Menu

Inhoud:
Maatschappelijk middenveld wijst forensentaks af
SER brengt ontwerp-tussenadvies over de zorg uit
Het ‘septemberpakket’ stap in goede richting maar nog onvoldoende
Gebruik kinderopvang neemt af
SER adviseert Kamp over Wet verbetering bestuur pensioenfondsen

Maatschappelijk middenveld wijst forensentaks af

Op 20 september jl. is er vanuit maatschappelijke organisaties een breed offensief ingezet tegen de invoering van het fiscaal belasten van reiskostenvergoedingen. Via een paginagrote advertentie werd opgeroepen om de forensentaks te stoppen. Tevens werden informateurs en fractievoorzitters, via een brief, apart gewezen op de nadelen van de invoering van de forensentaks. Naast de MHP maakten ook ANWB, Bovag, CNV, FNV, MKB-Nederland, NS, Rai, Rover, VNA en VNO-NCW deel uit van het brede offensief.

Hoewel de reacties op de actie overwegend als positief zijn opgevat, is de forensentaks ondertussen nog steeds niet van tafel. MHP-bestuurder Eddy Haket is hierover duidelijk: “Met name de MHP is vroeg in het geweer gekomen tegen het morrelen in de kilometervergoeding en heeft juist gepleit voor een hogere onbelaste vergoeding omdat deze al jaren de onkosten niet meer dekt. Komende maanden gaan we dan ook in ieder geval door met de lobby tegen de forensentaks omdat de maatregel werknemers onevenredig hard treft. Het geschetste beeld dat we geen alternatieven aandragen, is onjuist. Achter de schermen is juist de MHP hiermee al maanden bezig. Zo probeert de MHP onder andere via verhoging van de vennootschapsbelasting, die lager is dan in omringende landen, het gat op te vullen.”

SER brengt ontwerp-tussenadvies over de zorg uit

Ten behoeve van de informateurs heeft de SER op 23 september jl. een versneld tussenadvies over de zorg uitgebracht. Vanuit de MHP is de nadruk gelegd op het terugdringen van perverse prikkels en het verbeteren van de efficiency in het zorgaanbod. Er is dus niet primair ingezet op grootscheepse stelselwijzigingen omwille van noodzakelijk geachte kostenbeheersing, omdat besparingen volgens de MHP ook via andere wegen mogelijk zijn. Hier komt bij dat het Nederlandse stelsel nog steeds tot de absolute top in de wereld behoort. Verder is door de MHP ook aandacht gevraagd voor de baten, die goede zorg voor een samenleving kan opleveren, en voor de toekomstige personeelstekorten in de zorg. Juist hier voorziet de MHP een probleem en heeft aangedrongen op onmiddellijke verbeteringen.

In de media zijn met name voorgestelde wijzigingen in de AWBZ uitgelicht. Bedoeling is dat voor de ouderenzorg vanuit de AWBZ vooral zorg wordt vergoed. Niet-zorgelementen, zoals de woonfunctie, horen in beginsel hierin niet thuis. Dit betekent overigens tevens dat de hoge inkomensafhankelijke eigen bijdragen in de AWBZ ook opnieuw moeten worden bekeken, omdat die grotendeels juist zijn bedoeld voor de bekostiging van niet zorgelementen. Momenteel wordt het advies beoordeeld in de achterban van sociale partners. Bedoeling is dat er in het voorjaar van 2013 een definitief advies wordt uitgebracht. Via www.ser.nl kunt u het ontwerpadvies eventueel downloaden.

Het ‘septemberpakket’ stap in goede richting maar nog onvoldoende

Maandag 24 september jl. heeft demissionair staatssecretaris De Krom (SZW) een pakket aan pensioenmaatregelen voor het jaar 2013 gepresenteerd. Dit pakket wordt het ‘septemberpakket’ genoemd. Het zijn maatregelen die de financiële regels, waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, meer afstemmen op de huidige situatie van de financiële markten. Zonder aanvullende maatregelen voor de rekenregels zouden niet alleen alle deelnemers zwaar worden gedupeerd, maar wordt ook de economie fors geschaad. Het ‘septemberpakket’ moet voorkomen dat pensioenfondsen de pensioenaanspraken en
-uitkeringen onnodig veel moeten verlagen, en het moet voorkomen dat de premies onnodig veel moeten stijgen. Toen de financiële spelregels voor pensioenfondsen werden opgesteld, was de wereld anders dan nu. De financiële crisis en de steeds sneller stijgende levensverwachting hebben laten zien dat ons pensioenstelsel en de financiële spelregels die daarbij horen, moeten worden aangepast. De Krom heeft nu een apart pakket voor 2013 gepresenteerd. De MHP is van mening dat er met dit pakket op korte termijn een stap in de goede richting wordt gezet, maar dat het op langere termijn nog onvoldoende soelaas biedt. Daarvoor moet een nieuw pensioencontract met andere rekenregels worden ingevoerd. En dit is niet eerder dan in 2014 voorzien.

“De MHP maakt zich momenteel vooral zorgen over de inkomenspositie van de gepensioneerde middengroepen, die voor een belangrijk deel van hun inkomen zijn aangewezen op een aanvullend pensioen en verder geen inkomensondersteuning hebben via allerlei toeslagen of fiscale regelingen. Zij hebben nauwelijks mogelijkheden om iets aan hun inkomensachteruitgang te doen. Maar ook over jongeren maakt de MHP zich zorgen. Zij bouwen minder pensioen op en de werkloosheid zal verder oplopen. Vooral onder schoolverlaters en jongeren met een tijdelijk contract zal de werkloosheid zonder aanvullende maatregelen hard kunnen oplopen. De MHP betreurt het daarom des te meer dat dat de overheid bezuinigt op het flankerend arbeidsmarktbeleid om langer doorwerken mogelijk te maken”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Om te bepalen hoe het nu verder gaat, dienen de fondsen te kijken naar de hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2012. Dit is eind januari bekend. In februari ontvangen pensioendeelnemers van hun pensioenfonds een brief, waarin wordt verteld welke maatregelen er daadwerkelijk moeten worden getroffen.

Gebruik kinderopvang neemt af

Uit cijfers van het Ministerie van SZW blijkt dat het gebruik van kinderopvang is afgenomen. In het eerste half jaar van 2012 daalde het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag met 3% en het aantal uren opvang per kind met 5%. De totale daling in het gebruik van kinderopvang, gemeten aan de hand van het gebruik van de kinderopvangtoeslag, is 8% ten opzichte van 2011.

Volgens de MHP is dit geen verrassende ontwikkeling, aangezien het kabinet de afgelopen tijd steeds meer heeft bezuinigd op de kinderopvang. In 2012 verhoogde het kabinet nog de eigen bijdragen voor ouders aan de kinderopvang en ook in 2013 zal worden bezuinigd op de overheidsbijdrage aan de kinderopvang. De ouderbijdrage voor het eerste kind wordt verhoogd, het te vergoeden uurtarief bevroren en de toeslag voor zogenaamde doelgroep-ouders genormeerd. De MHP verwacht dan ook dat de daling in het gebruik van de kinderopvang alleen maar verder zal doorzetten. De doelstelling om de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen te verhogen zal hierdoor steeds verder buiten bereik raken. Sterker nog, de MHP verwacht dat de maatregelen een daling in de arbeidsparticipatie van vrouwen tot gevolg zullen hebben. Nu al is dit zichtbaar in de cijfers over de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders: het eerste kwartaal van 2012 laat een daling van 2% zien. De arbeidsparticipatie van jonge moeders daalde in diezelfde periode met 0,4%. Volgens de MHP is deze sterke daling niet alleen te verklaren door de oplopende werkloosheid, maar is het merendeel toe te schrijven aan de bezuinigingen. De MHP vindt dit een ongewenste ontwikkeling en spreekt daarom de hoop uit dat het nieuwe kabinet de bezuinigingen op de kinderopvang zal terugdraaien.

SER adviseert Kamp over Wet verbetering bestuur pensioenfondsen

Naar aanleiding van veel kritiek van sociale partners heeft minister Kamp van SZW een aangepast wetsvoorstel voorgelegd aan de SER over de versterking van het bestuur bij pensioenfondsen. In dit wetsvoorstel worden nieuwe bestuursmodellen voor pensioenfondsen beschreven. De SER heeft hiertoe op 13 september jl., met instemming van de MHP, een unaniem advies uitgebracht. In het advies plaatst zij kanttekeningen bij de aanpassingen, die minister Kamp (SZW) eerder in het wetsvoorstel wilde aanbrengen. Hierop was ook al kritiek vanuit de Tweede Kamer, de Stichting van de Arbeid (waaronder de MHP) en de Pensioenfederatie (zie ook bulletin van 5 juli jl.).

De minister schrapte het zogenaamde one-tier board in eerste instantie uit zijn wetsvoorstel, maar de SER adviseert de mogelijkheid om dit model weer op te nemen. In dit model vormen bijvoorbeeld professionals het dagelijks bestuur en bezetten de huidige paritaire leden (sociale partners) de overige bestuurszetels, waarbij de laatstgenoemden vooral de rol van toezichthoudend bestuurder krijgen. De SER ziet het schrappen van twee goedkeuringsrechten van de raad van toezicht (de actuariële en bedrijfstechnische nota èn de vaststelling van een herstelplan) als een verbetering. Het zorgt voor een scherpere afbakening in de taakverdeling tussen bestuur en raad van toezicht. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel moest het bestuur het aantal werkgeverszetels verminderen als er sprake is van premiemaximalisatie. De SER vindt premiemaximalisatie niet het goede aangrijpingspunt voor een verandering van de wettelijke zetelverdeling. De SER is er wel voorstander van dat sociale partners afspraken maken over een verdeling van de bestuurszetels van werkgevers en werknemers, die past bij het (nieuwe) pensioencontract.

Verder stelt de SER voor om de mogelijkheid voor een pensioenfonds om te kiezen tussen een raad van toezicht en een visitatiecommissie, af te laten hangen van de omvang van het fonds en niet van de vraag of het om een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds gaat.

De MHP gaat ervan uit dat de minister het advies van de SER volledig zal overnemen.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws