Menu

Veel belangstelling op receptie scheidende ‘MHP-ers’

Onder grote belangstelling is op 25 april jongstleden in de prestigieuze sociëteit De Witte in Den Haag afscheid genomen van de ‘MHP-ers’ Wolter Muller, Hans Vroon en Frits van Schaik.
MHP-bestuurder Wolter Muller is in januari van dit jaar met pensioen gegaan. Datzelfde gold voor MHP-pensioendeskundige en directeur van het MHP-bureau Hans Vroon in april van dit jaar, terwijl MHP-persvoorlichter Frits van Schaik in augustus met pré-pensioen gaat.
Reden genoeg voor het Algemeen Bestuur om de drie MHP-medewerkers een grandioze afscheidsreceptie aan te bieden, die uitermate goed werd bezocht tot en met een enkele minister toe.
MHP-voorzitter Ad Verhoeven karakteriseerde in een korte toespraak zeer treffend de scheidende MHP-medewerkers. Hij wees er onder meer op dat de ruim dertigjarige vakcentrale onlosmakelijk is verbonden met de namen van Wolter, Frits en Hans. “Zij vormen aldus een eenheid. Dat kwam ook tot uitdrukking in hun betrokkenheid en gedrevenheid. Bij het werk van de vakcentrale en bij de vereniging zelf. De collega’s hielden van hun werk en waren trots op hun club, net zo trots als de collega’s van de andere centrales en die van hen.” Dat knokken voor je zaak, zo vervolgde Verhoeven, werd uiteraard ook gestimuleerd door de omvang en de mogelijkheden van de MHP. “Als de op twee na grootste vakcentrale van Nederland heb je het beleidsmatig en operationeel nu eenmaal moeilijker dan de grote anderen, terwijl de ambities en de interne verwachtingen altijd hoog waren en dat tot op de dag van vandaag zijn gebleven. Voorwaar niet altijd gemakkelijk en niet altijd comfortabel. Maar toch is het jullie gelukt de MHP als kleine lobbyclub op de kaart van de Nederlandse arbeidsverhoudingen te krijgen en tot op heden te houden. Een relatieve prestatie die er mag zijn; voor jullie bijdrage daaraan spreken wij ook vandaag in het openbaar onze dank uit.“ Hierna kon men kijken naar een fraaie beamerpresentatie, mede aan de hand van passend fotomateriaal, over de uiteenlopende en jarenlange activiteiten voor de vakcentrale van de drie scheidende MHP-ers. Deze presentatie maakt grote indruk.

Participatietop: de wensen van de MHP

In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet aangekondigd een zogenaamde participatietop te willen houden met sociale partners, gericht op het aan het werk helpen van zoveel mogelijk mensen. De MHP wijst erop dat het er óók om gaat dat mensen die al aan het werk zijn, aan het werk kunnen blijven (behoud van inzetbaarheid) en dat zij, waar mogelijk en wenselijk, een volgende stap kunnen zetten op de carrièreladder (‘trek in de schoorsteen’). Deze beide elementen zijn van belang met het oog op een steeds sterkere internationale concurrentie, de toename van outsourcing en offshoring van ook hogere functies en de steeds sterkere nadruk die Nederland op de verdere ontwikkeling van een kenniseconomie zal moeten leggen. Dat vraagt ook om een verdere verhoging van de arbeidsproductiviteit en om een hogere waardering van innovatie. De MHP is dan ook blij met de aandacht die het kabinet aan dit onderwerp besteedt.
Er zijn veel participatiedoelstellingen te verzinnen en beleid dat daarop gericht is, is breed. Onlangs heeft de MHP samen met de andere vakcentrales een pakket doelstellingen gepresenteerd tijdens een persconferentie, samengevat in een zevenpuntenplan. In dit zevenpuntenplan staan enkele specifieke doelgroepen centraal: vrouwen, lageropgeleiden,

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws