Menu

Inhoud:
Verkenningen ‘sociale agenda’
SER-advies over gezond en veilig werken
Nieuwe wetgeving pensioenen uitgesteld
Vakcentrales bezorgd over export gevaarlijke stoffen
Brandbrief kinderopvang
Meer prioriteit voor groei en banen
Hanneke de Geus verlaat MHP

Verkenningen ‘sociale agenda’

De komende maanden zullen verkenningen worden gedaan naar de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak van een aantal sociaal-economische problemen door het kabinet en de sociale partners. Dat is de uitkomst van een overleg, dat werd gehouden tussen de voorzitters van de Stichting van de Arbeid, premier Rutte en minister Asscher van SZW op 30 november jl. Voor de MHP staat daarbij de werkgelegenheid op nummer één. In een tijd waarin de werkloosheid fors oploopt, moet er worden gebouwd aan vertrouwen en moet er worden geïnvesteerd in werkgelegenheid.

Voor de MHP is het nog geen uitgemaakte zaak dat er kan worden gekomen tot een zogenaamde ‘sociale agenda’ voor de komende jaren. Dit heeft alles te maken met de forse bezuinigingen op de WW en de aanpassingen van het ontslagrecht en de pensioenen in het regeerakkoord. “We zullen als MHP kijken of we hierin nog veranderingen kunnen aanbrengen”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket, die de komende weken de gesprekken op ambtelijk niveau hierover namens de MHP zal voeren.

SER-advies over gezond en veilig werken

Op 29 november jl. heeft de SER een ontwerpadvies over een stelsel voor gezond en veilig werken naar buiten gebracht. Het advies zal naar verwachting worden vastgesteld tijdens de openbare Raadsvergadering van vrijdag 21 december a.s.

Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is onder andere nodig om mensen in staat te stellen lang door te werken en om productief te blijven. Preventie is daarvoor cruciaal: voorkomen moet worden dat mensen door slechte arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor uitvallen. Preventie loont, zowel voor de werkgever en de werknemer, als voor de samenleving als geheel. Het ontwerpadvies gaat onder meer over de bedrijfsgezondheidszorg, het melden van beroepsziekten en over het toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW.

“Al lange tijd signaleert de MHP dat er de nodige knelpunten zijn in de bedrijfsgezondheidszorg. Deze zijn nu terug te vinden in het advies”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Zo wordt er aandacht besteed aan de afgenomen toegankelijkheid en de onder druk staande onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Als oplossing hiervoor ziet de SER onder andere de inschakeling van verpleegkundigen. Ook het tijdig melden van beroepsziekten en een goede registratie ervan kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het preventiebeleid. Niet-naleving moet volgens de SER meer worden gesanctioneerd. Daarnaast is het nodig dat bedrijfsartsen en huisartsen beroepsziekten beter leren herkennen. Het ontwerpadvies gaat ook in op het verhalen van werkgerelateerde gezondheidsschade. Er is vaak sprake van een moeizame en langdurige procedure met een onzekere uitkomst. Volgens de SER is het gewenst dat hiervoor gespecialiseerde rechters komen. Verder zijn adequaat toezicht en handhaving randvoorwaarden voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. In sectoren, branches en bedrijven met grote risico’s voor de veiligheid en de gezondheid moeten regelmatig inspecties plaatsvinden, zodat een zekere ‘inspectiedruk’ ontstaat. Inspecteurs moeten meer sector- en branchespecifieke expertise opdoen. Zie voor meer informatie: www.ser.nl

Nieuwe wetgeving pensioenen uitgesteld

Tijdens het jaarlijkse pensioenseminar voor pensioenfondsbestuurders heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW bekendgemaakt dat de nieuwe regels voor pensioenfondsen niet op
1 januari 2014 zullen ingaan, maar pas per 1 januari 2015. Reden is dat er meer tijd nodig is om de wetgeving uit te werken. SZW streeft ernaar om een wetsvoorstel eind 2013 naar de Tweede Kamer te sturen.
Hoewel de MHP het betreurt dat de concrete contouren voor wetgeving nog langer op zich laten wachten, dient zorgvuldigheid voorop te staan. Het uitstel betekent echter niet dat er nu afgewacht kan worden, want voor de overgang naar een nieuw pensioencontract is er binnen de pensioenfondsbesturen en aan de cao-tafels nog veel werk te verzetten.

Vakcentrales bezorgd over export gevaarlijke stoffen

De vakcentrales FNV, CNV en MHP vinden het onbegrijpelijk dat Nederland een belangrijk internationaal verdrag over de export van gevaarlijke stoffen nog steeds niet heeft ondertekend. De vakcentrales roepen de Tweede Kamer in een brief op de minister van SZW te bewegen om het zogenaamde ILO-verdrag 170 officieel te bekrachtigen. In het verdrag is vastgelegd dat als er zeer gevaarlijke stoffen naar een ander land worden vervoerd, het exporterende land aan het importerende land bekend moet maken welke gevaren de stoffen met zich meebrengen. Opeenvolgende kabinetten hebben tot nu toe geweigerd dit verdrag te ondertekenen, met als voornaamste reden dat dit Nederlandse exporteurs veel geld gaat kosten. Volgens FNV, CNV en MHP zijn de kosten echter beperkt. De gezondheid van werknemers dient voorop te staan. Landen zoals Duitsland, Zweden, Italië, Luxemburg en Polen hebben dit verdrag al lang ondertekend.

De MHP vindt het onverantwoord dat Nederland nog steeds niet heeft ondertekend. “Als er iets mis gaat met deze stoffen en er niet op geanticipeerd kan worden, dan komt niet alleen de veiligheid van werknemers, maar ook die van de omgeving ernstig in gevaar. Dit kan en mag een overheid niet riskeren”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Brandbrief kinderopvang

Onder andere FNV, CNV, MHP, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben op 4 december jl. in een brandbrief de Tweede Kamer opgeroepen af te zien van nieuwe bezuinigingen op de kinderopvang. Volgens deze partijen worden de toekomstige uitgaven aan de kinderopvangtoeslag fors overschat, omdat steeds minder ouders gebruik maken van kinderopvang vanwege de hogere kosten. In de afgelopen jaren heeft de overheid fors bezuinigd op de bijdrage aan kinderopvang. Hierdoor is voor veel gezinnen de kinderopvang bijna onbetaalbaar geworden.

De MHP betreurt dit en heeft bij herhaling de politiek opgeroepen kinderopvang niet langer te zien als een kostenpost, maar als een investering voor de arbeidsmarkt. Toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt manifesteren zich onder andere in het onderwijs en de zorg. Juist in deze sectoren werken veel vrouwen. “Vrouwen blijken vooral af te haken bij oplopende kosten voor kinderopvang. Bezuinigen op de kinderopvang is daarom een kortzichtig beleid”, aldus MHP-beleidsmedewerker Hanneke de Geus.

Meer prioriteit voor groei en banen

FNV, CNV en MHP hebben 26 november jl. minister Dijsselbloem van Financiën en het Europees Parlement opgeroepen minder nadruk te leggen op de strikte Europese begrotingsregels en meer oog te hebben voor economische groei en werkgelegenheid. De vakcentrales vrezen dat de potentie van groei en banen steeds meer wordt wegbezuinigd. Aanleiding voor deze brieven is onder andere de behandeling in de Tweede Kamer van het zogenaamde ‘two-pack’. Het gaat daarbij om twee Europese verordeningen, waarmee Brussel meer middelen in handen krijgt om te zorgen dat lidstaten hun begrotingsafspraken nakomen. Ook wordt er begin december tijdens een Europese top verder gesproken over strengere budgettaire regels en toezicht op de nationale begrotingen vanuit Europa.

De drie vakcentrales verzoeken minister Dijsselbloem om in het ‘two-pack’ meer nadruk te leggen op de invloed van begrotingsbeleid op groei en werkgelegenheid. “De keerzijde van een te strikte begrotingsdiscipline is dat economische groei wordt afgeremd. Ook de OESO, de ILO en het IMF pleitten onlangs nog voor maatregelen om groei in de eurozone te herstellen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Hanneke de Geus verlaat MHP

Per 1 februari a.s. zal beleidsmedewerker Hanneke de Geus de MHP verlaten. Zij wordt dan senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Utrecht. Na drie en een half jaar voor de MHP gewerkt te hebben heeft ze gekozen voor deze volgende stap in haar carrière. Het Algemeen Bestuur van de MHP zal haar deskundigheid en betrokken inzet missen, maar heeft tegelijkertijd alle respect voor haar keuze.

“Hanneke heeft aangetoond dat ze op veel terreinen deskundig is en zich moeilijke dossiers snel eigen maakt. Het is te bewonderen in haar dat ze haar juridische kennis verder gaat ontwikkelen en gebruiken. Voor de MHP heeft ze veel goed werk verricht en we kijken positief terug op de prettige samenwerking”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.
De MHP zal in de komende tijd op zoek gaan naar een opvolger voor Hanneke de Geus.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws