadsleden binnenkort hun oordeel over moeten vellen. De MHP raadt gemeenteraadsleden dan ook af om in te stemmen met dit onderhandelaarsakkoord tussen rijk en decentrale overheden.
De MHP heeft grote problemen met de wijze waarop het Bestuursakkoord forse bezuinigingen afschuift op Wajongeren en werknemers in sociale werkplaatsen. Het is voor de MHP onbegrijpelijk dat gemeenten de uitvoering van de door het kabinet voorgenomen taakstelling op zich nemen ten aanzien van deze kwetsbare groepen. Door de Wet werken naar vermogen worden de vooruitzichten op een baan eerder kleiner dan groter, onder meer door het ontbreken van voldoende deskundigheid bij de gemeenten.
Zorg en sociale zekerheid zijn belangrijke voorzieningen, die voor iedereen op dezelfde wijze toegankelijk moeten zijn. Door de overheveling van extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt één regeling ingeruild voor 418 verschillende regelingen. Dit leidt tot een verdere ongelijkheid in de toegang tot zorgvoorzieningen.
De forse taakstelling die de gemeenten op zich nemen, zal volgens de MHP leiden tot een extra stijging van de lokale lasten. In de praktijk worden deze vooral afgewenteld op de middengroepen, waardoor het Bestuursakkoord indirect leidt tot inkomenspolitiek.
“Dit akkoord raakt niet de decentrale overheden, maar de mensen. Gemeenten, die instemmen met dit akkoord, hebben heel wat uit te leggen aan hun inwoners”, aldus Haket.

Bovenstaande is de tekst van het persbericht dat de MHP op 13 mei jl. heeft uitgebracht ter begeleiding van een brief naar de besturen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de   Unie van Waterschappen. Lees de brief.

Kinderopvangtoeslag alleen nog voor gewerkte uren

Minister Kamp (SZW) en staatssecretaris Weekers (Financiën) hebben op 13 mei jl. een brief naar de Tweede  Kamer gestuurd met als onderwerp ‘Aanpak fraude en oneigenlijk gebruik kinderopvangtoeslag’. In de brief wordt een aantal maatregelen aangekondigd om fraude/oneigenlijk gebruik aan te pakken.

De belangrijkste maatregel is om de kinderopvangtoeslag te koppelen aan het aantal gewerkte uren. Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag zal worden beperkt tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner, vermeerderd met 40% voor kinderen tot vier jaar (dagopvang). In totaal dus 140% van het aantal gewerkte uren. Omdat schoolgaande kinderen minder gebruik maken van kinderopvang, wordt voor schoolgaande kinderen vanaf vier jaar (buitenschoolse opvang) het recht op kinderopvangtoeslag beperkt tot 70% van het aantal gewerkte uren. Bij beide percentages is volgens de bewindspersonen rekening gehouden met reis- en pauzetijd. In geval van werkloosheid wordt een overgangstermijn van drie maanden gehanteerd, waarin toeslagaanvragers het recht op kinderopvangtoeslag behouden.

In de media zijn een aantal berichten verschenen waarin wordt beweerd dat kinderopvang tijdens vrije dagen (van werkende ouders) niet meer zou worden vergoed. Uit de brief wordt echter niet duidelijk of er met een vaste norm van het aantal uren wordt gewerkt. Is dat laatste wel het geval, dan wordt kinderopvang tijdens vrije dagen wel degelijk vergoed. De MHP heeft het Ministerie van SZW op dit punt om opheldering gevraagd.

Een andere maatregel is om het maximaal aantal uren voor de kinderopvangtoeslag te beperken. Op dit moment kunnen ouders per kind 230 uur per maand, per opvangsoort declareren. Dat betekent dat er bijvoorbeeld 460 uur per maand kan worden gedeclareerd voor hetzelfde kind (dagopvang en gastouderopvang). Dit wordt gewijzigd naar een maximum van 230 uur voor alle opvangsoorten samen.

De mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen wordt nagenoeg afgeschaft. Alleen kosten die gemaakt zijn vanaf één maand vóór de datum van aanvraag, komen voortaan nog in aanmerking. De brief kondigt nog een aantal maatregelen aan, waaronder de maatregel dat controles door de Belastingdienst worden aangescherpt en het mogelijk wordt hogere boetes op te leggen.

De MHP betreurt een aantal van de aangekondigde maatregelen omdat zij een negatieve werking kunnen hebben op de arbeidsparticipatie. Bovendien worden er belangrijke zaken over het hoofd gezien. De voornaamste bezwaren van de MHP zijn:

  • Ouders/verzorgers die mantelzorg of vrijwilligerswerk verlenen, zijn net zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving, maar ontvangen in de voorstellen geen kinderopvangtoeslag meer. Dergelijke vormen van participatie worden door de aangekondigde maatregelen sterk ontmoedigd.
  • Kinderopvang kan niet meer worden ingezet tijdens de zoektocht naar een nieuwe baan (tijdens sollicitatiegesprekken etc.) indien de werkloosheid langer duurt dan drie maanden (overgangsmaatregel). Dit heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie.
  • Kinderopvang is gemakkelijk stopgezet, maar moeilijk weer hervat vanwege de wachtlijsten, die sommige kinderopvanginstellingen kennen. Ook hier biedt de overgangsmaatregel onvoldoende uitkomst.

Voor de volledige brief verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

 

 

Event ‘Werk & Mantelzorg in uitvoering’ op 26 mei a.s.

Vorig jaar mei sloten de drie vakcentrales en de organisatie Werk & Mantelzorg een convenant om een stimulans te geven aan het combineren van werk en mantelzorg. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om het onderwerp op verschillende manieren onder de aandacht te brengen en concreet te maken in cao’s. De vakcentrales willen het onderwerp ‘werk en mantelzorg’ concreet onder de aandacht houden en de ervaringen tot op heden delen. Daarom organiseert de MHP, samen met FNV, CNV en Werk & Mantelzorg op 26 mei a.s. het event ‘Werk & Mantelzorg in uitvoering’.                                                   

Programma
13.30-14.00 Ontvangst en registratie
14.00-14.15 Opening door dagvoorzitter Astrid Feiter
14.15-14.30 Drie portretten van werkende mantelzorgers
14.30-15.00 Rondetafelgesprek met Agnes Jongerius (FNV), Jaap Smit (CNV), Richard Steenborg (MHP) en enkele werkgevers
15.00-15.10 Terugblik afgelopen jaar, door Sandrina Sangers van Werk & Mantelzorg
15.10-16.00 Aan de slag! Interactief gedeelte met gesprekken-carrousel
16.00-16.30 Uitreiking ‘Erkenningen’ aan mantelzorgvriendelijke organisaties
16.30-17.30 Netwerken en afsluitende borrel.

De bijeenkomst vindt plaats in het SER-gebouw in Den Haag en is bedoeld voor werkgevers, personeelsfunctionarissen, cao-onderhandelaars, kaderleden, beleidsmedewerkers, OR-leden en natuurlijk werkende mantelzorgers. Tijdens de middag staan praktische oplossingen, goede voorbeelden en het delen van kennis en ervaring centraal. Op deze manier doen de aanwezigen inspiratie op om vanuit hun eigen rol aan de slag te gaan met werk en mantelzorg.
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Wel dient u zich aan te melden via info@werkenmantelzorg.nl, waarbij u wordt verzocht uw naam, functie en contactgegevens te vermelden.

Meer informatie vindt u op: http://www.werkenmantelzorg.nl/werkenmantelzorginuitvoering.

 

De MHP twittert

Sinds twee weken is de MHP actief op Twitter. Als er een persbericht, bulletin of andere actualiteit op de MHP-website geplaatst is, zal dat in het vervolg via Twitter bekendgemaakt worden.
Volg de MHP op http://twitter.com/VakcentraleMHP.

 

 

Nieuwe beleidsmedewerker MHP

Met ingang van 23 mei a.s. zal de vrijgevallen plaats binnen het MHP-bureau weer worden ingevuld door het indiensttreden van een nieuwe beleidsmedewerker. Zijn naam is Joost Lubbers. Hij is 31 jaar, heeft een economische en juridische achtergrond en zal zich vooral gaan bezighouden met financieel-economische vraagstukken. Ervaring met beleidsvraagstukken heeft hij al opgedaan, maar dan vooral bij gemeenten.
Het Algemeen  Bestuur van de MHP wenst Joost veel succes toe in zijn nieuwe baan.

 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws