Menu

Inhoud:
Succesvol verkiezingsdebat
Voorstel VVD hogere arbeidskorting
Brede coalitie van werkend en reizend Nederland tegen forensentaks
Kunduz-ontslagplan moet van tafel
StvdA-brief over wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV
Symposium ‘De gezonde werkvloer’
Nieuwe voorzitter MHP-Platform Onderwijs

Succesvol verkiezingsdebat

De MHP kijkt terug op een succesvol verkiezingsdebat dat de MHP samen met De Unie op 22 augustus jl. organiseerde. Centraal stonden de voorstellen uit het Kunduz-akkoord en de inzet van politieke partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Hoewel de VVD eerder een toezegging had gedaan, haakte zij ruim een week van te voren af. D66, onder andere bedenker van de voorstellen over het ontslagrecht, zei zelfs daags voor het debat af. Ondanks deze afzeggingen op het laatste moment, kijkt de MHP terug op een succesvolle middag, waarin Michel Rog (nummer 5 CDA), John Kerstens (nummer 7 PvdA), Paul Ulenbelt (nummer 9 SP) en Reinier Castelein (voorzitter De Unie) een stevige onderlinge discussie voerden over een aantal stellingen. De stellingen daagden de deelnemers uit om het achterste van hun tong te laten zien over onder andere hun visie op de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, de reiskosten en de positie van de middengroepen. Het debat werd geleid door MHP-duovoorzitter Bob van der Wal, nadat MHP-bestuurder Eddy Haket aan de zaal kort had uitgelegd wat de voorstellen uit het Kunduz-akkoord inhielden.

“Het was goed om het verkiezingsdebat toe te spitsen op de onderwerpen die werknemers raken, en waarmee de MHP dagelijks bezig is. De drie politici waren deskundig op dat terrein en hebben de ruim honderd aanwezigen een goede inkijk gegeven in hun partijvisie. Het is wel jammer dat de VVD en D66 hun kans niet hebben gegrepen om de discussie aan te gaan met ons, want wij willen als politiek onafhankelijke vakcentrale iedereen de gelegenheid geven om zijn plannen toe te lichten”, aldus Van der Wal.

Voorstel VVD hogere arbeidskorting

Onlangs stelde de VVD een belastingverlaging via de arbeidskorting in het vooruitzicht. Volgens het voorstel levert dit voor werknemers in 2014 € 330 en in 2015 € 1000 op.

Deze lastenverlichting heeft veel kritiek gekregen van bijna alle politieke partijen, maar ook van sociale partners. Wat MHP-bestuurder Eddy Haket betreft, is de belofte een verkeerd signaal: “Eerst worden er allerlei lastenverzwaringen aangekondigd middels het Kunduz-akkoord en vervolgens wordt er een deel teruggegeven. Deze teruggave weegt niet op tegen de gevolgen van het Kunduz-akkoord.”

Verder wijst de MHP erop dat alleen werkenden in aanmerking komen voor deze lastenverlichting, terwijl veel meer mensen worden geraakt door de maatregelen uit het Kunduz-akkoord en zij dus niks terugkrijgen. “Als de VVD ècht het beste voor heeft met de ‘werkende Nederlander’, dan moet er geen forensentaks komen en moet het ontslagrecht niet afgebroken worden”, aldus Haket.

Brede coalitie van werkend en reizend Nederland tegen forensentaks

Op 24 augustus jl. heeft een brede coalitie van FNV, CNV, MHP en reizigersvereniging Rover een oproep aan de politiek gedaan voor meer duidelijkheid rondom het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding, ofwel de forensentaks. Momenteel zijn alle Kunduz-partijen weliswaar teruggekomen van het volledige afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding, maar staat er nog wel 1,3 miljard euro aan bezuiniging ingeboekt. Zolang er nog niet volledig collectief afstand is gedaan door de Kunduz-partijen, gaat het plan dus gewoon door. Volgens de brede coalitie van werkend en reizend Nederland leidt de afschaffing tot stilstand terwijl de economie juist nu een zekere dynamiek nodig heeft.

MHP-bestuurder Eddy Haket onderschrijft de oproep van harte. “In de afgelopen maanden hebben we al meerdere malen aangegeven dat werknemers niet zomaar van baan kunnen wisselen en dat mensen met een gezin niet zomaar kunnen verhuizen. Daarbij komt dat we leven in een tweeverdienersmaatschappij, waarbij de ene partner vaak op een andere plek werkt dan de andere. Je kunt niet van mensen verwachten dat geijkte patronen zomaar even overhoop worden gegooid. Daarnaast zijn er ook nog grote juridische, financiële en praktische bezwaren. Zo maak ik me bijvoorbeeld ernstige zorgen over de zakelijke kilometers in de werkkostenregeling. Het zou zomaar kunnen dat werknemers straks zakelijke ritten maken in de wetenschap dat dit ten koste gaat van de andere onkostenvergoedingen.”

Kunduz-ontslagplan moet van tafel

Al eerder in dit bulletin is aandacht besteed aan de voorstellen uit het Kunduz-akkoord om het ontslagstelsel aan te passen. De MHP wijst deze plannen af omdat ze de werkelijke problemen op de arbeidsmarkt niet oplossen, namelijk steeds meer mensen die een tijdelijke baan hebben, en oudere werklozen die nauwelijks nog kans hebben een nieuwe baan te vinden. “Een hervorming waardoor werknemers aanzienlijk minder rechten krijgen, moet je geen hervorming noemen maar gewoon een verslechtering. De plannen voor versoepeling van het ontslagrecht zijn het meest ingrijpend van het hele Kunduz-akkoord. Politici hebben totaal niet door wat de impact van een ‘hire and fire’ stelsel is. Ook voor geluiden over het massaal ontslaan van werknemers is men kennelijk doof”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Gelukkig zijn er ook bemoedigende geluiden. De MHP ziet in een recente enquête van TNS-Nipo in opdracht van het Financieele Dagblad een bevestiging dat het draagvlak voor de versoepeling van het ontslagrecht aan het kantelen is. Zo zijn er ook bij de vijf Kunduz-partijen twijfels te bespeuren. Een meerderheid van de D66-achterban, waar de voorstellen vandaan komen, staat er niet meer achter. Toch blijft waakzaamheid geboden, omdat de plannen voorlopig nog ingeboekt staan voor een bedrag van 500 miljoen euro in de rijksbegroting voor 2013.

StvdA-brief over wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV

De StvdA heeft op 27 augustus jl. in een brief aan de Vaste Commissie voor SZW van de Tweede Kamer de nodige kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV. De belangrijkste kritiek is dat onder de noemer van vereenvoudiging van regels die het UWV moet toepassen, inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht in bijvoorbeeld de WW.

Zo wordt de afschaffing van de zogenaamde ‘dagloongarantie’ in geval van werk naar werk, afgewezen. Dagloongarantie is juist voor de met werkloosheid bedreigde werknemer van belang als steun in de rug om een lager betaalde baan te aanvaarden, zonder direct een inkomensval te maken.

De Stichting heeft verder grote moeite met het voorstel om de forfaitaire aftrek van één maand bij ontbindingsprocedures af te schaffen, omdat dan wederom de ongewenste situatie wordt gecreëerd dat de wijze waarop een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, van invloed is op de ingangsdatum van de WW. Ook wijst de Stichting een vaste korting van 29% op de WW-uitkering bij het starten van een eigen bedrijf vanuit de WW af. In de huidige regeling worden achteraf de werkelijke inkomsten verrekend met de WW-uitkering. De voorgestelde wijziging kan ertoe leiden dat een startende ondernemer met nauwelijks inkomen, relatief hard wordt getroffen door deze vaste korting van 29%.
De brief is te downloaden op de website van de StvdA: www.stvda.nl.

Symposium ‘De gezonde werkvloer’

Op 2 oktober a.s. organiseren de Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht het symposium ‘De Gezonde Werkvloer’ met dit jaar als thema: vitaliteit in het MKB. De MHP is één van de partijen, die deel uitmaken van het samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling. Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas, het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het bewerkstelligen van een trendbreuk in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen zijn de doelstellingen van het convenant.

Geïnteresseerde bestuurders en kaderleden van vakbonden, leden van ondernemingsraden en mensen die binnen arbeidsorganisaties actief zijn met beleid ten aanzien van een gezonde leefstijl en vitaliteit, kunnen de bijeenkomst op 2 oktober bijwonen.

Voor meer informatie: zie www.stvda.nl.

Nieuwe voorzitter MHP-Platform Onderwijs

Per 1 september a.s. heeft het MHP-Platform Onderwijs, waarin alle MHP-organisaties uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, een nieuwe voorzitter: drs. Jacqueline van Langeraad, onderhandelaar bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Van Langeraad neemt de voorzittershamer over van drs. Alfred de Vries (FvOv), voorzitter van het Platform sinds 1982. De Vries zal overigens wel lid blijven van het Platform.

De MHP bedankt Alfred de Vries voor zijn toewijding gedurende al die jaren en de wijsheid, waarmee hij het MHP-Platform Onderwijs heeft geleid, en wenst Jacqueline van Langeraad veel succes toe in haar nieuwe functie.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws