Menu

Inhoud:
Afscheid van oud voorzitter Ad Verhoeven
Oud Unie-bestuurder Otto bender overleden
FNV en MHP: Werknemers die mantelzorg verlenen ernstig in de knel
Kennismakingsgesprek MHP met minister Kamp
Verzekeraars positief over SER-advies zzp’ers
MHP organiseert pensioenavond op 29 november a.s.
Bijlage: reacties overlijden Ad Verhoeven

Afscheid van oud voorzitter Ad Verhoeven

Onder grote belangstelling is donderdag 18 november jl. oud MHP-voorzitter Ad Verhoeven ter aarde besteld. Familie, vrienden, (oud) collega’s en vertegenwoordigers uit de ‘polder’ woonden de plechtigheid bij. Onder de sprekers was onder andere MHP-voorzitter Richard Steenborg. Hij memoreerde Ad Verhoeven als een gedreven man, die continu kennis tot zich bleef nemen en die zoals hij het typeerde ‘met beide voeten in de klei bleef staan’. Oud Unie-collega en vriend Daan Hermes memoreerde dat Ad Verhoeven naast gedreven en deskundig onderhandelaar ook een gevoelsmens was die ook oog had voor de onderkant van het inkomensgebouw.
Zowel bij de MHP als extern werd Ad Verhoeven alom gewaardeerd. Maar bovenal was Ad Verhoeven een gewaardeerd mens in de omgang. Ad Verhoeven overleed op 14 november jl. op 61-jarige leeftijd.

De media hebben veel aandacht besteed aan het overlijden van Ad Verhoeven, die tien jaar de MHP heeft geleid in roerige tijden. Ook heeft de MHP veel condoléances mogen ontvangen. Bij dit bulletin is hiervan een samenvatting bijgevoegd.

Oud Unie-bestuurder Otto Bender overleden

Op 11 november jl. is oud algemeen secretaris van De Unie (destijds nog Unie BLHP genaamd) op 71-jarige leeftijd overleden. Otto Bender heeft voor De Unie in diverse commissies van de MHP geparticipeerd in de jaren ’80 en begin jaren ’90, waaronder de toenmalige Commissie Medezeggenschap. Ook was hij enige jaren plaatsvervanger in het Algemeen Bestuur van de MHP. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

FNV en MHP: Werknemers die mantelzorg verlenen ernstig in de knel

De helft van werkenden in Nederland die onbetaald zorg verlenen aan een familielid, partner of bekende met een chronische ziekte of een handicap, heeft daarmee ernstige problemen. Zij worden zelf ziek of raken uitgeput. Dat blijkt uit een enquête, die de vakcentrale FNV heeft gehouden onder meer dan 5.000 leden. Van de werknemers die mantelzorg verrichten, heeft 80 procent geen afspraken met zijn of haar werkgever.
“Mantelzorg is keihard nodig voor zieken en gehandicapten en wordt gedaan door diegenen die dichtbij hen staan. Er moet meer ruimte voor komen en het is onaanvaardbaar dat mantelzorgers er zelf bij neervallen”, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. “We zien dat er een groot probleem ligt bij de combinatie van werk en mantelzorg. Daar moet verandering in komen.”
De vakcentrales FNV en MHP zien de uitkomsten van de FNV-enquête als het zoveelste bewijs dat mantelzorg in Nederland onvoldoende is geregeld. Ze kondigden daarom aan dat die zorg één van de prioriteiten wordt aan de onderhandelingstafels, waar in de komende periode CAO’s worden afgesloten. Hoewel er steeds meer begrip komt voor de benarde positie van de mantelzorger, blijven echte oplossingen nog steeds uit.
“De combinatie werk en mantelzorg moet net zo bespreekbaar worden als de combinatie werk en kinderopvang. Werkgevers moeten beseffen dat dit niet alleen een privézaak is van de werknemer”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg.
FNV en MHP zien als oplossing vooral het regelen van flexibele werktijden, de mogelijkheid tot (tele-)thuiswerken en betaald verlof voor het verlenen van zorg. Verder valt te denken aan het makkelijker kunnen sparen van vakantiedagen en verminderen van de administratieve rompslomp, die met het regelen van mantelzorg gepaard gaat.

Kennismakingsgesprek MHP met minister Kamp

Op 8 november jl. hebben MHP-voorzitter Richard Steenborg en bestuurder Eddy Haket een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp. Tevens was bij dit gesprek Maarten Camps, directeur-generaal Werk, aanwezig.
Na een persoonlijke kennismaking zijn veel onderwerpen besproken, die de komende jaren aan de orde zullen komen: herstel uit de economische crisis, problemen bij pensioenfondsen, pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid, arbeidsparticipatie op korte en langere termijn en nog in de Tweede Kamer te behandelen wetsvoorstellen.
Steenborg gaf aan het te waarderen in de minister dat hij al snel bilaterale gesprekken aangaat met de voorzitters van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. “Het lijkt er vooralsnog op dat deze minister een belangrijke rol ziet weggelegd voor sociale partners. Deze kunnen het smalle maatschappelijke draagvlak wellicht verbreden voor deze coalitie. De eerste kennismaking en indruk zijn positief, hoewel we het inhoudelijk niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn’’, aldus Steenborg.

Verzekeraars positief over SER-advies zzp’ers

Op 15 oktober 2010 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over de sociaal-economische positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp). In dit advies kwam onder meer naar voren dat de helft van de zelfstandigen geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid heeft afgesloten. In het advies doet de SER, middels een mix van private en collectieve voorzieningen, voorstellen die ertoe moeten leiden dat ook moeilijk verzekerbare (startende) zelfstandigen zich toch kunnen verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.
Via het Verbond van Verzekeraars hebben verzekeraars nu laten weten positief te reageren op de oproep van de SER om de bedenktijd voor het afsluiten van een zogenoemde vangnetverzekering met één jaar uit te breiden naar vijftien maanden. Ook hebben verzekeraars aangekondigd recent gestarte zzp-ers alsnog in de gelegenheid te stellen een vangnetverzekering af te sluiten.
De vangnetverzekering is een speciale verzekering voor startende zzp’ers die vanwege hun gezondheid niet op een reguliere polis verzekerd kunnen worden. Nu kunnen zzp’ers gedurende drie maanden voor zo’n vangnetpolis in aanmerking komen. Vanaf 1 november wordt die termijn, conform het SER-advies, met 12 maanden uitgebreid, zo hebben verzekeraars het Verbond laten weten. Ondernemers die na 31 januari 2009 zijn gestart en voor wie de aanmeldingstermijn al is afgelopen, krijgen alsnog de mogelijkheid om tot 31 januari bij veel verzekeraars een vangnetverzekering af te sluiten.
De MHP is verheugd dat de verzekeraars de oproep van de SER snel hebben opgepakt. “Ik vind het positief dat verzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Het kan niet zo zijn dat kwetsbare ondernemers (denk aan oudere ondernemers of ondernemers met een arbeidshandicap) geen andere keus hebben dan zich onverzekerd op de arbeidsmarkt te moeten begeven”, aldus Hanneke de Geus, die namens de MHP heeft meegewerkt aan het SER-advies.

MHP organiseert pensioenavond op 29 november a.s.

Op 29 november a.s. organiseert de MHP een pensioenavond voor de cao-onderhandelaars en de (pensioenfonds)bestuurders van de bij haar aangesloten organisaties. Pensioenakkoord of niet, bij pensioenfondsen zal actie ondernomen en nagedacht moeten worden over de toekomst van ons pensioenstelsel. De pensioensector verkeert momenteel in zwaar weer en het ziet er naar uit dat voor de meeste fondsen de zon nog niet direct gaat schijnen.
Door de onvoorziene versnelde stijging van de levensverwachting (we worden steeds ouder dat op zichzelf staand positief is) moeten fondsen langer pensioen gaan uitkeren dan zij ingecalculeerd hebben (deze trend lijkt zich naar de toekomst door te zetten). Tevens staan de dekkingsgraden (bij de meeste fondsen) momenteel laag vanwege het feit dat fondsen hun verplichtingen moeten waarderen tegen de actuele (lage) rente. De actuele rente laat een neerwaartse trend zien waardoor pensioenfondsen een grotere buffer moeten aanhouden. Het is niet te voorspellen wat de rente op korte termijn gaat doen en tevens moet er snel nagedacht worden hoe fondsen de stijgende levensverwachting willen opvangen (we kunnen de rekening niet vooruit blijven schuiven). Vanwege de actuele problemen en de negatieve berichtgeving dreigt het vertrouwen in het stelsel af te nemen, terwijl tegelijkertijd nergens ter wereld zoveel opzij is gezet en gespaard voor het pensioen. De ouderen van nu hebben het relatief gezien zo slecht nog niet en ook de jongeren hebben nog steeds goede vooruitzichten, mits we solidair en collectief ons stelsel (met duidelijke communicatie over de bijbehorende risico’s) blijven koesteren en de rekening van de actuele problemen eerlijk verdelen. Om het vertrouwen weer terug te krijgen en het gesprek aan te gaan vanuit onze organisaties denkt de MHP graag mee met de cao-onderhandelaars en de pensioenfondsbestuurders hoe zij zich kunnen voorbereiden op hetgeen nodig is om ons pensioenstelsel zo snel mogelijk houdbaar te maken. Heldere en transparante communicatie is in roerige tijden van groot belang.

Bijlage bij MHP-bulletin nr. 10.26: reacties overlijden Ad Verhoeven

Naar aanleiding van het overlijden van Ad Verhoeven zijn door de MHP en De Unie rouwadvertenties geplaatst in de Volkskrant, het NRC Handelsblad en het Eindhovens Dagblad.
De MHP heeft in haar advertentie aangegeven dat Ad van 1998 tot 2008 met veel passie en betrokkenheid de belangen van de MHP-leden heeft vertegenwoordigd. Zijn slogan daarbij was: “Hoofd koel, voetjes warm.” De MHP zal zijn grote kennis en nadrukkelijke aanwezigheid missen.
De Unie geeft aan goede herinneringen aan Ad, zowel persoonlijk als professioneel, te bewaren. Hij is van 1976 tot 1998 werkzaam geweest voor De Unie en verwierf grote bekendheid als cao-onderhandelaar.

Vanuit de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van Arbeid (StvdA) zijn eveneens advertenties geplaatst in de Volkskrant en het NRC-Handelsblad. Van beide organen was Ad bestuurslid in de periode tussen 1998 – 2008.
De SER memoreert het feit dat Ad voorzitter was in een enerverende tijd. Als warm voorstander van de overlegeconomie bleef hij onvermoeibaar bereid tot de dialoog. De SER heeft hem leren kennen en waarderen als een buitengewoon standvastig raadslid, dat tegelijkertijd op veel momenten bereid was te investeren in een gezamenlijkheid van opvattingen. Ook de StvdA is van mening dat Ad zich in de destijds soms roerige jaren een zeer betrokken bestuurder en vakbondsvoorzitter toonde, altijd op zoek naar de wijsheid van het compromis.

De Raad van Advies van Achmea heeft Ad ook in een advertentie in de Volkskrant herdacht omdat hij sinds 2006 deel uitmaakte van deze Raad. Zijn bijdragen waren voor de Raad en de directie van grote waarde.

De volgende landelijke dagbladen besteedden in hun krant of op hun websites aandacht aan het overlijden van Ad: Financieele Dagblad, Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad en het Parool.
Trouw besteedde er een in memoriam aan met als aanhef ‘Actie op Museumplein was hoogtepunt in carrière’. Dit vanwege de directe betrokkenheid van zoveel mensen bij dit sociale vraagstuk. In aparte reactie van Trouw aan de MHP wordt teruggekeken naar het Museumplein. Trouw ziet Ad nog staan op het enorme podium, ietwat verlegen maar hij stond er. Juist omdat mensen zoals hij hun nek uitsteken en niet de voor de handliggende paden kiezen, veranderde er iets. Voor journalisten was hij altijd aanspreekbaar en nam hij de tijd om ook nuances uit te leggen, wat voor buitenstaanders niet zo vanzelfsprekend is bij vakbonden.

De Volkskrant herdacht Ad onder de titel ‘Beschermheer van witteboordenwerkers’. Volgens de Volkskrant was Ad waarschijnlijk de meest gezaghebbende bestuurder uit de geschiedenis van de MHP, reden waarom hij in de Volkskrant-ranglijst van invloedrijkste Nederlanders in 2007 op plaats 65 stond. Hij wordt gekenschetst als een rustige, vastbesloten en strijdvaardige bestuurder, die een radicale looneis niet schuwde. Ad deinsde er namelijk niet voor terug nog hogere looneisen te stellen dan FNV en CNV. Hij was een autodidact, die via de bouw en de Kamer van Koophandel bij wat destijds de Unie BLHP was (thans De Unie) in dienst trad als cao-onderhandelaar. De Unie BLHP was de vakbond voor de witte boorden. Ad was jarenlang vaste onderhandelaar bij Philips, hetgeen hem een veelgevraagde Philipswatcher maakte. Ook de Volkskrant memoreert zijn optreden tijdens de grote Museumplein-manifestatie. Hij schreeuwde daar de mensen toe: ‘Je bent een rund als je met zoveel mensen stunt.”

Het Eindhovens Dagblad publiceerde in een In Memoriam onder de titel ‘Verhoeven, vakbondsman op basis van argumenten’. Het Eindhovens Dagblad tygpeert hem, wiens loopbaan vele jaren in de regio Eindhoven heeft afgespeeld, als deskundig, economisch en financieel sterk, een man die ook altijd op basis van argumenten werkte. Hij oogstte daarmee waardering bij zijn achterban, maar ook bij werkgevers. Hoewel hij geen econoom van huis uitwas, ontwikkelde Verhoeven zich tot een man die macro-economisch sterk was.

Het ANP bracht het volgende bericht uit naar aanleiding van het overlijden van Ad:

Oud-MHP-bestuurder Ad Verhoeven overleden
Zondag, 14 november 2010 / 20:30
STERKSEL (ANP) – In zijn woonplaats Sterksel (Noord-Brabant) is zondag op 61-jarige leeftijd oud-MHP-bestuurder Ad Verhoeven overleden. Een woordvoerder van de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel heeft zondagavond een bericht daarover van het NOS Journaal bevestigd.
Verhoeven was tussen 1998 en 2008 voorzitter van de MHP. Daarvoor was hij lange tijd onderhandelaar bij vakbond De Unie, waar hij sinds 1976 werkzaam was. In die hoedanigheid verwierf de MHP-man vooral bekendheid door zijn onderhandelingen met Philips.
In 2004 was hij een van de grote mannen achter een van de grootste vakbondsdemonstraties in de Nederlandse geschiedenis. Op 2 oktober demonstreerden zo’n 300.000 mensen op het Museumplein tegen de plannen van het kabinet Balkenende-2 voor de versobering van het prepensioen en de WAO. Samen met vakbondbestuurders Lodewijk de Waal (FNV) en Doekle Terpstra (CNV) leidde Verhoeven deze enorme manifestatie.
Verhoeven was al enige tijd ernstig ziek. De afgelopen twee functioneerde hij nog als adviseur voor de MHP. De Volkskrant plaatste hem enkele jaren terug op de lijst van 200 invloedrijkste Nederlanders. Bij zijn afscheid als voorzitter van de MHP werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
(c) ANP 2010 alle rechten voorbehouden

Verder wordt van het overlijden melding gemaakt op de websites van De Weekkrant, Radio Nederland Wereldomroep, Parool, Beurs.NL, NU.nl, Omroep Brabant, VK.nl, NUZ.nl, Mensenlinq.nl en Nieuwsbank.nl en in de regionale dagbladen als De Gelderlander, De Limburger, BN-De Stem, het Eindhovens Dagblad en Dagblad van het Noorden en op de websites van de aangesloten organisaties..

Ook door de Nederlandse en Europese collega’s waarmee op internationaal terrein wordt samengewerkt, is gereageerd op het overlijden van Ad. Zo stuurde John Monks, algemeen secretaris van het Europees Vakverbond een condoléancebrief, waarin hij zijn waardering uitspreekt over de persoonlijke wijze waarop Ad Verhoeven zich sterk maakte voor de belangen van werknemers. Andere collega’s in het Brussels netwerk herinneren zich naast de prettige samenwerking, zijn droge humor en de oneliners, die het soms saaie en lange vergaderen in Brussel veraangenaamden. Zij kunnen terugkijken op ‘plezante’ gesprekken.

Hier kunt u de geplaatste rouwadvertenties downloaden

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws