Menu

Inhoud:
Kabinetsformatie
Evaluatie termijn herstelplannen pensioenfondsen
MHP enthousiast over Inspiratiebundel ‘Cao vernieuwing’
LinkedIn groep MHP – Bridging the Generations

Kabinetsformatie

De grote verschuivingen in de samenstelling van de Tweede Kamer hebben geleid tot een moeilijke kabinetsformatie. Inmiddels zijn 64 dagen verstreken sinds de verkiezingen op 9 juni jl. Overigens staat het record nog steeds op 208 dagen, waaruit uiteindelijk in 1977 het eerste kabinet Van Agt voortkwam. Wij hebben al diverse informateurs de revue zien passeren (Tjeenk Willink, Rosenthal, Rosenthal / Wallage en Lubbers). Deze week zijn de inhoudelijke onderhandelingen begonnen onder leiding van informateur Opstelten. De MHP heeft in juli aan de informateurs een brief gestuurd met haar visie op de komende kabinetsperiode. Deze brief is te hier te downloaden.

Bij het aantreden van een nieuw kabinet zijn voor de MHP twee uitgangspunten van belang: de stabiliteit van een kabinet en het te voeren beleid. De samenstelling van een kabinet is voor de MHP minder relevant. De MHP is immers politiek onafhankelijk en beoordeelt een kabinet op het te voeren beleid, niet op de kleur. De kans op een stabiel kabinet lijkt door de verkiezingsuitslag moeilijker dan ooit.
In bovengenoemde brief wijst de MHP er op de noodzaak van het op orde brengen van de overheidsfinanciën in te zien, maar waarschuwt voor het tempo en de mate waarin een nieuw kabinet gaat bezuinigen. Het prille herstel van de economie moet niet doodgeslagen worden door direct forse bezuinigingen in te zetten. Nederland dreigt dan meteen weer in een economische recessie terecht te komen.

Wat betreft het inkomensbeleid dringt de MHP aan op een evenwichtige verdeling, door bezuinigingen niet eenzijdig terecht te laten komen bij specifieke groepen, zoals de middengroepen. Indien er bezuinigd gaat worden op allerlei fiscale aftrekposten (zoals de hypotheekrenteaftrek) herhaalt de MHP haar pleidooi om dit in samenhang te doen met een andere vormgeving van de Inkomstenbelasting, zoals een systeem met een vlaktaks, waardoor iedereen tegen hetzelfde tarief posten kan aftrekken voor de belasting.

In de brief aan de informateurs wordt ook ingegaan op het recente pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). De MHP dringt er op aan dat een nieuw kabinet zijn volledige medewerking verleent bij de uitwerking van het akkoord, zowel in zijn rol als wetgever als in de rol van werkgever. Voor de MHP is verder van groot belang dat het kabinet meewerkt aan een stimulerend beleid om mensen ook daadwerkelijk in staat te stellen langer door te werken. Hiervoor is de StvdA in deze maanden voorstellen aan het uitwerken.
Voor de MHP blijft het uitgangspunt dat de sociale zekerheid daadwerkelijk zekerheid voor mensen blijft bieden. Met andere woorden: de polisvoorwaarden moeten niet (verder) verslechterd worden.

De komende tijd is het afwachten of VVD, CDA en PVV tot een inhoudelijk akkoord weten te komen. Als ze eruit komen, zal de MHP de nieuwe coalitie in ieder geval beoordelen op het te voeren beleid, ongeacht of het wel of niet een minderheidskabinet is met gedoogsteun en ongeacht de politieke kleur.

Evaluatie termijn herstelplannen pensioenfondsen

Op 12 augustus jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitters van de StvdA, vertegenwoordigers van de pensioenkoepels (OPF, VB en UvB), De Nederlandse Bank en demissionair minister Donner.
Aanleiding voor dit gesprek was het evalueren van een tijdelijke maatregel, die Donner in februari 2009 voor pensioenfondsen heeft ingesteld. De tijdelijke maatregel houdt in dat pensioenfondsen niet de gebruikelijke termijn van drie jaar krijgen om kortetermijnherstelplannen (plan voor fondsen in onderdekking om weer op normaal niveau te komen) door te voeren, maar een verlening tot vijf jaar. Verder is er afgesproken dat er voorlopig niet hoeft te worden gekort op pensioenen door pensioenfondsen, die in zwaar weer verkeren.
In ieder geval pleit de MHP ervoor om de maatregelen (tot 1 april 2012 niet hoeven korten op pensioenen en de verlenging naar vijf jaar) voorlopig te handhaven. Hierdoor krijgen de pensioenfondsen ook daadwerkelijk de mogelijkheid om de lage rentestanden op te vangen tot economisch betere tijden aanvangen. Voor pensioenfondsen die ook op langere termijn een slecht toekomstperspectief blijven houden, zal naar alternatieven gezocht moeten worden.

MHP enthousiast over Inspiratiebundel ‘Cao vernieuwing’

De MHP is een grote voorstander van maatwerk en keuzevrijheid, ook wat betreft de invulling van cao’s. In de jaren negentig was de MHP al pleitbezorger van de ‘cao à la carte’. Onlangs is de zogenaamde Inspiratiebundel ‘Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord’ verschenen. Hierin worden voorstellen gedaan, die grotendeels aansluiten bij de visie van de MHP. Ook worden de ideeën en werkzaamheden van de MHP-werkgroep ‘Bridging the Generations’ nog eens bevestigd.

De inspiratiebundel is het resultaat van een ‘battle’ onder studenten en jonge professionals over cao vernieuwing. Het NCSI stelde aan hen de vraag hoe de cao van de toekomst eruit zou moeten zien. Dit leverde 35 concepten op met verschillende ideeën hierover. De jury stelde een top vijf samen, welke, “samen met de integrale tien beste concepten”, is gebundeld in de inspiratiebundel ‘Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord’. Alle concepten laten met name vernieuwingen zien op het vlak van het cao proces. Hierbij zijn de volgende trends waarneembaar:

  • veelvuldig gebruik van technologie en sociale media;
  • iedereen doet actief mee, ongeacht het wel of niet lid zijn van een vakbond;
  • de rol van de vakbonden verandert: van een belangenbehartiger voor vakbondsleden naar een specialist en procesbegeleider voor cao´s.

Opvallend is dat alle inzenders van mening zijn dat collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden in stand gehouden moet worden. Er waren geen voorstellen om de cao af te schaffen.

‘Maatwerk’ is een term die steeds vaker wordt gehoord bij het afsluiten van cao’s, maar wij zijn er nog lang niet. De MHP hoopt dan ook dat de inspiratiebundel afspraken en keuzes op individueel niveau zal bevorderen. Afspraken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, eveneens een MHP-speerpunt, horen hier ook bij.

De bundel ‘Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord’ is te downloaden via www.ncsi.nl/publicaties.

 

LinkedIn-groep MHP – Bridging the Generations

Zoals wij u in het vorige bulletin hebben gemeld, heeft de MHP-werkgroep ‘Bridging the Generations’ (BTG) op 17 juni jl. de miniconferentie ‘Toekomst van de vakbeweging’ georganiseerd. Met het oog op deze conferentie, alsmede op het vervolg van de werkzaamheden van de werkgroep BTG, is de LinkedIn-groep MHP ‘Bridging the Generations’ opgericht.

Inmiddels kunnen wij vaststellen dat de LinkedIn-groep, net als de miniconferentie, een succes is. Reeds een aanzienlijk aantal verenigingsleden heeft zich aangemeld en elke week komen er nieuwe aanmeldingen binnen. Er zijn een vijftal stellingen binnen de groep geplaatst, waardoor de discussie al aardig op gang is gekomen. Daarnaast heeft de werkgroep BTG vorige week een ‘oproep tot meedenken’ geplaatst naar aanleiding van een aantal interessante (onderzoeks)vragen rondom ledenwerving, opgeworpen door de ‘Vereniging Professionals for Professionals’ (VPP).

Wilt u ook meedenken en –discussiëren over hoe wij de MHP en haar onderliggende bonden kunnen laten groeien ? Meldt u zich dan aan bij onze LinkedIn-groep via www.linkedin.com of stuur een e-mail met de mededeling dat u zich wilt aanmelden naar h.degeus@vc-mhp.nl.

Doe mee en denk mee over de toekomst van de MHP !

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws