Menu

Inhoud:
Reactie MHP-voorzitter op Miljoenennota 2011
MHP-berekeningen koopkracht 2011
Arbo–handreiking bij ‘Het nieuwe werken’
Stellingen brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’ 13 oktober 2010
Event Kenniscentrum Werk & Vervoer op 9 november 2010
Publicatie RWI-onderzoek ‘Wajongers op de werkvloer’
Overzicht belastingen en premies Miljoenennota 2011

Reactie MHP-voorzitter op Miljoenennota 2011

In reactie op de Miljoenennota 2011 zei MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg het volgende. “De Miljoenennota is misleidend omdat de koopkracht geenszins evenwichtig op peil wordt gehouden.” Uit eigen doorrekeningen van de MHP blijkt dat voor bepaalde groepen de afwijkingen ten opzichte van de standaard oopkrachtplaatjes te groot zijn. Zo kan de forse ingreep in de kinderopvangtoeslag leiden tot negatieve koopkrachteffecten, die in 2012 kunnen oplopen van 5% tot 10%. Ook ambtenaren zullen als gevolg van de opgelegde nullijn koopkracht inleveren. Hetzelfde geldt voor gepensioneerden, die voor een groter deel van hun inkomen afhankelijk zijn van een aanvullend pensioen. “Het geschetste beeld van gemiddelden is daarom misleidend te noemen”, aldus Steenborg.

“Het CPB zag de crisis niet aankomen, gaf vervolgens te pessimistische ramingen en heeft daarna het herstel niet voorzien. We moeten niet doen alsof de CPB-cijfers heilig zijn; ze zijn en blijven omgeven met grote onzekerheid”, aldus Steenborg. De MHP waarschuwt ervoor dat de politiek geen onomkeerbare besluiten neemt op grond van cijfers die achteraf gezien niet kloppen.

De MHP heeft kritiek op de bezuiniging in de kinderopvang. “Een desinvestering van de zuiverste soort”, aldus Steenborg. Hij baseert zich daarbij op doorrekeningen van de MHP, waaruit blijkt dat de bezuiniging niet alleen grote inkomenseffecten tot gevolg heeft, maar ook dat het in de toekomst voor deeltijdwerkers nog nauwelijks aantrekkelijk is om het aantal uren uit te breiden. “Dit staat haaks op de ambitie van het kabinet om de arbeidsparticipatie te verhogen.”

.

MHP-berekeningen koopkracht 2011

De MHP heeft op dezelfde dag dat de Miljoenennota is verschenen, de effecten van maatregelen op de koopkracht doorgerekend. Hieronder staat het gemiddelde koopkrachtbeeld voor 65-plussers en 65-minners weergegeven bij een bepaald bruto huishoudinkomen op jaarbasis.
Het gemiddelde beeld laat zien dat AOW-gerechtigden er meer op achteruitgaan dan niet gepensioneerden. Voor 65-plussers komen zowel MHP als CPB gemiddeld uit op -0,8%. Vanaf een aanvullend pensioen van circa € 20.000 komt de koopkrachtmutatie onder -1% terecht.
Alleenstaanden hebben een iets minder gunstig vooruitzicht (0,2% lager) dan gehuwden.

Naarmate het aanvullend pensioen hoger is, gaan AOW-gerechtigden er beduidend meer op achteruit. Dit heeft alles te maken met een pensioenindexatie, die vrijwel overal op nul is terechtgekomen. Voor deze categorie is het vooral van belang dat de inflatie laag blijft.
Voor 65-minners komt het CPB uit op een gemiddeld negatief koopkrachtbeeld van -0,25%. De MHP-berekeningen komen ongeveer uit op -0,35%. Tussen anderhalf en tweemaal modaal is het beeld het minst gunstig (-0,75%). Dat geldt vooral voor alleenverdieners. Tweeverdieners en alleenstaanden springen er iets gunstiger uit. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de verdere afbouw van de algemene heffingskorting van de niet verdienende partner.

Uit bovenstaande overzichten blijken overigens alleen de gemiddelde koopkrachteffecten. De effecten van specifieke maatregelen blijken niet uit de cijfers.
Een van de belangrijkste beleidsmaatregelen in 2011, die niet uit deze overzichten blijkt, is de bezuiniging op de kinderopvang. In 2011 zal € 275 miljoen worden bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. Er maken circa 500.000 huishoudens gebruik van kinderopvang, zodat dit neerkomt op gemiddeld € 550 per huishouden (bij een inkomen van modaal tot anderhalf modaal is dit een negatief koopkrachteffect van circa 2%). In 2012 wordt nog eens € 310 miljoen bezuinigd. Gemiddeld betekent dat nog eens een achteruitgang van bijna 2,5%. De wijze waarop deze bezuinigingen uitpakken voor de verschillende inkomenscategorieën zal pas blijken indien de concrete invulling van de bezuiniging later dit jaar bekend wordt gemaakt.

Een tweede belangrijke categorie die aantoonbaar negatief uitkomt ten opzichte van de gemiddelden, zijn de ambtenaren. Zij komen gemiddeld een 0,5% tot 1% lager uit dan het gemiddelde beeld als de door het kabinet nagestreefde nullijn realiteit wordt.

Verder kan een maatregel het ene gezin harder treffen dan het andere. Te denken valt aan de gevolgen van het beperken van het wettelijk pakket van de Zorgverzekeringswet en de verhoging van accijnzen op tabak en alcohol.

Arbo-handreiking bij ‘Het nieuwe werken’

Een speciale werkgroep ‘Arbo en Het Nieuwe Werken’, waarin de MHP met de overige sociale partners en de overheid zijn vertegenwoordigd, heeft op 13 september jl. een handreiking ‘Het Nieuwe Werken, hoe blijf je er gezond bij ?’ gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Slim Werken en Slim Reizen Experience’ in de Jaarbeurs te Utrecht. Namens de MHP maakte Wim Engels deel uit van de werkgroep, die deze Arbo-handreiking heeft opgesteld.
Lars Lutje Schipholt, voorzitter van bovengenoemde werkgroep, is van mening dat het nieuwe werken veel voordelen biedt voor werkgevers en werknemers. “Zo bevordert het voor werkgevers de klanttevredenheid, leidt het tot minder ziekteverzuim en kan het kosten besparen. Werknemers krijgen een betere afstemming tussen werk en privé, meer zeggenschap over de inrichting van werk en krijgen de mogelijkheid files te vermijden.”
Engels benadrukte dat door het nieuwe werken de werknemer ook een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid krijgt. De werknemer zal ook op een andere manier moeten omgaan met sociale netwerken en met de informatiestromen. Het structureren van werk en efficiënt omgaan met de tijd is dan van groot belang.
Het Kenniscentrum Werk & Vervoer is één van de initiatiefnemers van de Arbo-handreiking, om zo werkgevers en werknemers op een pragmatische wijze te helpen met de huidige wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Arbeidsomstandigheden zijn immers een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De brochure geeft concrete tips om deze verantwoordelijkheid in te vullen, waarbij het accent niet ligt op controle, maar vooral op een gedegen voorbereiding, voorlichting, preventie en overleg met werknemers.
De inhoud van de Arbo-handreiking is ondermeer gebaseerd op interviews met werkgevers en werknemers uit diverse sectoren. De brochure is in te zien op de website van het Kenniscentrum Werk & Vervoer (www.werkenvervoer.nl).

 

Stellingen brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’ 13 oktober 2010

In het vorige bulletin is reeds aangekondigd dat op 13 oktober a.s. vanaf 13.00 uur, in vervolg op de miniconferentie van 17 juni jl., een brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’ zal worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal worden gediscussieerd aan de hand van een vijftal thema’s, met het spreekwoordelijke doel woorden om te zetten in daden. Hieronder vindt u de vijf thema’s aan de hand waarvan zal worden gediscussieerd:

 1. Welk beleid/scenario heeft u voor het (voort)bestaan van uw vereniging/bond ?
 2. Welke ervaringen heeft u met het werven van nieuwe leden in de categorie:
     a) 25 – 35 jaar
     b) 35 – 50 jaar
     c) 50 plus
 3. Heeft u succesvolle ervaringen, lees: ervaringen die hebben geleid tot een of andere vorm        van lidmaatschap van nieuwe en/of bestaande leden ?
 4. Heeft u een goed beeld van de diensten waarvoor/waaraan huidige en toekomstige leden          belangstelling/behoefte hebben ?
 5. Is de herkenbaarheid van de vak- en beroepsorganisaties te vergroten door ‘MHP’ in de  naam te voeren ? Zo ja, welke consequenties (o.a. financieel) zijn aan een dergelijke naamswijziging verbonden ?

De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Is uw interesse gewekt en is uw organisatie aangesloten bij de MHP ? Geef u dan via uw vereniging/organisatie op door een e-mail te sturen naar s.pierik@vc-mhp.nl. Graag tot ziens !

 

Event Kenniscentrum Werk & Vervoer op 9 november 2010

Het Kenniscentrum Werk & Vervoer is een initiatief van MHP, FNV en CNV en biedt ondersteuning aan vakbondsbestuurders, kadergroepen en/of ondernemingsraden op het gebied van zakelijk en woon-werkverkeer, flexibele werktijden en thuiswerken.
Op 9 november 2010 organiseert het Kenniscentrum Werk & Vervoer een event exclusief voor teams, die voor hun eigen bedrijf of organisatie een concreet plan over mobiliteit willen maken. De teams zijn bij voorkeur divers samengesteld: leden van de kadergroep en ondernemingsraad, (vakbonds-)bestuurders, HR-adviseurs etc. Tijdens dit event worden slimme ideeën voor zakelijk verkeer, woon-werkverkeer, betere werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken aangereikt. De deelnemende teams verkennen, onder deskundige begeleiding, de route naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor filevrijer werken in hun eigen bedrijf of organisatie. Het Kenniscentrum Werk & Vervoer zorgt voor extra inspiratie onderweg. Deelnemers worden uitgedaagd af te wijken van gebaande paden.

Deelnemende teams kunnen kiezen welke van de volgende routes zij willen volgen:

 1. Tele-thuiswerken (het nieuwe werken)
 2. Invloed op werktijden (flexibilisering, zelfroosteren)
 3. Reiskosten, reistijdregelingen en anders reizen

Heeft u interesse? Schrijf u dan met een team van 5-6 personen in via de website www.werkenvervoer.nl. Hier vindt u ook nadere informatie over het event. Deelnemende teams kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst de mobiliteitscan van het Kenniscentrum Werk & Vervoer invullen.

 

Publicatie RWI-onderzoek ‘Wajongers op de werkvloer’

In het onderzoek ‘Wajongers op de werkvloer’ heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) onderzocht wat leidinggevenden, collega’s en Wajongers in MKB-bedrijven kunnen doen om ervoor te zorgen dat de participatie van Wajongers wordt verhoogd en uitval wordt voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat een directe en open communicatie, een goede begeleiding binnen het bedrijf en een goed inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van de Wajonger essentieel zijn. Voorts volgt uit het onderzoek dat werkgevers een positieve houding hebben ten opzichte van Wajongers als werknemers. Collega’s accepteren een Wajonger eerder als zij zicht hebben op de mogelijkheden en beperkingen van de Wajonger. Het is daarom belangrijk dat hierover open en eerlijk gesproken wordt, want dit vergroot het wederzijdse begrip. Wat betreft de begeleiding van de Wajongers is het vaak goed om één collega als aanspreekpunt aan te wijzen, aldus het onderzoek.

Het RWI-onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat samen met andere Ministeries het tweejarig Programma Cultuuromslag Wajongers is begonnen. Om de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten te stimuleren is recentelijk de Wet Wajong gewijzigd, maar volgens het Ministerie is dat niet voldoende. Er is ook een cultuuromslag nodig bij werkgevers, werknemers, professionals en de Wajongers zelf, aldus het Ministerie. De RWI is dan ook gevraagd een onderzoek te doen onder de betrokkenen op de werkvloer naar de cultuuraspecten ten aanzien van Wajongers.

De MHP is blij met deze aandacht voor de positie van de Wajonger. De wijziging van de Wet Wajong is een goed begin, maar wij moeten hard blijven werken aan een positievere beeldvorming rondom Wajongers. “Met de nadruk op wat de Wajonger nog wel kan, in plaats van op zijn/haar beperkingen”, aldus Hanneke de Geus, die de MHP in de RWI vertegenwoordigt.

Overzicht belastingen en premies Miljoenennota 2011

Dit overzicht treft u in de bijlage aan.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws