Menu

Inhoud:
MHP-reactie op wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd
Brief FNV/CNV/MHP over wetsvoorstel AOW
Donner bepleit demotie
Kabinet geeft gehoor aan oproep verlenging deeltijd-WW
Kamerbehandeling Wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding
MHP-brief aan de commissie Veerman
Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen
Prettige feestdagen !

MHP-reactie op wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd

“Dit is op het randje van behoorlijk bestuur, als je tegen het advies van de Raad van State blijft volharden in het eigen voorstel over de AOW. Het zoveelste bewijs dat de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenen ordinaire bezuinigingen zijn. De MHP gaat ervan uit dat het parlement zich verheft boven de partijdiscipline van de PvdA, CDA en CU door alsnog het wetsvoorstel te retourneren richting het kabinet”. Dat zei MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg in een reactie op het wetsvoorstel inzake de verhoging van de AOW-leeftijd, dat op 2 december jl. is ingediend door het kabinet. Hij vindt het totaal ongepast dat het kabinet door indiening van haar wetsvoorstel het zeer kritische advies over de AOW van de Raad van State naast zich neerlegt.

Kort gezegd wijst de Raad van State op het ontbreken van flankerend beleid voor bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen. Steenborg merkt hierbij op dat het nu al verhogen van de arbeidsparticipatie tot de huidige grens van 65 jaar forse inspanningen zal vergen. Verder voelt de MHP zich gesteund door het feit dat de Raad een uiteenzetting over mogelijk alternatieve benaderingen mist, zoals de veel genuanceerde plannen van de vakcentrales. Het advies van de Raad was dan ook terecht om het voorstel niet in de onvoldragen staat in te dienen.

“De vakbeweging kan de problemen met de zware beroepen niet oplossen voor het kabinet. Daarnaast heeft het wetsvoorstel nog veel andere losse eindjes”, aldus Steenborg. Onder andere dus in de zware beroepen en bij de aanvullende pensioenen. Hij kan zich niet voorstellen dat de Tweede Kamer dit accepteert. “Zij tekenen feitelijk straks een blanco cheque”.

Brief FNV/CNV/MHP over wetsvoorstel AOW

De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben op 8 december jl. in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer eveneens gewezen op de ontbrekende onderdelen ten aanzien van de voorstellen om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Zo ontbreekt een flankerend beleid om werkgevers te stimuleren oudere werknemers aan het werk te houden en in dienst te nemen. Een regeling voor zware beroepen wordt niet vormgegeven en naar de toekomst doorgeschoven. Ook wordt er geen helderheid gegeven over de wijze, waarop bijvoorbeeld het arbeidsverleden van zelfstandigen moet worden bepaald. Door de opbouw van aanvullende pensioenen fors in te perken, worden de mogelijkheden voor flexibele pensionering volgens de vakcentrales verder ingeperkt.
De drie vakcentrales wijzen nogmaals op hun eigen alternatief, waarin modernisering van de AOW centraal staat. Mensen zouden zelf moeten kunnen kiezen wanneer ze met pensioen gaan, waarbij langer doorwerken wordt beloond.

Donner bepleit demotie

In het televisieprogramma Buitenhof van 6 december jl. gaf minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan, dat hij het salaris van oudere werknemers te hoog vindt. Volgens Donner zijn oudere werknemers in Nederland te duur omdat het loon in Nederland te lang meestijgt met de dienstjaren en de arbeidsproductiviteit van ouderen lager is.

In een interview voor de radio gaf MHP-bestuurder Eddy Haket aan dat de minister teveel zijn oren laat hangen naar de werkgevers. “In plaats van de vooroordelen te bestrijden die werkgevers hebben, namelijk dat oudere werknemers te duur zouden zijn, voedt hij die juist. In het algemeen bereiken de meeste werknemers het maximum van hun loonschaal rond hun 40ste levensjaar en zeker voor de wat hoger opgeleiden gaat het argument van de arbeidsproductiviteit niet op. Het ziekteverzuim van oudere werknemers is in het algemeen lager en vaak zijn zij ook flexibeler, omdat werk en privé wat makkelijker op elkaar af te stemmen zijn”, aldus Haket. Hij betreurt het dat de discussie over demotie steeds weer terugkeert. “Het zou beter zijn als we de mogelijkheden van bijvoorbeeld deeltijdpensioen vergroten en echt werk maken van levensfasebewust personeelsbeleid.”

 

Kabinet geeft gehoor aan oproep verlenging deeltijd-WW

De regeling voor de deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet heeft dit besloten na een dringende oproep van de Stichting van de Arbeid (StvdA), waarvan de MHP deel uitmaakt. Volgens de StvdA heeft de deeltijd-WW zijn waarde voor het bedrijfsleven en de Nederlandse economie meer dan voldoende bewezen. De brief van de StvdA is te downloaden via www.stvda.nl. De regeling zou zonder aanvullend besluit per 1 januari 2010 aflopen.

Bedrijven die vóór 1 april 2010 gebruikmaken van de deeltijd-WW, kunnen deze verlengen tot maximaal 15 maanden. De deeltijd-WW is in april 2009 geïntroduceerd en is bedoeld om bedrijven in economisch onzekere tijden de mogelijkheid te bieden vakkrachten, voor wie onvoldoende werk is, te kunnen behouden voor het bedrijf. De deeltijd-WW is voor een minimale periode van 26 weken en heeft een minimale omvang van 20% per werknemer. In totaal is € 950 miljoen beschikbaar gesteld voor de regeling, waarvan tot op heden ongeveer € 450 miljoen is gebruikt. De regeling stopt overigens eerder dan op 1 april 2010, als het beschikbare geld op is.

 

 

Kamerbehandeling Wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding

Omdat de Tweede Kamer mogelijk nog voor het kerstreces het Wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding behandelt, heeft de MHP nogmaals een beroep gedaan op de Tweede Kamer om het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen. Het kabinet wil ontslagvergoedingen via de kantonrechters beperken tot maximaal één jaarsalaris voor werknemers, die op jaarbasis meer verdienen dan € 75.000 bruto.

De MHP heeft in een brief de belangrijkste argumenten, waarom het wetvoorstel zou moeten worden afgewezen, nog eens op een rijtje gezet:

  • De onderbouwing van het wetsontwerp is ongefundeerd en dat geldt met name voor de gekozen grens van € 75.000.
  • Er wordt ten onrechte voorbijgegaan aan het feit dat werknemers, die meer verdienen dan het maximum dagloon, de ontslagvergoeding hard nodig hebben om het verlies van inkomen bij ontslag enigermate te kunnen compenseren.
  • Het wetsontwerp werkt niet eerlijk uit. Werknemers, die net onder de grens verdienen, krijgen een veel hogere vergoeding dan werknemers, die net boven de grens verdienen.
  • Het wetsontwerp brengt geen verhoging van arbeidsparticipatie of verhoging van arbeidsmobiliteit met zich mee.

De MHP ziet zich gesterkt door de kritiek van adviesorganen, als de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State. Ze hebben aangegeven dat het wetsontwerp niet tot wet zou moeten worden verheven. Ook de advocaat generaal bij de Hoge Raad heeft juridische kritiek geleverd.

MHP-brief aan de Commissie Veerman

De ‘Commissie toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel’, beter bekend als de Commissie Veerman (genoemd naar de voorzitter), heeft de MHP verzocht om haar visie op een toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel. De MHP heeft deze commissie per brief van
26 november 2009 geantwoord. In de brief geeft de MHP aan dat het hoger onderwijs een ‘werkplaats voor talent’ moet zijn: toegankelijk voor talent uit de bevolking en van elders, zonder culturele barrières. Werksfeer en organisatie moeten ertoe leiden dat talent wordt gewaardeerd, vertrouwd en aangemoedigd bij docenten en studenten. Aan docenten moet weer een volwaardige baan worden gegund. Een baan die voldoening geeft omdat creativiteit loont; een baan met meer zeggenschap over eigen vormgeving. Juist in de huidige tijd van de economische crisis dient te worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Alleen dan maken de doelstellingen uit de Lissabonagenda kans van slagen. Het tienpuntenplan ‘Nederland vol Talent’ van het Platform Onderwijs van de MHP, waarover u in het vorige bulletin heeft kunnen lezen, is als bijlage meegestuurd met de brief. Het volledige tienpuntenplan is terug te vinden op de website van de MHP: Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen

Tijdens de plenaire behandeling van het initiatief wetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok is door de kamerleden Omtzigt, Linhard en Ortega-Martijn een motie ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen, dat de sociale partners en vertegenwoordigers van ouderen samen binnen tien weken een breed gedragen voorstel formuleren, waarin de medezeggenschap van alle betrokkenen verankerd is (eventueel vergezeld van voorstellen tot wetswijziging) en de diversiteit (zowel jong/oud en man vrouw) van de bestuurders gewaarborgd wordt door middel van zelfregulering van de betrokken partijen. Verder wordt de regering verzocht dit voorstel samen met een brief van de regering aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Op 26 november hebben betrokken partijen verslag gedaan van de uitkomsten van dit bedoelde overleg. Over de verankering van de medezeggenschap bij pensioenfondsen is echter geen overeenstemming bereikt. Ouderenbonden, met uitzondering van de ANBO, blijven van oordeel dat de participatie van ouderen in pensioenbesturen wettelijk geregeld moet worden. Jongerenorganisaties, vrouwenorganisaties en de StvdA blijven pleiten voor een goede verankering van de medezeggenschap via verbetering van de kwaliteit van de medezeggenschap, stroomlijning van de governance en vergroting van de diversiteit in de samenstelling van de pensioenfondsorganen.

In een separate brief van 27 november jl. roept de StvdA met enkele andere organisaties de Tweede Kamer op om de verdere behandeling van het initiatief wetsvoorstel Koser Kaya en Blok te heroverwegen; dit om ruimte te maken voor de behandeling van een breder wetsvoorstel.

Op 4 december jl. heeft de minister van SZW gereageerd op het verslag met de uitkomsten, alsmede op de separate brief van de StvdA en de ondersteunende andere organisaties. Het kabinet plaatst grote kanttekeningen bij het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok, dat alleen de zeggenschap van pensioengerechtigden wil regelen en voorbij gaat aan samenhangende aspecten, zoals het waarborgen van professionaliteit of de stroomlijning van de governancestructuur.

Minister Donner geeft aan dat een zekere stroomlijning van de huidige medezeggenschap en pension fund governance gewenst is, maar dat er op dit moment geen aanleiding is de regels aan te scherpen of anderszins te wijzigen. Wel wil hij de medezeggenschap meenemen als onderdeel van de evaluatie van de pension fund governance.

 

 

Prettige feestdagen !

Het Algemeen Bestuur van de MHP wil iedereen bedanken, die zich in 2009 voor de MHP heeft ingezet. Het jaar 2009 stond vooral in het teken van de economische crisis en de AOW-plannen van het kabinet. Dit zal ook in 2010 nog veel werkzaamheden met zich meebrengen. Wij hopen daarom ook in 2010 weer op dezelfde prettige wijze een beroep op u te mogen doen !

Het bestuur en de medewerkers van de MHP wensen u ondanks de roerige tijden goede feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2010 toe !

In de week tussen Kerst en Nieuwjaar is het MHP-kantoor wel geopend, maar er zullen momenten zijn dat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld. MHP-voorzitter Richard Steenborg en bestuurslid Eddy Haket zijn voor dringende zaken op hun mobiele nummer bereikbaar. Op donderdag 31 december 2009 is het gehele kantoor gesloten.

 

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws