Menu

Inhoud:
• 9 oktober 2008: Nationale Filevrije dag !
• Indexatie pensioenen onder druk
• WERKbedrijf: goed idee, maar uitstel van invoering gewenst
• Najaarsoverleg

9 oktober 2008: Nationale Filevrije dag !

De MHP ondersteunt van harte het initiatief van de ANWB voor de eerste Nationale Filevrije dag op 9 oktober 2008. Vrijwel elke werkdag buiten de vakantieperiodes begint en eindigt met files. De economische schade als gevolg van de files in het woon-werkverkeer bedraagt miljarden euro’s per jaar ! Daarnaast veroorzaken files door de CO2-uitstoot grote schade aan het milieu. Nederland wil af van de files. Verenigd in Nederland Bereikbaar hebben inmiddels meer dan 175 bedrijven zich aangesloten bij het initiatief van ANWB, NS en Rabobank om iets aan de filedruk te doen.

Daarom roept de MHP de (kader-)leden van de aangesloten organisaties op om de auto op deze dag te laten staan en op een slimme manier naar het werk te reizen om zo files te voorkomen. Er zijn alternatieven genoeg: neem bijvoorbeeld een keer de fiets of het openbaar vervoer of plan vergaderingen na 10 uur zodat collega’s én externe partijen files kunnen vermijden. Carpoolen met collega’s kan natuurlijk ook. Als de mogelijkheid bestaat om thuis te werken, al dan niet met telewerken, hoeft u de auto die dag misschien niet eens te gebruiken.

Naast een oproep aan de leden om mee te doen, kunnen de MHP-bonden méér doen. Via de CAO-onderhandelaars van de aangesloten bonden en via leden in de ondernemingsraden kan ook bij de bedrijven en instellingen de nodige aandacht worden gevraagd om de Nationale Filevrije dag tot een succes te maken. Doe dus mee en sta niet stil op 9 oktober 2008 !
Kijk voor meer informatie op www.filevrijedag.nl en meld u aan.

Indexatie pensioenen onder druk

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen verwacht dat een aantal pensioenfondsen hun pensioenen niet of onvolledig zal compenseren voor inflatie; indexeren in pensioentermen. Prijsstijgingen kunnen een negatieve invloed hebben op de koopkracht van gepensioneerden maar ook op de financiële positie van pensioenfondsen.
De vermogenspositie van pensioenfondsen wordt uitgedrukt in de zogenaamde dekkingsgraad, de mate waarin de pensioenverplichtingen worden gedekt door de beleggingen. Door de koersdalingen als gevolg van de huidige kredietcrisis is de dekkingsgraad van veel fondsen sterk gedaald. Er is daardoor geen of beperkte ruimte om de pensioenen te indexeren.
Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben een zogenaamde voorwaardelijke indexatieregeling. Dit betekent dat er alleen wordt geïndexeerd als daarvoor voldoende financiële middelen in het fonds aanwezig zijn. Hiervoor is voldoende beleggingsrendement nodig. Dat rendement staat, gezien de recente beursontwikkelingen, onder druk.

De pensioenfondsbesturen, waarin bestuurders van de MHP-bonden de belangen van de leden behartigen, nemen in de komende maanden een definitief besluit over de indexatie. Afhankelijk van de dekkingsgraad en het indexatiebeleid zal elk bestuur daarin zijn eigen afweging maken.

WERKbedrijf: goed idee, maar uitstel van invoering gewenst

Het kabinet heeft besloten dat het UWV en het CWI op 1 januari 2009 moeten fuseren tot één nieuwe organisatie. Het nieuwe CWI wordt ‘WERKbedrijf van het UWV’ genoemd.
Op 10 september jl. organiseerde de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken een hoorzitting over de stand van zaken met betrekking tot deze fusie. Ook de MHP was uitgenodigd en presenteerde de Kamerleden een visie, waarin de winst van de nieuwe situatie werd benadrukt maar waarin evenzeer werd gewezen op het gegeven dat die nieuwe situatie niet realiseerbaar is per 1 januari 2009. Volgens de MHP is uitstel met zeker een jaar noodzakelijk om teleurstellingen te voorkomen.

Vanaf 2009 moeten UWV en CWI, samen met gemeenten, cliënten geïntegreerde dienstverlening gaan leveren in de Locaties Werk en Inkomen (LWI). Gemeenten en UWV/CWI moeten hierover op lokaal niveau gezamenlijk afspraken maken. Het door UWV en CWI gemaakte businessplan is erg ambitieus en de MHP ziet ook duidelijk de toegevoegde waarde van deze constructie: het is een uitstekende zaak dat de werkzoekende nog slechts te maken heeft met één contactpersoon binnen de hele keten van werk en inkomen, die ervoor zorgt dat alles, van uitkering via reïntegratie tot sollicitatie, geregeld wordt. De MHP denkt echter dat het onmogelijk is om deze nieuwe manier van werken met veel toegevoegde waarde voor de cliënt van de grond te krijgen per 1 januari a.s.
Uit het businessplan blijkt onvoldoende op welke wijze de afspraken, gericht op de totstandkoming van geïntegreerde dienstverlening aan cliënten, vorm zullen krijgen. Onvoldoende helder in het businessplan is ook de wijze waarop de dienstverlening wordt vormgegeven in de zogenaamde transitiefase. Over cliëntenparticipatie spreekt het businessplan niet. Over de toekomstige pensioenregeling van de medewerkers bestaat op dit moment nog grote onduidelijkheid: er is wellicht veel extra geld nodig, terwijl de samenvoeging juist een efficiencywinst zou moeten opleveren. En de ontwikkeling van een noodzakelijk geautomatiseerd systeem is stopgezet, waardoor het WERKbedrijf per 1 januari 2009 in feite een lege huls zal zijn.

De MHP pleit er, mede vanuit de wenselijkheid van een verantwoorde besteding van publieke middelen, voor om nu eerst goed na te denken over de gewenste organisatie van het WERKbedrijf. Bijzondere aandacht is daarbij ook nodig voor de financiële aspecten, waarbij de voorgenomen bezuiniging in relatie met de incidentele kosten, voortvloeiend uit de fusie, niet mag leiden tot verschraling van zowel de dienstverlening als van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Het gevaar bestaat anders dat er per 1 januari 2009 een onvoldoende uitontwikkelde organisatie staat, waardoor niet zozeer de dienstverlening verbetert, maar veeleer een nieuwe stelselwijziging wordt afgeroepen nog voordat de huidige stelselwijziging is geëffectueerd.

Najaarsoverleg

Op 7 oktober a.s. zal het zogenaamde Najaarsoverleg worden gehouden. Dit is een overleg tussen kabinet en sociale partners (de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de MHP). In de Miljoenennota heeft het kabinet aangegeven een goed gevoel van sociale partners te willen krijgen dat er (ook) komend CAO-seizoen sprake zal zijn van een ‘verantwoorde loonontwikkeling’. Dan zal het kabinet de WW-premie in 2009 verlagen. De MHP is van mening dat de WW-premie in ieder geval verlaagd moet worden, al is het alleen al omdat in de afgelopen jaren teveel premie is betaald door werknemers en werkgevers. Het zal ook de koopkracht van werknemers, vooral uit de middengroepen en hogere inkomenscategorieën, ondersteunen. Zij betalen immers meer WW-premie dan lagere inkomenscategorieën. De MHP gaat er zonder meer van uit dat de aangesloten organisaties zich verantwoord opstellen in sectoren en bedrijven, omdat niemand gebaat is bij een loon-prijsspiraal (met als gevolg een oplopende inflatie, een lagere economische groei en minder werkgelegenheid).
Naar verwachting zal er ook gaan worden gesproken over de arbeidsparticipatie en hoe deze kan worden verhoogd. Voor de MHP dus geen onbelangrijke onderwerpen.

Waarschijnlijk zullen FNV en VNO-NCW ook hun deal met betrekking tot de ontslagvergoeding inbrengen in het Najaarsoverleg. Hun voorstel is erop gericht om bij een inkomen vanaf € 75.000 de ontslagvergoeding te maximeren op een jaarsalaris. De MHP wijst dit voorstel in ieder geval af. De MHP ziet geen enkele toegevoegde waarde van dit voorstel voor de arbeidsparticipatie en vindt bovendien dat de rekening eenzijdig bij een bepaalde categorie werknemers wordt neergelegd. In Nederland verdienen naar schatting 700.000 werknemers een jaarloon dat hoger is dan € 75.000. Het gaat hier niet om de zogenaamde ‘topinkomens’, maar vaak om kenniswerkers met veel ervaring en een langer dienstverband. Hoewel het merendeel van de leden van de MHP-achterban niet aan de grens van € 75.000 toekomt, meent de MHP dat het hek wel van de dam is. Nu wordt een grens van € 75.000 voorgesteld, maar wie garandeert dat deze later niet verder wordt verlaagd ? Het voorgestelde systeem pakt onrechtvaardig uit. Dit is toe te lichten aan de hand van het volgende voorbeeld van een werknemer van 55 jaar en een dienstverband van 20 jaar. Tot en met € 74.999 kan deze persoon volgens de zogenaamde neutrale kantonrechterformule een ontslagvergoeding van 2,5 jaarsalaris meekrijgen, maar vanaf € 75.000 nog maar één jaar salaris.

 

Hoewel er dus waarschijnlijk punten zullen worden geagendeerd voor het Najaarsoverleg, waar de MHP positief tegenover staat, blijft de aftopping van de ontslagvergoeding een heikel punt.

Op dit moment zijn voorbereidende besprekingen nog volop bezig. In een van de volgende bulletins zal uitgebreid worden gerapporteerd over de exacte inhoud die besproken is in het Najaarsoverleg.

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws