Menu

Inhoud:
MHP mantelzorgvriendelijke werkgever
Goede brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’
Nieuw kabinet geïnstalleerd
Benoeming nieuwe kroonleden Sociaal Economische Raad
Website Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhuisd
RWI-brochure ‘Leren als je werkt’
Vitaliteitsregeling
RWI-onderzoek naar 55-plussers

MHP mantelzorgvriendelijke werkgever

Op 14 oktober jl. is de MHP als eerste vakcentrale erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie. Namens de organisatie Werk&Mantelzorg reikte op die dag Jonneke Naber het erkenningscertificaat ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uit aan de voorzitter van de MHP, mr. Richard Steenborg. De MHP is hiermee niet alleen de eerste vakcentrale, maar tevens de eerste kleine organisatie met deze Erkenning. De MHP heeft ook een bijzondere voorbeeldfunctie als één van de ondertekenaars van het in mei dit jaar afgesloten convenant tussen de drie vakcentrales om werkende mantelzorgers krachtig en structureel te ondersteunen.

De vakcentrale MHP voldoet aan de voorwaarden, die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de Erkenning ‘Wij werken Mantelzorgvriendelijk’. Jonneke Naber: “Het belang van afspraken voor een goede werk-privé combinatie moet beter bekend worden. Het thema mag nog meer bespreekbaar zijn. De werkgever heeft mantelzorgvriendelijke regelingen in cao’s, personeelsreglement en/of andere HR-beleidsinstrumenten nodig. Werknemer en werkgever kunnen dan samen maatwerkafspraken maken. De MHP laat zien dat je als kleine organisatie ook mantelzorgvriendelijk kunt werken. Daar heb je niet persé een HRM-afdeling voor nodig.”

Als eerste vakcentrale en als eerste kleine organisatie met deze Erkenning heeft de MHP een voorbeeldfunctie. Richard Steenborg: ”De combinatie werk en mantelzorg moet net zo bespreekbaar worden als de combinatie werk en kinderopvang. Als we in Nederland voldoende arbeidsparticipatie willen houden, kunnen we daar niet omheen. Werkgevers moeten beseffen dat dit niet alleen een privé zaak is van de werknemer. Zij missen belangrijke kennis en ervaring als medewerkers uitvallen vanwege de combinatie van werk en mantelzorg. Daarom werkt de MHP als werkgever mantelzorgvriendelijk en wij zijn blij hiervoor officieel door Werk&Mantelzorg erkend te worden. Juist als kleine organisatie heb je alle medewerkers immers hard nodig !”

Goede brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’

De MHP-werkgroep ‘Bridging the Generations’ (BTG) kijkt met genoegen terug op de brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’ van 13 oktober jl. De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van een brief van de Vereniging Professionals for Professionals (VPP), waarin een aantal zeer terechte en interessante vragen rondom ledenwerving en doelgroepen werd gesteld.
Tijdens de bijeenkomst werd een vijftal thema’s behandeld, geïnspireerd op de brief van de VPP:

 1. Welk beleid/scenario heeft u voor het (voort)bestaan van uw vereniging/bond ? Hoe bent u daartoe gekomen ?
 2. Welke ervaringen heeft u met het werven van nieuwe leden in de categorie:
     a) 25 – 35 jaar
     b) 35 – 50 jaar
     c) 50 plus
     Hoe bent u hiertoe gekomen ?
 3. Heeft u succesvolle ervaringen, lees: ervaringen die hebben geleid tot een of andere vorm van lidmaatschap van nieuwe en/of bestaande leden ? Hoe bent u hiertoe gekomen ?
 4. Heeft u een goed beeld van de diensten waarvoor/waaraan huidige en toekomstige leden belangstelling/behoefte hebben ? Hoe bent u daartoe gekomen ?
 5. Is de herkenbaarheid van de vak- en beroepsorganisaties te vergroten door ‘MHP’ in de naam te voeren ? Zo ja, welke consequenties (o.a. financieel) zijn aan een dergelijke naamwijziging verbonden ?

De bespreking van ieder thema begon met een tweetal presentaties vanuit de verschillende MHP-bonden, aan de hand waarvan vervolgens werd gediscussieerd. De presentaties en de discussies waren enthousiasmerend en hebben de BTG-werkgroep en de aanwezige MHP-bonden weer voldoende stof tot nadenken gegeven. De komende tijd zal de BTG-werkgroep aan de slag gaan met het concretiseren van punten, die in de brainstormbijeenkomst naar voren zijn gekomen. In dit bulletin en natuurlijk ook binnen de LinkedIn-groep ‘Bridging The Generations’ zal daarop binnenkort worden teruggekomen. Bovendien zal op de site van de LinkedIn-groep een foto-impressie en een verslag van de brainstormbijeenkomst worden geplaatst.
De werkgroep-BTG is de aanwezigen en in het bijzonder de sprekers van de brainstorm-bijeenkomst dankbaar voor hun inspirerende bijdragen.

Nieuw kabinet geïnstalleerd

Het zal niemand ontgaan zijn. Het nieuwe kabinet van VVD en CDA is op 14 oktober jl. geïnstalleerd door de koningin. Met de komst van het nieuwe kabinet is ook aantal Ministeries teruggedrongen. Hieronder een overzicht van de Ministeries en de verantwoordelijke bewindspersonen.

Ministerie van Algemene Zaken (AZ):
minister-president Mark Rutte (VVD)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK):
minister: Piet Hein Donner (CDA)
minister voor Immigratie en Asiel: Gerd Leers (CDA)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ):
minister: Uri Rosenthal (VVD)
staatssecretaris: Ben Knapen (CDA)

Ministerie van Defensie:
minister: Hans Hillen (CDA)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
minister: Maxime Verhagen (CDA)
staatssecretaris: Henk Bleker (CDA)

Ministerie van Financiën
minister: Jan Kees de Jager (CDA)
staatssecretaris: Frans Weekers (VVD)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:
minister: Melanie Schultz van Haegen – Maas Geesteranus (VVD)
staatssecretaris: Joop Atsma (CDA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W):
minister: Marja van Bijsterveldt – Vliegenthart (CDA)
staatssecretaris: Halbe Zijlstra (VVD)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Henk Kamp (VVD)
staatssecretaris: Paul de Krom (VVD)

Ministerie van Veiligheid en Justitie:
minister: Ivo Opstelten (VVD)
staatssecretaris: Fred Teeven (VVD)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS):
minister: Edith Schippers (VVD)
staatssecretaris: Marlies Veldhuijzen van Zanten – Hyllner (CDA)

Twee nieuwe kroonleden SER

De ministerraad heeft onlangs besloten twee nieuwe kroonleden te benoemen in de Sociaal-Economische Raad (SER), die beiden geen onbekenden van de MHP zijn. Het zijn mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker en mevrouw prof.dr. C.M. (Mirjam) van Praag.

Jet Bussemaker was na haar lidmaatschap van de Tweede Kamer namens de PvdA, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vierde kabinet Balkenende. Momenteel is zij adviseur bij de Beleid en Advies Groep (B&A). Voordat zij in 1998 toetrad tot de Tweede Kamer, was ze verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze deed onder meer onderzoek naar de herstructurering van de verzorgingstaat in internationaal vergelijkend perspectief.

Mirjam van Praag is hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Haar expertise ligt vooral op het gebied van ondernemerschap, innovatie en organisatie-economie. Onlangs was zij nog voorzitter van een commissie, die het functioneren van de Kamers van Koophandel evalueerde. Zij was al onafhankelijk lid van de SER-commissie Positie Zelfstandig Ondernemers.

Website Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhuisd

Recent is de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntegreerd in de algemene website www.rijksoverheid.nl. De website rijksoverheid.nl groeit stapsgewijs. De Ministeries stappen gefaseerd over en de website wordt functioneel steeds verder uitgebouwd en verfijnd. Naar verwachting zullen alle Ministeries onder de website rijksoverheid.nl vallen.
Voor de aangesloten organisaties van de vakcentrale MHP betekent dit dat eerdere verwijzingen naar brieven of documenten van het Ministerie niet langer via de desbetreffende link te vinden zijn.

RWI-brochure ‘Leren als je werkt’

Scholing is een belangrijke voorwaarde om werknemers nu en in de toekomst (duurzaam) inzetbaar te houden. Voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) is scholing van werknemers daarom ook een relevant thema. Begin dit jaar presenteerde de RWI de werkwijzer ‘Tijd voor scholing’. Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met scholing en daarmee nog niet zoveel ervaring heeft: werkgevers, werknemers, medezeggenschapsorganen, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden. De praktijk wijst uit dat de werkwijzer veel wordt geraadpleegd.

De website van de RWI is nu uitgebreid met een brochure, specifiek gericht op werknemers: ‘Leren als je werkt’. Hierin staan praktische tips voor werknemers om aan de slag te gaan met scholing.
De brochure bevat een stappenplan met antwoorden op vragen als:
– Is het goed als ik weer ga leren ?
– Wat ga ik leren, waar en hoe ?
– Hoe regel ik de betaling ?
De brochure is te vinden op www.rwi.nl/tijdvoorscholing.

Vitaliteitsregeling

Na het verschijnen van het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’, komen er veel vragen bij de MHP en de aangesloten organisaties binnen over de toekomst van de levensloopregeling. Het gaat dan specifiek over de volgende passage uit het regeerakkoord:
“Vitaliteitsregeling. De levensloopregeling en het spaarloon worden geïntegreerd tot een regeling die ondersteunt in zorgtaken, in het volgen van scholing, het opzetten van eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen. De regeling kan niet worden gebruikt voor vervroegd uitreden.”

Veel mensen maken zich hierover terecht zorgen, omdat de levensloopregeling vooral is gebruikt om individueel te sparen voor vroegpensioen. In 2004 wilde het toenmalige kabinet dat de levensloopregeling alleen mogelijk zou zijn voor deeltijdpensioen. Een gezamenlijke demonstratie van de vakcentrales FNV, CNV en MHP op het Museumplein heeft in 2004 uiteindelijk geleid tot het zogenaamde Museumpleinakkoord tussen sociale partners en het kabinet. Eén van de afspraken was om de levensloopregeling wél te kunnen aanwenden voor vroegpensioen. Nu, zes jaar later, wil het kabinet deze afspraak weer ongedaan maken via een nieuwe vitaliteitsregeling. “Dit toont nog eens aan dat de overheid in dezen geen betrouwbare onderhandelingspartner is, te meer daar het hier gaat om langlopende arrangementen”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. Volgens de MHP is dit onderwerp dat zeker thuis hoort op de agenda van een sociaal overleg, waartoe het nieuwe kabinet de sociale partners heeft uitgenodigd.

RWI-onderzoek naar 55-plussers

De RWI, waarin de MHP zitting heeft, is bezig met een onderzoek naar 55-plussers, die na een periode van werkloosheid weer werk hebben gevonden. Uit statistische gegevens blijkt dat het om relatief een kleine groep mensen gaat, omdat weinig werkgevers werklozen van deze leeftijd nog in dienst willen nemen. De RWI wil aan de hand van praktijkvoorbeelden te weet komen op welke wijze 55-plussers weer aan het werk zijn gekomen en kijken of hieruit lering kan worden getrokken.
Graag wil de RWI daarom via het onderzoeksbureau Astri in contact komen met werkloze 55-plussers, die weer werk hebben gevonden. Het gaat om telefonische interviews van circa twintig minuten, waarvan de uitkomsten anoniem zullen worden verwerkt.

Indien u wilt meewerken aan dit onderzoek, kunt u dit doorgeven aan Eddy Haket van de MHP (e.haket@vc-mhp.nl).

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws