Menu

Inhoud:
Kabinet reageert op SER-advies ‘Tijden van de Samenleving’
Aanvang SER-adviestraject ‘Betaalbare zorg voor toekomstige generaties’
Beleidsdoorlichting artikel 41 SZW-begroting
Maximale harmonisatie Europa bedreiging voor Nederlands pensioenstelsel
MHP draagt LIJF-krant aan inzake gezond en vitaal werk
Pensioenfederatie publiceert ‘Samen sterk’
MHP onderschrijft ‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie

 

Kabinet reageert op SER-advies ‘Tijden van de Samenleving’

Het kabinet heeft onlangs gereageerd op het advies ‘Tijden van de Samenleving’, dat de Sociaal Economische Raad (SER) op 15 april 2011 heeft gepubliceerd. In dit advies geeft de SER aanbevelingen aan onderwijs en kinderopvang, gezondheidszorg en gemeenten en aan het bedrijfsleven voor het oplossen van tijdsknelpunten, die werkenden ondervinden.
Het kabinet geeft aan het van groot maatschappelijk belang te vinden dat mensen een goede balans kunnen vinden tussen betaald werk, zorgtaken en vrijwilligerswerk en dat mensen de arbeidsduur de komende jaren kunnen uitbreiden, zonder dat de tijdsdruk toeneemt. Met de SER zou het kabinet graag zien dat de deeltijdparadox wordt doorbroken en dat mannen en vrouwen gemakkelijker gelijkwaardige taakcombineerders kunnen worden.

Het kabinet zet in op het vergroten van de flexibiliteit in tijd en plaats van arbeid door het stimuleren van ‘Het Nieuwe Werken’, het schrappen van onnodig beperkende procedurele en andere bepalingen en door zelf als grote werkgever het goede voorbeeld te geven.

Voorts zal het kabinet inzetten op het stimuleren van sluitende dagarrangementen voor vier- tot twaalfjarigen. Want, hoewel veel basisscholen aansluiting hebben gezocht met de buitenschoolse opvang, varieert de intensiteit van de samenwerking sterk. Het kabinet verlengt de subsidie voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en zal verschillende experimenten rondom sluitende dagarrangementen ondersteunen. Ook zal worden gekeken naar het (beter) benutten van potentieel onder werkenden en post-actieven om meer mantelzorg en vrijwilligerswerk te verrichten.

De MHP is verheugd dat het kabinet een groot aantal van de SER-aanbevelingen onderschrijft en dat het met een aantal punten uit het advies concreet aan de slag gaat. Wel is de MHP van mening dat het kabinet aan sommige aanbevelingen te gemakkelijk voorbijgaat en onvoldoende zijn verantwoordelijkheid neemt. Het kabinet miskent bijvoorbeeld het grote aantal (meer dan de helft) werkende mantelzorgers, dat zich overbelast voelt.

De volledige kabinetsreactie op het SER-advies ‘Tijden van de Samenleving’ vindt u hier.

 

Aanvang SER-adviestraject ‘Betaalbare zorg voor toekomstige generaties’

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft advies gevraagd aan de SER over de toekomstbestendigheid van de zorg. De centrale vraag in het advies is: Hoe borgen wij dat de zorg betaalbaar blijft voor toekomstige generaties en er geen onoplosbare arbeidsmarktknelpunten ontstaan ? Op 30 november a.s. vindt de eerste SER-bijeenkomst plaats. Het is de bedoeling dat het adviestraject eind 2012/begin 2013 wordt afgerond.

Dat hier sprake is van een belangrijk advies, ligt voor de hand. “De betaalbaarheid van de zorg is één van de grote uitdagingen, die ons in de komende jaren gaan bezighouden. Van belang is dat alle partijen zich constructief opstellen om zo tot slimme verbeteringen te komen. Daarbij mag het niet zo zijn dat één bepaalde groep op onevenredige wijze wordt benadeeld”, aldus MHP-beleidsmedewerker Joost Lubbers.

 

Beleidsdoorlichting artikel 41 SZW-begroting

Op 27 oktober jl. is een beleidsdoorlichting van de begroting van het Ministerie van SZW afgerond. In het rapport is ingezoomd op de koopkrachtontwikkeling van achttien standaard huishoudgroepen in de periode tussen 2002-2010. Volgens het rapport is voor bijna al deze standaard huishoudgroepen de statische koopkrachtontwikkeling positief geweest, maar er zijn wel verschillen. Zo zijn alleenstaande ouders, zowel werkend als inactief, er relatief gunstig op vooruitgegaan. Ook AOW-ers, zowel met als zonder aanvullend pensioen, zijn volgens het rapport er relatief veel in koopkracht op vooruitgegaan.

“Een dergelijke beleidsdoorlichting geeft een aardige kijk op de koopkrachtontwikkeling, maar hierbij moeten wel kanttekeningen worden geplaatst”, aldus beleidsmedewerker Joost Lubbers. “De resultaten geven slechts inzage in de koopkrachtontwikkeling van 59% van de huishoudens en dus niet van de rest. Bovendien is niet iedere (huishoud-)situatie hetzelfde. Ander punt is dat mensen met een aanvullend pensioen tot € 10.000,- in de berekeningen zijn meegenomen en daarboven niet. Aangezien dit een steeds grotere groep betreft, is hierdoor een onvolledig beeld ontstaan. Jammer is ook dat de middengroepen niet expliciet in kaart zijn gebracht. Over de hele linie zien we namelijk bij deze groep de effecten van het beleid al jaren minder goed uitpakken terwijl we het nog niet eens hebben over de inkomenseffecten, die gaan intreden vanaf 2012. Het zou goed zijn als hieraan in de toekomst meer aandacht wordt besteed.”

 

 

Maximale harmonisatie Europa bedreiging voor Nederlands pensioenstelsel

De Europese Unie streeft naar maximale harmonisatie van de diverse pensioenstelsels in Europa. Dit valt te lezen in het onlangs uitgelekte Witboek van de Europese Commissie, maar wordt ook duidelijk aan de hand van de IORP-richtlijn, die ter consultatie voorligt. Volgens de MHP is dit nu niet wenselijk. De pensioenstelsels in de verschillende landen verschillen te veel van elkaar om volledige harmonisatie nu een kans van slagen te geven, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer. “Geen land in Europa heeft zoveel pensioen opgebouwd als wij in Nederland. Daarnaast zijn wij met ons drie pijler stelsel, met een AOW (op omslagbasis waarbij de werkenden voor de gepensioneerden betalen), aanvullend pensioen (op kapitaalbasis waarbij iedere werknemer in een collectief voor zijn eigen pensioen spaart) en een derde pijler (individueel bijsparen) vrij uniek. De wens van de EU om te streven naar adequate, veilige en duurzame pensioenen onderschrijft de MHP, maar hieraan dient een lidstaat wel zelf een invulling te geven, die past bij de arbeidsmarkt, de sociale wet- en regelgeving en de fiscale wet- en regelgeving van het land.”

Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat Nederland pensioenen beter geregeld heeft dan menig ander land in de EU, zwaardere voorschriften heeft dan vele andere lidstaten en dat het streven naar adequate, veilige en duurzame pensioenen nimmer mag leiden tot een verslechtering van de positie van de Nederlandse werknemers, omdat andere landen een lager niveau hebben. De MHP is dan ook van mening dat de EU zich voornamelijk zou moeten richten op die landen, waar nog geen sprake is van een adequate, veilige en duurzame pensioenvoorziening en hierbij de goede elementen van het Nederlandse stelsel en het toekomstige nieuwe pensioencontract als voorbeeld zou kunnen gebruiken.

 

 

MHP draagt LIJF-krant aan inzake gezond en vitaal werk

Op 17 november jl. heeft MHP-duovoorzitter Bob van der Wal samen met de vertegenwoordigers van de vakcentrales FNV en CNV een LIJF-krant aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze krant wil de MHP het belang van een gezonde leefstijl onder de aandacht brengen van werknemers. Werkgevers kunnen stimuleren en ondersteunen om werknemers te prikkelen, maar het is aan de werknemers zelf om de keuze te maken om in hun eigen gezondheid te investeren. De MHP is van mening dat werkgevers vanuit preventie best aan de bel mogen trekken als het fout dreigt te gaan. Een ongezonde leefstijl levert vaak belemmeringen op in het functioneren en werkgever en werknemer moeten daarover dan in redelijkheid met elkaar kunnen praten. Door als werknemer te investeren in een gezond leefpatroon investeer je ook in je positie op de arbeidsmarkt. “Een arbeidsmarkt die, doordat wij steeds langer leven, vraagt om langer door te werken”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer.

In de LIJF-krant krijgen werknemers tips hoe zij hiermee kunnen omgaan. ‘Ook speelt de krant er door middel van het geven van best practises op in, om zaken die de gezonde leefstijl in de weg staan, zoals overgewicht, meer bespreekbaar te maken op de werkvloer. De MHP roept werkgevers op om hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het aanbieden van een gezond aanbod van eten en drinken in bedrijfsrestaurants en roept werknemers op te investeren in een gezonde leefstijl zodat zij ook in staat zijn om langer door te werken.

Zie de volledige publicatie bij de geïndexeerde onderwerpen

 

 

Pensioenfederatie publiceert ‘Samen sterk’

Om meer inzicht te geven in de ontwikkeling en de positie van collectieve pensioenen in Nederland heeft de Pensioenfederatie het boekje ‘Samen sterk’ ontwikkeld. De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. In het boekje wordt ingegaan op de oorsprong van ons pensioen, op de kosten en opbrengsten van pensioen en ook op de bestaande knelpunten, die ons huidige stelsel kent. Verder wordt er ingegaan op een aantal misvattingen, dat leeft bij de Nederlandse pensioendeelnemer. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het feit dat mensen denken dat ze minder aan pensioen krijgen, dan zij aan premie hebben betaald. Realiteit is dat voor alle pensioenfondsen geldt dat de lange termijn beleggingsrendementen en de relatief lage kosten (gemiddeld 96,5% van de premie gaat naar de opbouw van pensioen) van een collectief pensioen het mogelijk maken substantieel meer uit te keren, dan aan premie is ingelegd.

De MHP onderschrijft het belang van de publicatie en zal het boekje ‘Samen sterk’ onder de aandacht brengen van de bij haar aangesloten organisaties. Hopelijk zullen vele mensen hiervan kennis nemen. Alle middelen die kunnen worden aangegrepen om het vertrouwen in de pensioensector ten aanzien van ons pensioenstelsel minder onder druk te zetten en de deelnemers pensioenbewuster te maken, zijn wenselijk.

MHP-duovoorzitter Bob van der Wal pleit er wel voor om bij de volgende uitgave een hoofdstuk op te nemen, dat gaat over de decentrale ruimte, die sociale partners hebben in het bestaande contract en straks in het nieuwe pensioencontract. Hiermee wordt bedoeld de vormgeving en totstandkoming van het pensioenreglement en de financieringsovereenkomst door sociale partners. Want zoals bekend is, kunnen partijen sector- en ondernemingsgewijs aanvullende of verbeterde afspraken maken in het cao-overleg. Voor de MHP is maatwerk een belangrijk aspect voor de bedrijfsvoering door de pensioenfondsen in Nederland.

Zie voor de volledige publicatie http://www.vbportal.nl/bibliotheekvb/grp8/Voor_Elkaar.pdf.

 

MHP onderschrijft ‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie

De MHP hecht er veel waarde aan dat alle bij een pensioenfonds betrokken partijen inzicht hebben in de kosten, die een fonds maakt. Door de crisis is het vertrouwen in de pensioensector aangetast. Om dit vertrouwen te herstellen heeft de Pensioenfederatie het initiatief genomen om aanbevelingen te schrijven, die de pensioensector moeten helpen de uitvoeringkosten nog inzichtelijker te maken. De Nederlandse pensioenfondsen gaan alle kosten die voortkomen uit het pensioen- en vermogensbeheer, nauwgezet in kaart brengen en daarover eenduidig rapporteren naar hun deelnemers en andere belanghebbenden.

Uniek is dat bij het vermogensbeheer ook de transactiekosten apart in beeld zullen worden gebracht: een ware doorbraak want de Nederlandse pensioensector heeft hiermee een wereldwijde primeur. Goed inzicht in alle kostencomponenten stelt een pensioenfondsbestuur in staat om daarover per doelgroep op maat gesneden te communiceren en verantwoording af te leggen. Daarnaast zullen deelnemers, door inzicht te krijgen in de kosten, hopelijk gaan inzien dat de kosten die een pensioenfonds maakt, niet opwegen tegen de opbrengsten die een pensioenfonds realiseert. Ook zal het voor deelnemers duidelijker worden dat een (individueel) product bij een verzekeraar of het zelf sparen van pensioen op een bankrekening vele malen minder oplevert en verhoudingsgewijs veel hogere kosten heeft dan het collectief opbouwen van pensioen bij een pensioenfonds, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer.

De MHP roept de pensioenfondsbestuurders van de aangesloten organisaties op om voortvarend met deze aanbevelingen aan de slag te gaan.

Zie voor de volledige publicatie http://www.vbportal.nl/bibliotheekvb/grp9/Aanbevelingen_Uitvoeringskosten.pdf.

 

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws