Menu

Inhoud:
• Economische crisis raakt steeds meer bedrijven
• Stand van zaken werktijdverkorting
• Vakcentrales willen kenniscentrum telewerken opzetten
• Vooral jongeren te positief over eigen pensioenopbouw
• Advies Raad van State wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding
• Hersteltermijn dekkingsgraad pensioenfondsen

Economische crisis raakt steeds meer bedrijven

De afgelopen twee weken worden de gevolgen van de kredietcrisis op de reële economie steeds duidelijker. De Europese Commissie gaf vorige week aan te verwachten dat de Nederlandse economie dit jaar met 2% zal krimpen. In november ging de Commissie nog uit van een achteruitgang met 0,4% en in december gaf het Centraal Planbureau aan voor 2009 een krimp van 0,75% te verwachten.

Inmiddels zijn ook de werkloosheidscijfers aangepast. De Europese Commissie gaat uit van een werkloosheid die oploopt van 2,9% in 2008 naar 4,1% in 2009 en 5,5% in 2010. Een stijging van bijna 200.000 werklozen in twee jaar tijd. Dat deze ramingen niet uit de lucht komen vallen, bleek wel uit de aankondigingen van een aantal grote bedrijven deze week. Corus schrapt 800 banen in IJmuiden, bij Philips verdwijnen 6.000 banen wereldwijd en bij ING 7.000.

Ondertussen is op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een ‘crisisteam’ opgezet. De Stichting van de Arbeid (StvdA), waarvan de MHP deel uit maakt, komt nu wekelijks bij elkaar met de ambtelijke top van SZW om vóór 1 maart a.s. met nadere plannen te komen voor de arbeidsmarkt. Bedoeling is om mensen die werkloos worden, zo snel mogelijk naar een andere baan te geleiden. In het geval dat dit niet mogelijk blijkt (de werkloosheid loopt immers op), zal worden gekeken op welke wijze de competenties van deze mensen beter kunnen worden afgestemd op de toekomstige arbeidsmarktvraag. Dit kan onder andere worden bereikt door het uitbreiden van kennis via stages en scholing.

Daarnaast zal de MHP zal binnenkort met aanvullende voorstellen komen voor algemene, maar ook specifieke maatregelen om die sectoren die zwaar getroffen worden, door de economische recessie heen te helpen. Het kabinet treft, in tegenstelling tot veel omringende landen, (nog) geen aanvullende maatregelen bovenop de ingrepen in de financiële sector. Het heeft aangekondigd de ontwikkelingen te volgen en eventueel bij het verschijnen van de Voorjaarsnota (uiterlijk 1 juli a.s.) met aan aanvullend pakket te komen. Volgens de MHP kan dit voor veel sectoren wel eens te laat zijn.

Stand van zaken werktijdverkorting

In het vorige MHP-bulletin is al vermeld dat besloten is de Regeling werktijdverkorting (wtv) te verlengen tot 1 maart a.s. Inmiddels is de verlengde wtv gepubliceerd in de Staatscourant (zie http://docs.minszw.nl/pdf/27/2009/27_2009_2_21098.pdf).

Uit de regeling blijkt dat het kabinet niet heeft gekozen voor het pleidooi van de StvdA om het plafond van 20.000 fte’s te verruimen. Van het totale maximum was op het moment dat de verlengde regeling van kracht is geworden, nog 42% over. De StvdA en het Ministerie van SZW zijn momenteel wel met elkaar in discussie over een meer permanente regeling voor na 1 maart. Duidelijk is dat het Ministerie daarbij niet de huidige vorm van de wtv wil voortzetten.

Vakcentrales willen kenniscentrum telewerken opzetten

De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben bij de Taskforce Mobiliteitsmanagement (o.v.v. Lodewijk de Waal) een plan ingediend om een kenniscentrum telewerken op te zetten. Bedoeling is dat vanuit dit kenniscentrum onderhandelaars concreet worden ondersteund bij het goed vormgeven van de mogelijkheden voor werknemers om (deels) te telewerken.

De MHP pleit al sinds het begin van de jaren ’90 voor de mogelijkheid om te werken op andere plekken dan de ‘standplaats’. Inmiddels zien steeds meer organisaties en werkgevers het nut hiervan in. Niet alleen kan het een bijdrage leveren aan de problematiek van de verkeerscongestie, maar het biedt werknemers ook betere mogelijkheden om werk en privé te combineren.

Het afgelopen decennium is het aantal tweeverdieners sterk gegroeid en zijn de files sterk toegenomen. Hierdoor zijn werknemers steeds meer tijd kwijt aan reizen en blijft er minder ruimte over voor de thuissituatie. Door slimmere combinaties te maken met de thuissituatie kan tijd worden gewonnen. Bovendien kan aan de behoefte aan meer flexibiliteit tegemoet worden gekomen. Helaas is telewerken niet voor iedere werknemer een optie. Dat geldt vooral voor werk dat locatiegebonden is.

Nadere informatie over hoe het kenniscentrum exact wordt ingericht en hoe het te bereiken is, komt in een volgend MHP-bulletin.

Vooral jongeren te positief over eigen pensioenopbouw

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het laatst verdiende loon en het pensioen voor verscheidene cohorten van Nederlandse werknemers. Dit is gebeurd op basis van pensioengegevens, die ongeveer 4.000 individuele werknemers hebben verstrekt.

De conclusie is verontrustend. Werknemers schatten in het algemeen hun toekomstige pensioen hoger in dan op grond van een aantal indexeringsvoeten voor de lonen verwacht mag worden. De verschillen zijn het grootst bij jongere werknemers. Dit verschil wijt het CPB vooral aan de geringere kennis over pensioenen onder jongeren.
De studie is te downloaden via www.cpb.nl (in het Engels).

Advies Raad van State wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding

In het MHP-bulletin bent u eerder op de hoogte gesteld van een tweetal adviezen van de Raad voor de rechtspraak over het wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding. Kort gezegd komt het voorstel erop neer dat de kantonrechter de ontslagvergoeding moet maximeren op één jaarsalaris indien dat gelijk is of hoger dan € 75.000,-. De gekozen grens is door de Raad voor de rechtspraak bekritiseerd vanwege de afwezigheid van een onderbouwing van deze keuze.

Inmiddels is bekend geworden dat de Raad van State vorige week een advies over het wetsvoorstel aan het kabinet heeft gezonden. Dat advies is helaas niet openbaar gemaakt. Een advies van de Raad van State wordt nl. pas bekendgemaakt als het kabinet besluit om het wetsvoorstel inclusief de adviezen en memorie van toelichting bij het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Op zijn vroegst zal de ministerraad daarover in het kabinetsberaad van 30 januari a.s. kunnen beslissen.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de Raad van State substantieel anders adviseert dan de Raad voor de rechtspraak en houden u uiteraard op de hoogte van de vervolgstappen in het wetgevingsproces van dit wetsvoorstel. De inzet van de MHP zal de komende periode in ieder geval zijn om dit onrechtvaardige wetsvoorstel van tafel te krijgen.

Hersteltermijn dekkingsgraad pensioenfondsen

In de afgelopen maanden is de dekkingsgraad van een groot aantal pensioenfondsen onder de grens van 105% gezakt. Deze fondsen moeten vanwege een zogenaamd dekkingstekort vóór 1 april 2009 een herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan moet een fondsbestuur aangeven welke maatregelen worden genomen om binnen drie jaar een dekkingsgraad van tenminste 105% te hebben bereikt. Fondsen met een dekkingsgraad tussen 105 en 125% dienen binnen 15 jaar het niveau van 125% te hebben bereikt.

Voor een aantal pensioenfondsen is vooral de driejaarshersteltermijn mogelijk te kort. De MHP pleit voor verruiming van deze termijn. Ingrijpende maatregelen, zoals extra premieverhogingen, het korten van ingegane pensioenen en overhaaste versoberingen van de regelingen, acht de MHP niet gewenst en niet nodig. De behoefte aan verlenging van de hersteltermijn van drie jaar is ook ingebracht door de MHP in het overleg tussen de DNB en de StvdA. DNB heeft wettelijk de bevoegdheid om een pensioenfonds ontheffing te verlenen van de hersteltermijnen. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de StvdA zitten hierover op één lijn. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

 

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws