Menu

Inhoud:
Kabinetsformatie
Voorstellen Commissie Van Dijkhuizen
SER-advies zorg
UWV – sectorale arbeidsmarktinformatie
November actiemaand 55-plus bij het UWV

Kabinetsformatie

Zoals het er nu naar uitziet, bevinden de besprekingen over een nieuwe kabinetsformatie zich in een eindfase. In het vorige bulletin is al aandacht besteed aan de brief, die de MHP gestuurd heeft aan de informateurs. De MHP ziet het regeerakkoord met meer dan gemiddelde belangstelling tegemoet. De coalitie van VVD en PvdA staat een zware opdracht te wachten. Voor de MHP is het van belang dat de lastenverzwaringen, als gevolg van het herstel van de overheidsfinanciën, op een evenwichtige manier worden verdeeld en niet eenzijdig worden afgeschoven op de middengroepen. Ook moet de sociale zekerheid niet verder worden afgebroken. Juist in een tijd van economische crisis zijn veel mensen aangewezen op een sociaal vangnet. Een toenemend beroep op bijvoorbeeld de WW moet er volgens de MHP niet toe leiden dat getornd wordt aan de polisvoorwaarden (duur en hoogte uitkering). De sociale zekerheid is er juist voor bedoeld om de gevolgen van bijvoorbeeld een crisis op te vangen. De MHP heeft de coalitie nogmaals opgeroepen om bij belangrijke dossiers, als de arbeidsmarkt en het ontslagrecht, geen onomkeerbare stappen te zetten door nu al maatregelen vast te leggen in een regeerakkoord. Volgens de MHP zou een nieuw kabinet er verstandig aan doen bepaalde onderwerpen eerst met sociale partners nader uit te werken om draagvlak te creëren.

Voorstellen Commissie Van Dijkhuizen

In een rapport ten behoeve van de kabinetsformatie is onder andere voorgesteld de opbrengsten van lastenverzwarende maatregelen (door het schrappen van aftrekposten) terug te geven aan de belastingbetaler in de vorm van een tariefverlaging in de inkomstenbelasting. De commissie, die dit rapport heeft uitgebracht, is vernoemd naar de voorzitter Kees van Dijkhuizen van de Nationale Investeringsbank Capital BV (NIBC). Voorgesteld wordt de vier huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting te vervangen door twee tarieven van 37% en 49%. Ook stelt de commissie maatregelen voor om de hypotheekrenteaftrek te beperken voor bestaande en nieuwe gevallen, door de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annuïtair schema te verminderen. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een lager tarief voor de inkomstenbelasting, meer banen en het weer aan de gang krijgen van de huizenmarkt.

Hoewel de MHP positieve aanknopingspunten ziet in de plannen, is terughoudendheid op zijn plaats. MHP-bestuurder Eddy Haket: ”De MHP is, net als andere partijen, voor het rapport geconsulteerd. Het is momenteel geen goed moment voor omvangrijke belastinghervormingen, omdat dergelijke wijzigingen gepaard gaan met miljarden aan lastenverschuivingen. Door de economische crisis die we doormaken, is er geen ‘smeergeld’ om negatieve uitschieters voor mensen op te vangen. De consequentie is dat sommige groepen onevenredig hard worden geraakt. Daarbij valt vooral te denken aan gepensioneerden en mensen zonder baan, die het tegenwoordig toch al moeilijker hebben. Al met al biedt het rapport in theorie en voor de langere termijn aanknopingspunten, maar de praktijk is momenteel te weerbarstig en te risicovol. Bovendien moeten oplossingen worden gezocht voor de mensen, die door de wijzigingsvoorstellen erop achteruit gaan”, aldus Haket.

SER-advies zorg

Op vrijdag 19 oktober jl. heeft de SER een tussenadvies over de zorg, onder de titel ‘Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg’ vastgesteld. Dit advies is eerder uitgebracht dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit met het oog op de kabinetsformatie. De bedoeling is dat in het voorjaar van 2013 het definitieve advies wordt uitgebracht, waarin de hoofdlijnen uit het tussenadvies nader worden uitgewerkt.
Op hoofdlijnen komt het advies er op neer, dat er geen grootschalige stelselwijzigingen worden bepleit, maar dat vooral gekoerst moet worden op verbeteringen in het huidige stelsel door perverse prikkels weg te nemen en de efficiency van het zorgaanbod te verbeteren. De SER constateert verder dat aanbevelingen uit eerdere adviezen over de Zorgverzekeringswet en de AWBZ nog niet volledig zijn overgenomen of uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ en het opschonen van het wettelijk pakket met onderdelen, die niet direct zorg gerelateerd zijn. Verder wordt er een grotere aandacht voor preventieve zorg bepleit, ook op de werkvloer.

Uit de reacties op het advies is nog eens gebleken, dat veel mensen een enorme betrokkenheid bij het onderwerp hebben. Enerzijds vinden mensen het van groot belang wat wel en niet onder verzekerde zorg valt, anderzijds maken verzekerden zich zorgen om de oplopende kosten en premiestijgingen.

In het advies heeft de MHP speciaal aandacht gevraagd voor de consequenties van het alom bepleite onderscheid tussen lichte en zware ouderenzorg. De lichte zorgvraag (vooral niet- zorgelementen) zou onder eigen verantwoordelijkheid van de patiënt moeten vallen, wat in gewoon Nederlands betekent dat de patiënt deze voorzieningen zelf moet betalen. Voor sommige voorzieningen uit de AWBZ is hier wat voor te zeggen, zoals lichte vormen van persoonlijke en huishoudelijke aard. Maar naarmate de lat tussen lichte en zware zorg hoger wordt gelegd, ligt een verschraling van de zorg op de loer. Een tweede, voor de MHP wezenlijk punt betreft de eigen bijdrage in relatie tot het scheiden van wonen en zorg. Nu is het zo dat de eigen bijdrage bij intramurale zorg in de AWBZ vooral gekoppeld is aan de woonfunctie. Als het wonen niet meer gefinancierd wordt vanuit de AWBZ, betekent dit dat die eigen bijdragen ook aanzienlijk moeten dalen of zelfs helemaal moeten verdwijnen. Anders betaalt men de rekening dubbel en zullen veel mensen onder het sociale minimum zakken, niet alleen de laagste inkomensgroepen, maar ook ouderen uit de middengroepen, aangezien de AWBZ inkomensafhankelijke bijdragen kent. Deze eigen bijdragen lopen fors op naarmate het inkomen hoger is. “Nu al zijn de torenhoge eigen bijdragen in de AWBZ ons een doorn in het oog. Daarom zal de MHP ook in het vervolgadvies, waarin ook de financiële consequenties van voorstellen zullen worden uitgewerkt, zeer alert blijven op dit punt”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

UWV – sectorale arbeidsmarktinformatie

Sociale partners en gemeenten zijn in 2011 binnen de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) gestart met het uitbrengen van sectorale arbeidsmarktanalyses. Met de minister van SZW is afgesproken dat deze taak, na de opheffing van de RWI, wordt voortgezet door het UWV. Het UWV werkt momenteel aan 25 nieuwe sectorbeschrijvingen die tot stand komen met professionals uit alle sectoren. Sociale partners, waaronder de MHP en de VNG, blijven actief betrokken via een klankbordgroep, die toeziet op de kwaliteit en de gebruikswaarde van de sectorbeschrijvingen. De nieuwe sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de ontwikkelingen van de werkgelegenheid, vacatures, arbeidsaanbod, overschotten, tekorten en kansen op werk. Ook landelijke en regionale trends, de arbeidsmarktbewegingen, intersectorale mobiliteit en de samenstelling van werkgelegenheid komen aan de orde. De sectorbeschrijvingen zullen periodiek worden geactualiseerd.
De nieuwe sectorbeschrijvingen worden tot eind 2013 opgesteld en daarna jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast zal er een overkoepelende publicatie volgen, waarin de sectoren naast elkaar worden gezet. In het najaar van 2012 verschijnen de eerste sectorbeschrijvingen, te weten land- en tuinbouw, procesindustrie, metalektro en metaalnijverheid, motorrijtuigen- en tweewielerbranche, bouw en bouwinstallatie, overheid en zorg en welzijn. In de beschrijving wordt ook aandacht besteed aan de regionale ontwikkelingen in deze sectoren.
De eerste sectorbeschrijvingen zullen in het najaar worden gepubliceerd op www.werk.nl . Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich via deze website (klik door naar ‘UWV Werkbedrijf’ en ‘arbeidsmarkt’) inschrijven voor de nieuwsbrief Arbeidsmarktinformatie.

November actiemaand 55-plus bij het UWV

In november 2012 organiseert het UWV wederom de Actiemaand 55-plus. In deze maand wordt extra aandacht besteed aan / gevraagd voor de groep werkzoekenden van 55 jaar en ouder. Onderdeel van deze actiemaand zijn een drietal ‘Inspiratiedagen’, gericht op de doelgroep zelf. Tijdens een Inspiratiedag krijgen deelnemers inzicht in de arbeidsmarkt, en praktische sollicitatietips, en de mogelijkheid om hun netwerk uit te breiden. Voorts kunnen deelnemers ter plekke contact leggen met werkgevers, die instroommogelijkheden hebben voor nieuw personeel. Ondernemers en private arbeidsbemiddelingsorganisaties worden door het UWV uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren aan de Inspiratiedagen door beschikbare vacatures te tonen en actief deel te nemen aan het programma.
De MHP juicht dit initiatief toe om oudere werklozen direct in contact te brengen met werkgevers. Op deze manier kunnen mogelijke vooroordelen bij werkgevers makkelijker worden weggenomen.

De Inspiratiedagen vinden plaats op:
• Woensdag 7 november Jaarbeurs, Media Plaza in Utrecht;
• Woensdag 21 november Pullman in Eindhoven;
• Woensdag 28 november Regardz Buitensociëteit in Zwolle.

Behoort u tot de doelgroep van de Inspiratiedagen en bent u geïnteresseerd in deelname, dan verwijzen wij u naar de website http://uwvinspiratiedagen55plus.adviesdesk.net.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws