Menu

Inhoud:
Stichting van de Arbeid bepleit verlenging deeltijd-WW
Verder uitstel wetsvoorstel Limitering ontslagvergoeding
Stichting van de Arbeid: 5 mei 2010 vrije dag
Overleg advies- en verwijspunt klokkenluiders
Speciale scans om mobiliteit i.v.m. werk te bevorderenn
Einde werkzaamheden Cees Michielse voor de MHP

Stichting van de Arbeid bepleit verlenging deeltijd-WW

Minister Donner heeft de Stichting van de Arbeid (StvdA) verzocht om samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt in beeld te brengen en tevens om mee te denken over eventuele maatregelen na afloop van de Regeling deeltijd-WW per 1 april a.s.

De StvdA zal positief ingaan op dit verzoek, maar bepleit in een brief aan minister Donner om in ieder geval de regeling deeltijd-WW voort te zetten. Tot op heden hebben de regelingen werktijdverkorting en deeltijd-WW hun nut bewezen en zijn effectief gebleken om vakmensen in bedrijven vast te houden. De StvdA wijst er in de brief op dat de (negatieve) arbeidsmarkteffecten enigszins na-ijlen en dat de crisis niet in alle sectoren gelijktijdig toeslaat. In het afgelopen jaar waren de gevolgen vooral in de dienstensector, de automotive-sector en de metalektro merkbaar. Momenteel worden vooral de bouwsector en de scheepsbouw getroffen. Ondernemingen die na 1 april te maken krijgen met een tijdelijk teruglopende orderportefeuille en die geen beroep meer zullen kunnen doen op de Regeling deeltijd-WW, zullen dan worden gedwongen om vakmensen te ontslaan, die later weer hard nodig zijn. De StvdA vindt de gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt en de economie op langere termijn ongewenst en doet daarom een dringend beroep op de minister om de regeling in ieder geval voort te zetten. De brief is te downloaden via www.stvda.nl.

Verder uitstel wetsvoorstel Limitering ontslagvergoeding

Vorige week heeft de plenaire behandeling van het wetsontwerp Limitering ontslagvergoeding plaatsgehad in de Tweede Kamer. Althans voor een deel, omdat minister Donner niet in de gelegenheid werd gesteld zijn eerste termijn in het debat aan te vangen (beantwoording van de eerste vraagronde van Tweede Kamerleden). Het wetsontwerp ziet erop dat de ontslagvergoeding in ontbindingszaken wordt beperkt tot een jaarsalaris bij werknemers met één jaarsalaris van € 75.000,- of hoger. Dit, tenzij de hardheidsclausule van toepassing wordt geacht. Dat laatste is in een zeer kleine minderheid van de schrijnende zaken aan de orde.

Aanleiding voor de verdere vertraging in dit dossier is een door het CDA-Kamerlid Van Hijum ingediend amendement dat erop gericht is om ook opleidingskosten die de werkgever heeft gemaakt, af te trekken van de ontslagvergoeding. Het gaat dan om scholing die is gericht op verbetering van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt. Het amendement zal er volgens de indiener toe kunnen leiden dat de rechter eerder een hogere vergoeding zal toekennen dan het voorgeschreven maximum, indien scholingsinspanningen ontbreken (ook bij werknemers met een jaarsalaris van € 75.000,- of meer). Het amendement kan dan ook enerzijds worden gezien als een geringe oprekking van de hardheidsclausule. En daarnaast als poging om ook bij werknemers die minder verdienen dan € 75.000.-, de scholingskosten te betrekken bij de vaststelling van de ontslagvergoeding. Indien het amendement wordt aangenomen, zorgt het er dan ook voor dat het wetsontwerp zich verder uitstrekt dan oorspronkelijk was beoogd.

Voordat het debat wordt voortgezet, wil de Kamer een brief van Donner, waarin hij ingaat op het wijzigingsvoorstel van Van Hijum en de eventuele noodzaak om de Raad van State hierover te raadplegen. Donner heeft laten weten fel tegenstander te zijn van verdere vertraging in dit dossier en geen behoefte te hebben aan een nader advies van de Raad van State. Naar verwachting zal Donner deze week nog met zijn reactie komen.

De MHP was, is en blijft onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het wetsvoorstel. Beter was het geweest dat het wetsvoorstel in zijn geheel was verworpen gelet op de kritiek van de Kamer, die in navolging van het standpunt van de Raad van State niet mals was. Wij blijven, nu verwerping niet heeft plaatsgevonden, onverkort ageren tegen het wetsontwerp en zullen de door Van Hijum gewenste gewijzigde grondslag van het wetsontwerp indringend volgen.

 

StvdA: 5 mei 2010 vrije dag

De StvdA, waarvan naast de drie vakcentrales ook de centrale werkgeversorganisaties deel uitmaken, beveelt alle werkgevers aan om hun werknemers 5 mei a.s. betaald vrijaf te geven. Dit omdat dit jaar een lustrumjaar is. Bevrijdingsdag 5 mei is door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Deze feestdag is echter niet vanzelfsprekend een vrije dag voor iedereen. Sinds 1959 geldt de aanbeveling van de StvdA om in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon, mits de werkomstandigheden zich niet daartegen verzetten en voor zover dit niet al in de cao of individuele arbeidsovereenkomst is geregeld.

 

Overleg advies- en verwijspunt klokkenluiders

Kortgeleden heeft er over het geplande advies- en verwijspunt voor klokkenluiders overleg plaatsgevonden tussen de StvdA en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) enerzijds en de Ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en SZW anderzijds. In juli 2009 maakte de ministers van SZW en BZK bekend dat er een apart advies- en verwijspunt klokkenluiders zal komen in de vorm van een onafhankelijke stichting. Sociale partners zouden bij de totstandkoming en bestuursvorming worden betrokken. Er werd geen aansluiting bij een bestaande instantie gezocht om duidelijk te maken dat dit geen neventaak hoort te zijn, die even erbij wordt gedaan naast de core-business van de bestaande instantie.

Vervolgens heeft BZK enkele gesprekken met ‘het veld’ gevoerd en kwam tot de conclusie dat de Nationale Ombudsman vaak werd genoemd als instantie, waar het advies- en meldpunt klokkenluiders (voor de marktsector) en het onderzoekspunt integriteitsschendingen (voor de overheid) gepositioneerd zouden kunnen worden. Vreemd genoeg zijn de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de MHP, hierover niet geraadpleegd. Er wordt dus vreemd genoeg nu wèl aansluiting gezocht bij een bestaande instantie, namelijk de Nationale Ombudsman. De Tweede Kamer heeft het besluit inmiddels met algemene stemmen aanvaard.

Als argument wordt gebruikt dat de Ombudsman over gezag, vertrouwen en deskundigheid beschikt en daarom minder startproblemen zou hebben dan een zelfstandige en onafhankelijke stichting. Er wordt aan voorbijgegaan dat de Ombudsman geen ervaring heeft in het adviseren en verwijzen van klokkenluiders. Dit zou dus net zo goed een nieuw werkterrein voor de Ombudsman zijn en deze zou hiervoor dus ook vanaf nul moeten beginnen.

Een ander punt is dat de StvdA unaniem heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een nieuw onderzoeksinstituut naast de al bestaande onderzoeksorganisaties. De Nationale Ombudsman doet voor de uitvoering van zijn huidige taak en mindset juist wèl veel onderzoek (ook uit eigen beweging). Als de onderzoeksfunctie en de advies- en verwijsfunctie bij één en dezelfde organisatie komen, ook als zij organisatorisch gescheiden worden, kan dreigen dat de gevalsbehandeling in een concreet geval diffuus wordt. Wat gebeurt er immers, als er een klacht binnenkomt, die onderzocht moet worden, en over hetzelfde onderwerp een klokkenluider zich meldt, die alleen advies wil en absoluut geen onderzoek wil laten plaatsvinden ?

De StvdA en de ROP zullen hun standpunt nog eens bekend maken bij de politiek en daarbij tevens aangeven dat zij – conform eerdere toezeggingen van de betrokken ministers – meer betrokken willen worden bij de inrichting van een hoognodig advies- en verwijspunt klokkenluiders.

 

Speciale scans om mobiliteit i.v.m. werk te bevorderen

Het is niet goed gesteld met de mobiliteit in Nederland. Veel files veroorzaken voor werknemers extra reistijd en frustratie. De vakcentrale MHP wil op tal van terreinen initiatieven nemen om daar iets aan te doen. Daarom neemt de vakcentrale deel aan het Kenniscentrum Werk&Vervoer. Dat centrum heeft onlangs een quickscan ontwikkeld, waarmee iedereen zelf kan bekijken welke knelpunten er in de bereikbaarheid van het eigen werk zijn en welke acties daartegen eventueel kunnen worden ondernomen.

Via de website kunnen in circa acht minuten vragen worden beantwoord en vervolgens komt men te weten hoe het gesteld is met de mobiliteit van het bedrijf, waarvoor men werkt. Dit kan wellicht tot initiatieven leiden, die een oplossing kunnen bieden. Het Kenniscentrum kan daarbij ook met ideeën en geld helpen. Kijk op www.werkenvervoer.nl.

Naast de scan die op deze site kan worden ingevuld, is er ook nog een zogenaamde bedrijfsscan. Deze wordt op de specifieke bedrijfssituatie toegespitst en kan worden gebruikt door de ondernemingsraad of de vakorganisatie om te kijken wat de situatie en wensen van werknemers van het bedrijf (of bedrijfstak) zijn. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de MHP-vertegenwoordiger in het Kenniscentrum, Wim Engels (info@vc-mhp.nl: t.a.v. Wim Engels).

 

Einde werkzaamheden Cees Michielse voor de MHP

Van de CMHF hebben wij het bericht ontvangen, dat Cees Michielse vanaf 1 februari jl. zijn takenpakket zal beperken tot de vertegenwoordigende functies in de pensioensector. Hiermee komt een einde aan zijn activiteiten voor de Vakcentrale MHP.

Wij zijn Cees veel dank verschuldigd voor de deskundige bijdragen, die hij heeft geleverd ten behoeve van een goed sociaal beleid voor de middengroepen en het hoger personeel in Nederland. Met zijn veelvuldig geroemde kennis op het gebied van pensioenen, die hij zowel intern als extern (SER en StvdA) inbracht, heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van het pensioenstelsel.

Wij hopen dat hij nog vele jaren in goede gezondheid van een boeiend leven mag genieten.

 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws