Menu

Inhoud:
Overleg StvdA en kabinet
Positie veel pensioenfondsen nog ontoereikend
Advies waardeoverdracht pensioen
Brieven over Europese plannen
Verbeteringen EVC-trajecten noodzakelijk
Cao Unilever wint prijs mantelzorg
Onderzoek ‘Families 24/7’
Adviezen Pensioenlab
Nieuwe MHP-bestuurder
Vacature beleidsmedewerker
Prettige feestdagen !

Overleg StvdA en kabinet

Op 19 december jl. heeft een formeel kennismakingsoverleg tussen het kabinet en de sociale partners plaatsgevonden. Volgens MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal was er sprake van een constructief overleg. “Het lijkt een start van een hernieuwde dialoog tussen sociale partners en het kabinet. Nu ging het vooral om een verkenning of de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden. Of dit ook daadwerkelijk in daden kan worden omgezet, zal in het voorjaar moeten blijken”, aldus Visser en Van der Wal.
Volgens de MHP gaf deze aftrap voor een sociale agenda voldoende vertrouwen om de komende maanden verder te praten. Het kabinet gaf uitdrukkelijk aan dat het regeerakkoord niet in beton is gegoten en dat het met een open mind wil kijken naar en praten over eventuele alternatieven voor de harde ingrepen in WW, ontslagrecht en de pensioenen. De MHP is van mening dat het geen pas heeft om bij een snel oplopende werkloosheid tegelijkertijd de rechten van nieuwe werklozen fors te beperken. De ingrijpende beperking van de toekomstige pensioenopbouw staat haaks op het eerdere Pensioenakkoord, dat tussen sociale partners en de overheid was afgesproken.
“We moeten bouwen aan een herstel van vertrouwen en daar passen deze maatregelen niet in. We zullen er met z’n allen de schouders onder moeten zetten en dat betekent dat ook het kabinet en werkgevers water bij de wijn zullen moeten doen. Daar is vandaag een begin mee gemaakt”, aldus Visser en Van der Wal.

Positie veel pensioenfondsen nog ontoereikend

Door een aangepaste rekenrente en een geringe verbetering van de financiële markten in de afgelopen maanden zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen gestegen naar gemiddeld 103%. Toch zitten veel pensioenfondsen nog steeds in de gevarenzone en dus nog niet op het noodzakelijke herstelpad. De betreffende fondsen zullen nog steeds kortingen moeten doorvoeren, dan wel in maart, aan de hand van de rentestand per 31 december 2012, extra kortingen moeten aankondigen aan hun deelnemers. Begin februari zullen de evaluaties van de herstelplannen door toezichthouder De Nederlandsche Bank worden beoordeeld en zullen ook de definitieve kortingen bekend worden. Pensioenfondsen zullen hun deelnemers een maand voordat de korting wordt geëffectueerd, over de definitieve korting moeten informeren. De korting mag gemaximeerd worden op 7% om de koopkrachtachteruitgang van betrokken gepensioneerden nog enigszins te beperken.

Advies waardeoverdracht pensioenen

Op 17 december jl. heeft de StvdA een advies op hoofdlijnen gegeven aan staatssecretaris Klijnsma van SZW over de waardeoverdracht van pensioenen. Dit advies wordt mede onderschreven door de Pensioenfederatie (PF) en het Verbond van Verzekeraars (VvV). De vorige minister van SZW, Kamp, had de StvdA gevraagd of het systeem van waardeoverdracht nog steeds toegevoegde waarde heeft en of een heroverweging op zijn plaats is. Volgens de StvdA moet het recht aan waardeoverdracht inderdaad om meerdere redenen heroverwogen worden. De belangrijkste reden is dat de oorspronkelijke doelstelling, te weten het voorkomen van pensioenverlies na baanwisseling bij een eindloonregeling, als gevolg van de massale overstap naar middelloonregelingen, is komen te vervallen. Ook de overstap naar nieuwe reële contracten in 2005, waardoor financiële mee- en tegenvallers gespreid worden over maximaal tien jaar en waarbij de pensioenrichtleeftijd automatisch stijgt bij een stijging van de levensverwachting, vraagt om een heroverweging van het huidige stelsel van waardeoverdracht.

De MHP acht een recht op waardeoverdracht nog steeds van belang. Wel is een andere invulling van het huidige systeem van waardeoverdracht nodig. Deze wijziging moet dan wel werkbaar zijn en werknemers die van baan wisselen, moeten een rationeel besluit kunnen nemen of zij hun opgebouwde aanspraken willen overdragen. Voor werkgevers en de mobiliteit van oudere werknemers met grote pensioenaanspraken is het ook van belang dat er een permanente oplossing komt voor de bijbetaalproblematiek. De komende maanden is meer onderzoek nodig om deze voorwaarden nader te kunnen invullen.

Brieven over Europese plannen

In twee gezamenlijke brieven aan het kabinet hebben de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP nog eens hun zorgen geuit over de diverse voorstellen die binnen de Europese Unie dezer dagen spelen. Deze voorstellen bepleiten een verdere integratie. De drie vakcentrales plaatsen vraagtekens bij de uitwerking van die plannen. Zo wordt onder meer een aparte begroting voor de eurozone voorgesteld en bindende contracten voor de eurolanden. De Europese Commissie geeft lidstaten momenteel nog aanbevelingen om ervoor te zorgen dat landen hun begroting op orde houden, maar deze zijn niet bindend. Met een plan van EU-voorzitter Van Rompuy zouden lidstaten via contracten wel gedwongen kunnen worden zich aan de aanbevelingen van de Commissie te houden. Het is echter onduidelijk hoever de reikwijdte van die contracten is. De vakcentrales wijzen erop dat in Europees verband vooral de begrotingsdiscipline centraal staat, waarbij de sociale dimensie vaak bijzaak is. De vakbeweging pleit al langer voor een Europese strategie die meer gericht is op groei, banen en armoedebestrijding, en minder op bezuinigingen en het terugdringen van het begrotingstekort.

“De fors oplopende werkloosheid leidt steeds meer tot sociale onrust onder de bevolking. Het afbreken van allerlei sociale rechten bevordert dit proces alleen maar. Het zou daarom goed zijn niet alleen oog te hebben voor de bezuinigingen, maar ook voor de gevolgen voor de mensen zelf en voor de economie op langere termijn”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Verbeteringen EVC-trajecten noodzakelijk

In een brief aan de Tweede Kamer van 8 december jl. heeft minister Bussemaker van OC&W gereageerd op een aantal rapporten van de Inspectie van Onderwijs. In deze reactie gaat ze vooral in op een analyse van het EVC (erkenning verworven competenties). Uit de analyse blijkt dat er in 2011 17.700 EVC-trajecten zijn gerealiseerd. Dit is een daling met 20% t.o.v. 2010, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door economische omstandigheden en het aflopen van een aantal stimuleringsregelingen. Op het gebied van EVC is er al veel verbeterd, maar uit de analyse blijkt wel dat de kwaliteit van EVC nog niet is zoals die zou moeten zijn. Om dit te verbeteren heeft de overheid in juni 2012 met sociale partners het ‘Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren’ gesloten. Daarnaast kondigt minister Bussemaker een aantal korte- en langetermijnmaatregelen aan.
Op de korte termijn wordt de ‘Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen’ aangescherpt. Zo wordt het voor beoordelende organisaties bijvoorbeeld mogelijk om tussentijdse controles uit te voeren bij EVC-aanbieders, worden er geen erkenningen meer afgegeven aan EVC-aanbieders waarbij enkele of meerdere tekortkomingen zijn geconstateerd, en mogen EVC-aanbieders alleen nog maar met gecertificeerde assessoren werken. Voor de langere termijn zal samen met sociale partners een toekomstbestendige inrichting van het EVC-stelsel worden uitgewerkt, aldus de minister.
De MHP juicht de maatregelen die de minister op de korte termijn neemt toe, omdat deze de kwaliteit van EVC’s beter zullen waarborgen. Ook is de MHP graag bereid met het Ministerie toekomstbestendige maatregelen op de lange termijn uit te werken, voortbordurend op het in juni 2012 gesloten convenant.

Cao Unilever wint prijs mantelzorg

De stichting Werk&Mantelzorg organiseerde onlangs samen met de vakcentrales FNV, CNV en MHP de verkiezing voor de mooiste cao-afspraak 2012 over de combinatie van werk en mantelzorg. De winnaar van deze verkiezing is de cao van Unilever geworden. De onderhandelaars van de betreffende cao-afspraak ontvangen een ‘Pluim Mooiste Mantelzorgafspraak 2012’. In de cao van Unilever staat onder meer dat het voor medewerkers die mantelzorg verlenen, mogelijk is om 80% te werken, tegen 90% salaris en 100% pensioensopbouw. Naast deze financiële tegemoetkoming, wordt ook voorkomen dat de werkende mantelzorger in minder tijd hetzelfde werk moet doen, omdat het vervangen van taken is opgenomen in de cao. Alle inzendingen voor de verkiezing zijn beoordeeld op diverse criteria: het uitspreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, een financiële tegemoetkoming van tijdelijk minder werken en de mate waarin de afspraken bijdragen aan een mantelzorgvriendelijk beleid. Tot slot is gekeken of aan de afspraken ook een duidelijk implementatietraject is gekoppeld, zodat de afspraken méér zijn dan een belofte op papier.

De MHP hoopt dat de cao-afspraak bij Unilever navolging krijgt. Nu al combineert één op de acht werknemers werk met zorgtaken, in de zorgsector zelfs één op de vijf. In de toekomst neemt dit aantal naar verwachting toe. Het is daarom van groot belang dat werknemersvertegenwoordigers samen met werkgevers werk (blijven) maken van mantelzorg, zodat werknemers duurzaam inzetbaar blijven.
Voor een overzicht van alle cao-afspraken over werk en mantelzorg, verwijzen we u naar de cao-monitor, te vinden op de website www.werkenmantelzorg.nl

Onderzoek ‘Families 24/7’

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar het familieleven in een samenleving, waarin het werk en de economie 24 uur per dag doorgaan. Het onderzoek vindt plaats omdat er in Nederland steeds meer vraag is naar werknemers die buiten kantoortijd werken, maar het is onduidelijk wat de invloed hiervan is op het functioneren van gezinnen en het welzijn van kinderen. Voor dit onderzoek is de universiteit op zoek naar ouders met werk binnen en ouders met werk buiten kantoortijden, zodat de ervaringen van deze ouders vergeleken kunnen worden. Het gaat hierbij om ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. De onderzoekers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de combinatie tussen werk en gezin, de kinderopvang en de relatie tussen ouders en kinderen. U kunt meedoen aan dit onderzoek door de internetvragenlijst in te vullen, wat ongeveer twintig minuten duurt. Deelname is vrijwillig en volledig anoniem.
De MHP ondersteunt het onderzoek van harte. Hoewel de MHP meer ruimte wenst voor werknemers om het nieuwe werken toe te passen, kunnen er ook valkuilen optreden. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de toepassing van het nieuwe werken worden verbeterd en kunnen eventuele problemen worden voorkomen. Er kan aan het onderzoek worden meegewerkt, door de vragenlijst in te vullen via de website www.uu.nl/sw/families247/vragenlijst.

Adviezen Pensioenlab

Op 13 februari a.s. zullen zestig jongeren hun visie geven op vijf actuele vraagstukken, die leven binnen de pensioensector. Welke rol moet duurzaamheid hebben binnen het beleggingsbeleid van pensioenen ? Hoe kunnen we pensioencommunicatie zo vormgeven dat jongeren meer geïnteresseerd raken in pensioenen ? Welke van de nieuwe bestuursmodellen voor pensioenfondsen geniet de voorkeur ? Wat is de toekomst van de doorsneepremie ? Dient er meer keuzevrijheid voor deelnemers mogelijk te zijn ? Deze vragen zijn door de pensioensector neergelegd bij het zogenaamde Pensioenlab. Het Pensioenlab is een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en de MHP-jongeren om meer jongeren te betrekken bij pensioenen.
Wilt u ook bij het evenement op 13 februari aanwezig zijn ? Meldt u dan nu aan door een mail te sturen aan pensioenlab@gmail.com. Meer informatie over locatie en programma volgt nog.

Nieuwe MHP-bestuurder

Op 1 februari a.s. zal Nic van Holstein (39) in dienst treden van de MHP als bestuurder arbeidsverhoudingen en beleidscoördinatie als opvolger van Eddy Haket, die deze functie de afgelopen zes jaar heeft vervuld. Nic van Holstein is de afgelopen tien jaar actief geweest binnen de politiek en heeft vele sociaal-economische en maatschappelijke dossiers onder zijn beheer gehad ter ondersteuning van CDA-fractie. Tevens heeft hij de afgelopen jaren de vele beleidsdossiers gecoördineerd. Nic van Holstein is geen onbekende van de MHP.
Het Algemeen Bestuur kijkt uit naar zijn komst en wenst hem alle succes toe.

UVacature beleidsmedewerker

Met ingang van 1 februari 2013 is er bij het MHP-bureau een vacature voor een beleidsmedewerker. De portefeuille heeft vooral betrekking op de dossiers sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Informatie over de vacature is terug te vinden op de website van de MHPop de pagina ‘actualiteiten’.

Prettige feestdagen !

Het Algemeen Bestuur en de medewerkers van de MHP willen iedereen bedanken, die zich in het afgelopen jaar voor de MHP heeft ingezet. Het jaar 2012 was een bewogen jaar, waarin vooral de verkiezingen en de economische recessie met een oplopende werkloosheid centraal stonden. Het ziet er naar uit dat de recessie en de werkloosheid ook de komende jaren de grootste zorgpunten blijven. Maar ook het van tafel krijgen van de voorstellen van het kabinet om werknemersrechten aanzienlijk te versoberen, zal de nodige inzet van de MHP vergen.
Desalniettemin wensen wij u prettige feestdagen en vooral een gezond 2013 toe en hopen in het komende jaar wederom een beroep op u te mogen doen.

Op 24, 27 en 31 december a.s. zal ons kantoor gesloten zijn. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met onze bestuurder Eddy Haket op zijn mobiele telefoon of per email.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws