Menu

Inhoud:
MHP-overzicht verkiezingsprogramma’s
MHP en De Unie organiseren verkiezingsdebat Kunduz-akkoord
Uitkomsten besluitvorming Eerste Kamer
MHP-kantoor gehele zomer geopend

MHP-overzicht verkiezingsprogramma’s

De MHP heeft naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen op sociaal gebied (werk en zekerheid) de (concept) verkiezingsprogramma’s op een rijtje gezet. Tevens heeft de MHP haar opvatting over deze onderwerpen verwoord.

Opvallend is dat steeds meer Kunduz-partijen meer afstand nemen van de afspraken, die zij hebben gemaakt in hun akkoord. De MHP heeft nog steeds grote zorg over de preventieve toets bij ontslag, de ontslagvergoeding, de belasting van het woon-werkverkeer en niet in de laatste plaats over de steeds groter wordende groep mensen, die nauwelijks houvast krijgt middels een arbeidsovereenkomst.

De MHP is als vakcentrale politiek onafhankelijk en verbindt daarom geen stemadvies aan het verkiezingsoverzicht. De bedoeling is enkel om een inzicht te verschaffen in de standpunten van de partijen in relatie tot het beleid van de MHP. U kunt het overzicht van de verkiezingsprogramma’s hier downloaden.

MHP en De Unie organiseren verkiezingsdebat Kunduz-akkoord

Op 22 augustus a.s. van 12:00 tot 15:00 uur vindt er in Unieplaza te Culemborg een verkiezingsdebat plaats tussen VVD, CDA, D66, SP, PVDA en de MHP. Dit met het oog op de aankomende verkiezingen van 12 september 2012. Met toezeggingen van prominente (kandidaat) Kamerleden als Michel Rog (CDA), Paul Ulenbelt (SP), Fatma Koser Kaya (D66) en John Kerstens (PVDA) om aan dit debat deel te nemen, belooft de middag een waar spektakel te worden. Het is nog niet bekend wie namens de VVD de honneurs waarneemt. Naast een deelnemende rol in het debat verzorgt de MHP ook de inleiding, mede aan de hand van een presentatie. Het debat wordt vervolgens gevoerd op basis van prikkelende stellingen, die de deelnemers aanzetten tot openheid van zaken over de ware standpunten van hun partijen.

Onderwerpen die tijdens het debat naar voren komen, zijn vooral stellingen, die gerelateerd kunnen worden aan werk en inkomen. Meer specifiek passeren onderwerpen als de versoepeling van het ontslagrecht en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding hierbij de revue. Oftewel thema’s, die alle werknemers direct raken. Ook u bent hierbij van harte uitgenodigd. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus wees er snel bij. Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht op www.unie.nl/politiekdebat.

De komende weken zullen de MHP en De Unie aandacht vragen in de media voor de eerder geschetste sociale onderwerpen, die momenteel ter discussie staan in de verkiezingsprogramma’s. Meer informatie volgt in het komende MHP-bulletin over drie weken.

Uitkomsten besluitvorming Eerste Kamer

In de periode voor het zomerreces heeft de Eerste Kamer ingestemd met enkele wetsvoorstellen, die voor huishoudens aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Hieronder vindt u een kort overzicht van deze wetsvoorstellen.

Verhoging AOW-leeftijd
De Eerste Kamer heeft op 10 juli jl. ingestemd met de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit heeft tot gevolg dat de AOW in 2013 één maand opschuift, in 2014 weer één maand en in 2015 nog eens één maand. In 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks verder met twee maanden. Daarna met drie maanden per jaar. In 2023 is de AOW-gerechtigde leeftijd dan 67 jaar. Vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd ‘op gezette tijden worden aangepast aan de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting’, aldus het wetsvoorstel.
In hetzelfde wetsvoorstel wordt naar verwachting met ingang van 2013 het maximaal toegestane opbouw- percentage voor het aanvullend pensioen met 0,1%-punt verlaagd. Ook dit onderdeel kon op de steun van de Eerste Kamer rekenen.

Wet financiering sociale verzekeringen (o.a. afschaffing van de werkbonus)
De Eerste Kamer heeft voorts ingestemd met de voorstellen uit het Kunduz-akkoord, die de ‘Wet financiering sociale verzekeringen’ wijzigen. Dit betekent dat de werkbonus voor zowel werkgevers als werknemers per 2013 wordt afgeschaft. Daarnaast zal de nieuwe mobiliteitsbonus voor 55-plussers niet worden ingevoerd. In plaats daarvan worden bonussen ingevoerd voor werkgevers, die personen uit de groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt aannemen, zoals arbeidsgehandicapten en ouderen, die langdurig werkloos zijn.

(Overige) fiscale maatregelen uit het Kunduz-akkoord
De Eerste Kamer heeft op 10 juli jl. eveneens ingestemd met de fiscale maatregelen uit het Kunduz-akkoord, die per saldo een lastenverzwaring van € 5,3 miljard behelzen. Zo zal het algemene BTW-tarief per 1 oktober 2012 worden verhoogd van 19 naar 21% en wordt in 2013 de inflatiecorrectie bij de loon- en inkomstenbelasting achterwege gelaten. Daarnaast wordt een eenmalige heffing van 75% geïntroduceerd voor werknemers met een inkomen boven € 150.000 (enkel voor het deel van het inkomen, dat boven de € 150.000 uitkomt).

Bezuinigingen zorgverzekeringswet
De Eerste Kamer heeft daarnaast het groene licht gegeven voor bezuinigingen via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit betekent onder meer dat het eigen risico voor de ziektekostenverzekering zal worden verhoogd van € 220 naar
€ 350 (met een compensatie voor lagere inkomens) en dat er een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag in het ziekenhuis zal gaan gelden.

Verdere bezuinigingen kinderopvang
Eerder dit jaar werd in het kader van de bezuinigingen al de ouderbijdrage verhoogd en werden gesubsidieerde kinderopvanguren gekoppeld aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met verdere bezuinigingen op de kinderopvang. Hierdoor zullen huishoudens met een gezamenlijk inkomen van
€ 118.000 en hoger vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind en zal de toeslag voor het eerste kind algeheel worden verlaagd. Ook zullen er normen gaan gelden voor de zogeheten ‘doelgroepouders’ (ouders, die in een uitzonderingspositie zitten en toch gebruik maken van kinderopvang, zoals studerende ouders of ouders in een re-integratietraject).

Tot slot heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van een bankenbelasting en is het wetsvoorstel dat de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 afschaft, aangenomen door de Eerste Kamer.

De bovenstaande wetsvoorstellen hebben aanzienlijke financiële gevolgen voor huishoudens, terwijl het bedrijfsleven grotendeels buiten schot blijft. Vele huishoudens zullen te maken krijgen met een combinatie van bezuinigingsmaatregelen, wat het pakket aan maatregelen nog onevenwichtiger maakt. De MHP betreurt het dan ook dat het kabinet niet even heeft gewacht en daarmee de kiezer de kans heeft ontnomen om zich uit te spreken over deze wetsvoorstellen.

MHP-kantoor gehele zomer geopend

Terwijl het warme weer in Nederland eindelijk haar intrede doet en velen op vakantie zijn, is het kantoor van de MHP de komende tijd, zoals u van ons gewend bent, gewoon geopend. Duovoorzitters Reginald Visser en Bob Van der Wal wensen samen met het MHP-bureau u allen een fijne zomer toe.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws