Menu

Inhoud:
Inkomensafhankelijke zorgpremie van de baand
250 miljoen voor ‘sociale agenda’
Levensloopregeling eindigt eerder
AOW-gat opvangen met aanvullend pensioen
Het Nieuwe Werken in de zorg

Inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan

De MHP is verheugd dat de zwaar bekritiseerde inkomensafhankelijke zorgpremie definitief van de baan is. Inkomensbeleid hoort volgens de MHP niet via de zorg, maar via het belastingstelsel te worden gevoerd. Daarom wijst de MHP ook allerlei andere inkomensafhankelijke regelingen af, zoals inkomensafhankelijke eigen bijdragen in de zorg en gemeentelijke voorzieningen die afhankelijk zijn van het inkomen. “Het inkomensbeleid hoort transparant te zijn, zodat de inkomenssolidariteit met de lagere inkomens helder is voor iedereen, en men niet steeds het gevoel heeft aan alle kanten gepakt te worden”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

De aanpassingen in het regeerakkoord leiden volgens de MHP-doorrekeningen echter nog steeds tot een forse nivellering, waarvan de rekening vooral neerslaat bij de middengroepen en dan vooral bij de huishoudens met een chronisch zieke of met schoolgaande kinderen. Door een stapeling aan specifieke maatregelen worden deze huishoudens nog steeds fors getroffen. Volgens Haket was het veel eenvoudiger geweest als de tarieven van de tweede, derde en vierde schijf tijdelijk met een vast percentage waren opgehoogd en het tarief van de laagste schijf constant was gehouden. Dit in de plaats van de wirwar aan maatregelen die nu wordt ingevoerd. “Door de complexiteit weet nu niemand meer waar hij aan toe is. Met de verhoging van de tarieven had iedereen een helder plaatje voor zichzelf kunnen maken en hadden de laagste inkomens kunnen worden ontzien. Verder zou iedereen even hard getroffen worden in de portemonnee. Het herstel van het consumentenvertrouwen zal nu langer op zich doen wachten, omdat mensen nog lange tijd in onzekerheid verkeren over hun inkomenspositie”, aldus Haket.

250 miljoen voor ‘sociale agenda’

In het vorige MHP-bulletin is aandacht besteed aan de plannen die het nieuwe kabinet heeft met de WW en het ontslagstelsel. Inmiddels hebben de PvdA en de VVD € 250 miljoen vrijgespeeld uit het infrastructuurfonds om in overleg met sociale partners deze fors ingrijpende maatregelen enigszins te verzachten. Dit onder de noemer van een ‘sociale agenda’. Met het bedrag kan bijvoorbeeld de maximale inkomensgerelateerde WW-periode worden verlengd naar anderhalf jaar in plaats van één jaar.

De MHP is van mening dat de term ‘sociale agenda’ totaal misplaatst is. Op dit moment bedraagt de maximale WW-periode 38 maanden en het kabinet wil daarnaast ook het ontslagrecht voor werknemers fors beperken. “We mogen als sociale partners dus alleen in de marge meepraten. Als het kabinet serieus weer zaken wil doen met sociale partners, moet er met een open mind worden gesproken over het hele complex van arbeidsmarkt, arbeidsrecht en inkomensbescherming van mensen zonder het mes op de keel”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Levensloopregeling eindigt eerder

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft voor degenen die op 31 december 2011 minder dan € 3.000 spaartegoed hadden, en daarvoor in de plaats zou de zogenaamde ‘vitaliteitsspaarregeling’ per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Inmiddels heeft het kabinet Rutte-Asscher besloten deze laatste regeling niet meer in te voeren. Voor degenen die meer dan € 3.000 spaartegoed hadden op 31 december 2011, zou de levensloopregeling gewoon blijven bestaan. De Tweede Kamer heeft ondertussen echter besloten dat ook voor hen de levensloopregeling eindig is, en wel per 1 januari 2022.

De MHP betreurt al deze ontwikkelingen. Door de afschaffing van de premiespaarregeling (2003), de spaarloonregeling (2012), de levensloopregeling (2012 en 2022) en het niet doorgaan van de vitaliteitspaarregeling (2013) krijgen werkenden steeds minder mogelijkheden om de werktijden beter af te stemmen op hun levensloopfase. “Door het afschaffen van al deze regelingen wordt duurzame inzetbaarheid van werknemers, waar de politiek de mond van vol heeft, in financiële zin niet gestimuleerd, maar juist tegengewerkt”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Voor deelnemers aan de levensloopregeling die per 31 december 2011 minder dan
€ 3.000 gespaard hadden, kan er al vanaf 1 januari 2012 geen geld meer worden ingelegd. Voor hen valt het bedrag in één keer vrij per 1 januari 2013. De Tweede Kamer heeft besloten dat 20% van het spaartegoed (per 31 december 2011) vrijgesteld wordt van belasting en dat alleen over de resterende 80% belasting betaald moet worden.

Ook voor degenen die op 31 december 2011 meer dan € 3.000 tegoed hadden, komt er eenmalig de mogelijkheid om het bedrag in één keer te laten vrijvallen in 2013 en over 20% van het bedrag geen belasting te betalen (hier geldt wel dat de 20% vrijstelling niet van toepassing is op de in 2012 ingelegde gelden). Voorwaarde is dat het totale spaartegoed in één keer wordt opgenomen en er kan daarna dan ook niet meer geld worden ingelegd. Na 2013 is elke opname van een levenslooprekening voor 100% fiscaal belast. Ook bij de beëindiging van de levensloopregeling per 1 januari 2022 wordt het resterende levenslooptegoed volledig belast. Overigens is de voorwaarde van opname van het spaartegoed niet meer gekoppeld aan het opnemen van verlof.

Bij de eventuele opname van het spaartegoed is alertheid van belang omdat belastingbetalers hierdoor in een hoger belastingtarief kunnen komen. Tevens kunnen er (negatieve) consequenties gelden voor de aanspraak op eventuele toeslagen en/of de vrijstellingsdrempel voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Ten slotte dient rekening te worden gehouden met de lage rentestand; de hoogte van de spaarrente op een levenslooprekening is meestal aantrekkelijker dan de rente op een gewone spaarrekening.

AOW-gat opvangen met aanvullend pensioen

Vanaf 1 januari 2013 zal de AOW-leeftijd stapsgewijs worden verhoogd. Veel prepensioen- en afvloeiingsregelingen gaan echter nog uit van de leeftijd van 65 jaar. Betrokkenen lopen hierdoor een zogenaamd ‘AOW-hiaat’ op, zonder dat ze in staat zijn hieraan nog iets te doen. Dit inkomensgat kan flink oplopen naarmate de AOW-leeftijd de komende jaren sneller oploopt. Vaak bestaat voor hen niet de mogelijkheid om dit inkomensgat actuarieel neutraal (tegen een levenslang lager aanvullend pensioen) te dichten met het aanvullend pensioen. De Tweede Kamerleden Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) willen het wettelijk afdwingen dat dit mogelijk wordt voor iedereen. Hiervoor hebben ze een amendement ingediend, waarover nog gestemd moet worden. De verwachting is dat een meerderheid van de Tweede Kamer hiermee zal instemmen.

Hoewel de MHP voorstander is van een flexibele opname van het aanvullend pensioen, is er sprake van een ‘sigaar uit eigen doos’. Het zou beter zijn als de veroorzaker van het AOW-hiaat ook de verantwoordelijkheid zou nemen voor dit gat. De MHP pleit er daarom voor de zogenaamde overbruggingsregeling voor iedereen toegankelijk te maken en niet alleen voor de lagere inkomenscategorieën. Bovendien zou een wettelijke mogelijkheid om de AOW flexibel op te nemen veel meer voor de hand liggen, omdat dan het basispensioen veel beter kan worden afgestemd op de ingangsdatum van het aanvullend pensioen en ook mensen met een klein aanvullend pensioen meer keuzemogelijkheden krijgen.

Het Nieuwe Werken in de zorg

Afgelopen week was de week van Het Nieuwe Werken. Naast allerlei (geslaagde) bijeenkomsten, die met deze themaweek gepaard gingen, was er op woensdag 14 november jl. ook een apart debat over Het Nieuwe Werken in de zorg. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door en op initiatief van de vakbeweging.

Deelnemers aan het debat waren Andre Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland), Wilna Wind (NP/CF), Eric de Macker (CNV Publieke Zaak), Corrie van den Brenk (Abvakabo FNV) en Chiel Huffmeijer van het Haga Ziekenhuis. Onderwerp van debat was een nieuw verschenen rapport van NYFER. Eén van de conclusies van dit rapport is dat de inzetbaarheid, arbeidsvreugde en cliënttevredenheid toenemen, indien zorgprofessionals meer ruimte krijgen om hun eigen agenda te bepalen en in de gelegenheid worden gesteld om meer zorg op maat te leveren. Dat Het Nieuwe Werken kansen biedt in de zorg, werd door iedereen breed gedragen.

Meer informatie over de bijeenkomst en het rapport is te vinden op de website van het vakbondskenniscentrum Werk en Vervoer via www.werkenvervoer.nl. Overigens is over dezelfde thematiek op 6 december a.s. in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein een vergelijkbare bijeenkomst. Het betreft hier een vervolgbijeenkomst, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden via www.werkenvervoer.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws