Menu

Inhoud:
Wetsvoorstel afschaffing ambtenarenstatus
RWI-advies ‘Sturen op zelfsturing’
MHP ondersteunt studentenactie in januari 2011
EVV-resolutie Life Long Learning
Start website Stichting Pensioenregister op 6 januari 2011
Einde FVP-regeling per 1 januari 2011
Bedankt en prettige feestdagen !

Wetsvoorstel afschaffing ambtenarenstatus

D66-kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-kamerlid Eddy van Hijum hebben op 3 november jl. bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten. Dit in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Ambtenaren worden dus ‘werknemers’. Door het voorstel worden de regels van het private arbeidsrecht inclusief het civiele ontslagrecht van toepassing op zo’n 95% van de ambtenaren.

Het wetsvoorstel strekt zich niet tot alle ambtenaren uit. Bepaalde groepen van overheidsdienaren worden ervan uitgesloten. De belangrijkste daarvan zijn de militaire ambtenaren, de met rechtspraak belaste ambtenaren en voorts een groep van benoemde ambtsdragers, zoals ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en de commissarissen van de Koningin.
De term ‘ambtenaar’ blijft bestaan. Volgens artikel 1 van het wetsvoorstel is ‘ambtenaar’ in de zin van de wet degene, die krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is.

De indieners stellen voor het voorstel van wet in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015. De MHP beraadt zich nog op een inhoudelijke reactie.

RWI-advies ‘Sturen op zelfsturing’

De Raad van Werk en Inkomen (RWI), waarvan de MHP deel uitmaakt, heeft recentelijk het advies ‘Sturen op zelfsturing’ gepubliceerd. In dit advies pleit de RWI voor het vaker inzetten van zelfsturing in de re-integratiepraktijk. In de uitvoeringspraktijk vraagt dit wel om een aantal randvoorwaarden, welke in het advies worden beschreven. Tegelijkertijd brengt de RWI de handreiking ‘Het heft in eigen hand’ uit. Deze handreiking is bedoeld voor re-integratieprofessionals van gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven, die het zelfsturend vermogen van hun klanten actief willen bevorderen.

Bij zelfsturing gaat het erom dat de werkzoekende actief wordt betrokken bij zijn re-integratie. Dit houdt in dat de werkzoekende vanaf de start meedenkt en, waar mogelijk, inspraak krijgt bij de vormgeving en inhoud van het re-integratietraject. Zelfsturing vergroot de motivatie, voorkomt weerstand en zorgt voor een beter passend traject. Het past in het streven om mensen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen re-integratie, aldus het advies. Bestaande gemeentelijke initiatieven, veelal gericht op ‘empowerment’ van uitkeringsgerechtigden, laten zien dat hiermee positieve resultaten geboekt worden.

De MHP is verheugd met dit advies, omdat het geheel in haar pleidooi voor maatwerk en meer zeggenschap voor het individu past. Deze vorm van re-integratie is bijzonder geschikt voor de midden en hoger opgeleide werkzoekenden. De MHP is het dan ook roerend eens met de constatering van de RWI dat het de moeite waard is om zelfsturing bij re-integratie verder te ontwikkelen.

 

MHP ondersteunt studentenactie in januari 2011

In het vorige bulletin hebben we u bericht over de studentenactie ‘Minimaal Nominaal’. De MHP heeft deze actie ondersteund door op 24 november jl., samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en tientallen andere organisaties, een petitie aan te bieden aan drs. Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De petitie richtte zich tegen het voornemen van het kabinet om vanaf het collegejaar 2011-2010 het collegegeld voor ‘langstudeerders’ met € 3.000 te verhogen naar ongeveer € 4.800.
Onder ‘langstudeerders’ worden verstaan studenten, die meer dan één jaar studievertraging hebben opgelopen. Instellingen krijgen voor iedere ‘langstudeerder’ een boete van € 6.000. Via de collegegeldverhoging worden de onderwijsinstellingen voor € 3.000 gecompenseerd. Zowel de instelling, als de student betaalt dus een boete van € 3.000. Verder heeft het kabinet aangekondigd dat ‘langstudeerders’ vanaf het collegejaar 2012-2013 hun ov-jaarkaart verliezen. Tot op heden hebben zo’n 230.000 personen de petitie ondertekend.

Inmiddels hebben het ISO, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) aangekondigd om, in vervolg op de ‘Minimaal Nominaal’-actie, op 21 januari a.s. een landelijke manifestatie te organiseren in Den Haag om te protesteren tegen de aangekondigde maatregelen van het kabinet. Tot die tijd worden studentenorganisaties opgeroepen om lokaal acties te organiseren. Om de (vervolg)actie te ondersteunen is bovendien recentelijk de website www.kenniscrisis.nl gelanceerd.

De MHP heeft zich altijd fel uitgesproken tegen het opwerpen van financiële drempels voor het volgen van hoger onderwijs en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Maatregelen zoals aangekondigd door het kabinet, zijn onverenigbaar met de ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te gaan behoren. Bovendien zijn in de toekomst juist midden en hoger opgeleide werknemers meer dan ooit nodig. De MHP ondersteunt daarom de door ISO, LSVb en LKvV aangekondigde vervolgacties van harte.

In het bulletin van januari zullen we u berichten in welke vorm deze ondersteuning zal plaatsvinden.

EVV-resolutie Life Long Learning

Tijdens de vergadering van het executive committee van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) op 1 en 2 december jl. is een resolutie aangekomen inzake Life Long Learning. Voor de MHP is het Life Long Learning-dossier een prioriteit. Bart Willems is de MHP-vertegenwoordiger in het executive committee, alsmede de Nederlandse vertegenwoordiger in de EVV-werkgroep Life Long Learning.

De aangenomen resolutie, die onderdeel uitmaakt van de EU 2020-strategie, kent de volgende kernpunten:

  • Ondersteuning van 1st class primair / vervolgonderwijs
  • Gelijke kansen op onderwijs en training
  • Erkenning en waardering van ‘non-formal’ en ‘informal training’ (EVC)
  • Betere aansluiting van primair naar middelbaar onderwijs en de aansluiting naar de arbeidsmarkt
  • Adequate financiering voor top-hoger-onderwijs
  • Het betrekken van life long learning in de sociale dialoog
  • Het beste halen uit Europese trainings- en opleidingsinstrumenten en systemen
  • Het opleiden van de volgende generatie vakbondsbestuurders

De MHP zal de aanbevelingen in de voorgestelde resolutie meenemen in haar advisering richting de aangesloten bonden om als handvat te kunnen dienen bij het vormen van het eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.

Opvallend is dat de adviezen deels al een doorvertaling laten zien naar het lopende SER-adviestraject over de toekomstige arbeidsmarktpositie van jongeren, waarbij de MHP ook actief betrokken is omdat Willems eveneens de MHP-vertegenwoordiger is in deze SER-commissie. Dit onderstreept tevens het belang van de Europese Sociale dialoog en het belang hier actief op int te spelen.

Start website Stichting Pensioenregister op 6 januari 2011

Op 6 januari 2011 gaat de website van Stichting Pensioenregister van start. In 2006 werd de verplichting om te komen tot een pensioenregister in de wet opgenomen en vanaf dat moment werkte de pensioensector aan de realisatie. De MHP is verheugd over deze start omdat deze website het voor elke Nederlandse burger mogelijk maakt om een overzicht te krijgen van de door hem of haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van zijn/haar opgebouwde AOW-rechten. De website laat bovendien zien waar het pensioen is opgebouwd en waar men (dus) terecht kan voor meer informatie.

De dienstverlening van het Pensioenregister is gratis voor elke Nederlandse burger en wordt beschouwd als een publieke voorziening. De website is dan ook niet bedoeld voor commerciële activiteiten. Een burger, in bezit van zijn burgerservicenummer (BSN), kan inloggen op de website met zijn DigiD. Meer informatie kunt u vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Einde FVP-regeling per 1 januari 2011

Mensen van 40 jaar of ouder die na 1 januari 2011 werkloos worden, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-regeling. Deze regeling voorzag in een voortzetting van de pensioenopbouw (onder voorwaarden) zodat bij werkloosheid geen pensioengat ontstaat. Werknemers die op of na 1 januari 2010 werkeloos zijn geworden, dienen rekening te houden met mogelijk meer dan een halvering van de bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenvoorziening (FVP). Begin 2013 neemt het FVP-bestuur een definitieve beslissing over de hoogte van de bijdrage. Dit betekent dat voor deze ww-gerechtigden de FVP-bijdrage een voorwaardelijk karakter heeft.

De MHP attendeert werknemers erop dat zij door de afschaffing van de FVP-bijdrage mogelijk bij werkloosheid een pensioenbreuk kunnen oplopen. Zij adviseert hen aanvullende maatregelen te treffen om dit te voorkomen.

Bedankt en prettige feestdagen !

Het Algemeen Bestuur van en de medewerkers bij de MHP willen iedereen bedanken, die zich in 2010 voor de MHP heeft ingezet. Het jaar 2010 stond vooral in het teken van het prille herstel van de economische crisis en de pensioenproblematiek. Dit laatste zal ook in 2011 nog veel werkzaamheden met zich meebrengen.Wij hopen ook in 2011 weer op dezelfde prettige wijze een beroep op u te mogen doen !

Voorts wensen wij u goede feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2011 toe !

Op 24 en 31 december a.s. zal ons kantoor vanaf 12:00 uur gesloten zijn. MHP-voorzitter Richard Steenborg en bestuurslid Eddy Haket zijn voor dringende zaken op hun mobiele nummer bereikbaar.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws