Menu

Inhoud:
Positieve stemming op regiobijeenkomsten pensioenakkoord
Tweede Kamer debatteert over pensioenakkoord
Minister Kamp teruggefloten op ontslagregels
Symposium ‘Investeer in Vitaliteit’
Richard Steenborg afgetreden als voorzitter
Oud MHP-er Tweede Kamerlid

Positieve stemming op regiobijeenkomsten pensioenakkoord

De afgelopen twee weken zijn diverse regiobijeenkomsten door de MHP georganiseerd over het op 10 juni jl. afgesloten pensioenakkoord. Doel van de bijeenkomsten was om het tussen de Stichting van de Arbeid en het kabinet overeengekomen akkoord toe te lichten. De toelichting gebeurde door MHP-bestuurder Eddy Haket. Volgens Haket was er in het algemeen een goede opkomst. “Je kunt merken dat het leeft onder de mensen. De leden toonden zich geïnteresseerd en stelden veel vragen. Hierdoor kreeg de MHP de kans het akkoord goed te kunnen toelichten. Via de media verschijnen de laatste twee weken veel artikelen die een incompleet beeld geven. Hierdoor lijkt de stemming bepaald te worden”. Het is de bedoeling dat in de zomermaanden de achterbannen van de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP worden geraadpleegd. Daarna zal duidelijk worden of het pensioenakkoord op draagvlak kan rekenen. Als dat niet het geval is, heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al aangegeven, dat het kabinet in dat geval de voornemens uit het regeerakkoord zal doorvoeren. “Eén ding weet ik zeker. Als het onderdeel over de AOW en de aanvullende pensioenen uit het regeerakkoord wordt geëffectueerd, zijn de leden in het algemeen veel slechter af. Op de regiobijeenkomsten sprak een ruime meerderheid zich, ondanks de kritische geluiden die ook te horen waren, uit vóór het pensioenakkoord.”, aldus Haket.

 

Tweede Kamer debatteert over pensioenakkoord

Op 29 juni jl. heeft de Tweede Kamer een debat gevoerd over het wetsvoorstel, dat gebaseerd is op het recent door het kabinet met sociale partners uit de Stichting van de Arbeid afgesloten pensioenakkoord. Een meerderheid van de Kamerleden was positief over de afspraken. Het wetsvoorstel zal pas in september verder behandeld worden, als duidelijk is of het pensioenakkoord ook door de achterbannen van werkgevers en werknemers wordt gedragen.
Als dat niet het geval zal zijn, zal het kabinet het wetsvoorstel, dat gebaseerd is op het regeerakkoord, voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook hiervoor lijkt een Kamermeerderheid te zijn. De Tweede Kamer heeft veel moties ingediend. Moties die het pensioenakkoord afwezen, konden slechts rekenen op een klein draagvlak. Wel werden er moties aanvaard die het kabinet opriepen specifiek naar de lagere inkomensgroepen te kijken. Het gaat er dan vooral dat mensen met een lager inkomen ook daadwerkelijk in staat worden gesteld om eerder te stoppen met werken. Ook werd het kabinet opgeroepen om bij de verdere uitwerking in wet- en regelgeving prudent om te gaan met de risico’s, die pensioenfondsen zouden mogen aangaan. “Het laatste is ook onze inzet. Wij zijn in het verleden zorgvuldig omgegaan met de pensioengelden van mensen.
Dit zullen we ook in de toekomst blijven doen. Daar mag geen misverstand over bestaan.”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. “Dat geldt overigens niet alleen voor de pensioengelden die al zijn ingelegd, maar zeker ook voor het pensioen, dat nog opgebouwd moet worden”.

Met het oog op de Tweede Kamerbehandeling van 29 juni jl. hebben de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP een gezamenlijke brief gestuurd om nadere uitleg te geven over het op 10 juni jl. in de Stichting van de Arbeid afgesloten Pensioenakkoord. In de brief wordt onder andere ingegaan op alle ongefundeerde kritiek, die de afgelopen twee weken via de media naar buiten is gekomen. Ook wordt het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid afgezet tegen de voorstellen van het kabinet, die voortvloeien uit het regeerakkoord. De brief van FNV, CNV en MHP is te lezen op de website van de MHP: www.vakcentralemhp.nl.

 

Minister Kamp teruggefloten op ontslagregels

De Tweede Kamer heeft op 28 juni jl. een motie aangenomen, waarin minister Kamp van SZW wordt opgeroepen de nieuwe uitvoeringsinstructies voor het UWV in te trekken. FNV, CNV en MHP hebben de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de mogelijke uitholling van het ontslagrecht.
De nieuwe uitvoeringsinstructies voor het UWV komen kort gezegd erop neer, dat mensen met een vast contract in de toekomst gemakkelijker kunnen worden ontslagen, in ruil voor uitzendkrachten of zelfstandigen zonder personeel. De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben tot twee keer toe de leden van Tweede Kamer in een gezamenlijke brief ervoor gewaarschuwd, dat dit een uitholling van het ontslagrecht zou betekenen.

Minister Kamp is eigenlijk van mening, dat de Tweede Kamer niet gaat over de uitvoeringsinstructies, maar is nu door de Tweede Kamer teruggefloten. “We zullen moeten afwachten of de minister uitvoering geeft aan de motie. Als dit lukt, hebben we als vakbeweging een besluit met grote negatieve consequenties voor werknemers kunnen tegenhouden”, aldus Hanneke de Geus, beleidsmedewerker bij de MHP.

 

Symposium ‘Investeer in Vitaliteit’

De Stichting van de Arbeid (StvdA) en het Convenant Gezond Gewicht (CGG) organiseren op 4 oktober a.s. (van 14.00 uur tot 18.00 uur) een symposium “Investeer in vitaliteit: kosten en baten”. De MHP heeft zitting in de StvdA en is tevens convenantpartner bij het CGG. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal tijdens het symposium inzicht worden gegeven in de drijfveren van bedrijven en organisaties om te investeren in vitaliteit. Eén van de stellingen is dat een verplichte fitheidtest, waarvan het resultaat gevolgen kan hebben voor het dienstverband, een goede investering in vitaliteit is. “Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Vrijwilligheid moet voorop staan”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje De Boer. In een slotdebat, waaraan MHP-bestuurder Eddy Haket zal deelnemen, zullen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, onder leiding van Paul Rosenmöller, onder meer over deze stelling discussiëren.
De MHP vindt het van belang dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij het opzetten van een vitaliteitsbeleid, passend bij de aard, grootte en cultuur van een bedrijf en overgewicht tegengaan. “Vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar en zijn over het algemeen minder ziek”, aldus beleidsmedewerkster Klaartje de Boer.

Het symposium is interessant voor: directieleden, HR- en P&O-managers, bestuurs- en kaderleden van vakbonden, ondernemingsraadsleden, bedrijfsartsen, arbodiensten en projectleiders gezondheidsmanagement en iedereen, die actief is op het gebied van een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer. Wilt u aanwezig zijn bij dit symposium dan kunt u zich opgeven via info@stvda.nl. Meer informatie is te vinden via  www.gezondgewicht.nl.

 

Richard Steenborg afgetreden als voorzitter

Na drie jaar voorzitter te zijn geweest van de MHP, heeft Richard Steenborg op 1 juli jl. deze functie neergelegd. Hij had zich van te voren voorgenomen deze functie slechts voor een beperkte periode te bekleden. In die tijd heeft Steenborg een nieuw elan aan de MHP weten te geven. Het Algemeen Bestuur en de medewerkers van de MHP spreken hun waardering uit voor zijn inzet en de goede samenwerking in de afgelopen drie jaren.
Richard Steenborg is op 1 juli opgevolgd door Reginald Visser en Bob van der Wal, die het voorzitterschap als een duo op zich hebben genomen.

 

Oud MHP-er Tweede Kamerlid

Op 30 juni jl. is Michiel Holtackers (CDA) beëdigd als Tweede Kamerlid. Hij volgt Gerda Verburg op, die op 28 juni afscheid nam van de Tweede Kamer. Michiel Holtackers is geen onbekende van de MHP. Holthackers was negen jaar lang voorzitter van de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP), aangesloten bij de CMHF. Het Algemeen Bestuur van de MHP wenst Michiel Holthackers veel succes en wijsheid toe in zijn nieuwe rol als volksvertegenwoordiger.

 

 

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws