Menu

Inhoud:
• Vakcentrales FNV, CNV en MHP: samen de crisis te lijf
• Nieuwe cijfers CPB
• Wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding naar Tweede Kamer
• Flexibilisering AOW
• Innovatieplatform presenteert KIA-foto 2009

Vakcentrales FNV, CNV en MHP: samen de crisis te lijf

Dinsdagmiddag 17 februari jl. presenteerden de vakcentrales FNV, CNV en MHP in perscentrum Nieuwspoort hun plan ‘Samen de crisis te lijf’. Investeren in de Nederlandse economie is nu hard nodig. Daarbij is het van het grootste belang dat de mensen vertrouwen in de economie houden. De koopkracht van de mensen moet dan ook op peil blijven. Het draait om tijdelijke problemen en die los je op met tijdelijke maatregelen, aldus de vakcentrales. Sleutelen aan sociale voorzieningen is dus onnodig. Het kabinet doet er verstandig aan nu te investeren en de begrotingsregels los te laten. Dat is de indringende boodschap bij het Sociaal en Groen Investeringsplan ‘Samen de crisis te lijf’ van de vakcentrales FNV, CNV en MHP.

Met een pakket van in totaal € 7 miljard doet de vakbeweging een reeks voorstellen om de crisis te bestrijden. Voorstellen voor de arbeidsmarkt, stimulering van de economie en aanpak van de financiële sector zijn de pijlers, waarop dit plan steunt. Nederland heeft net als andere EU-landen beloofd 1,5 procent van het BBP te investeren in de economie, zo’n € 9,3 miljard. Daarvan is pas € 2,5 miljard uitgegeven.

Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, moeten jongeren makkelijker kunnen doorleren. Om vakmensen te behouden zijn pools nodig. Om de korte en langere termijneffecten van de crisis op te vangen denken de vakcentrales verder aan scholing om toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Verlenging van de wtv-regeling of invoering van deeltijd-ww. Betere bescherming van flexwerkers. Werknemers uitlenen aan werkgevers in de publieke sector. Meer faciliteiten en banen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs en zorg. Investeringen moeten zijn gericht op concrete en duurzame projecten die de economie snel aanjagen: 500 duizend woningen isoleren. Windenergie op zee naar voren halen en inzet verdubbelen. Een groen btw-tarief voor energiezuinige producten en diensten. Het btw-tarief op onderhoud van woningen verlagen van 19 naar 6 procent. Verbetering openbaar vervoer. Verhoog de Nationale Hypotheekgarantie. Deblokkeer het spaarloon, wanneer mogelijk en nodig. En geef pensioenfondsen meer tijd om orde op zaken te stellen met maatwerk.

De financiële sector: banken moeten snel onnodige barrières voor kredieten opheffen. Op langere termijn is herstructurering nodig door bijvoorbeeld beter risicobeheer en het aan banden leggen van topbeloningen en bonussen. Er moeten onafhankelijke en niet-commerciële kredietbeoordelaars komen.

In de persconferentie wees de MHP op de landen om ons heen, die wel gericht investeren in de economie. Die hebben het niet over bezuinigingen en hebben een veel groter begrotingstekort dan Nederland. De MHP vindt het ook van belang dat er gericht wordt geïnvesteerd in waardecreërende sectoren, zoals de luchtvaart en de automotive sector. Het complete investeringsplan kunt u lezen op www.vakcentralemhp.nl.

Nieuwe cijfers CPB

Op 17 februari jl. heeft het Centraal Planbureau (CPB) nieuwe ramingen over de economie bekendgemaakt in verband met de crisis. Het meest zorgwekkend zijn de cijfers over de oplopende werkloosheid. In 2009 verwacht men dat het aantal werklozen zal aangroeien met 120.000 personen tot 425.000. In 2010 verwacht het CPB dat nog eens 250.000 mensen hun baan zullen verliezen. Volgens het CPB zal Nederland ook in 2010 nog in een economische recessie zitten, maar zal de verdere daling van de economie minder dramatisch zijn dan in 2009.

Wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding naar Tweede Kamer

De Raad van State heeft op 26 januari 2009 aan het kabinet kenbaar gemaakt bezwaar te hebben tegen het wetsvoorstel dat er op gericht is de ontslagvergoeding in ontbindingszaken te maximeren op het jaarsalaris gelijk aan of hoger dan € 75.000 en heeft het kabinet in overweging gegeven het niet aldus naar de Tweede Kamer te zenden. De kritiek van de Raad van State bevestigt de eerder geuite visie van de MHP, zoals naar voren gebracht in het Najaarsoverleg van 7 oktober jl. toen het voorstel aan de orde kwam.

Het advies van de Raad van State is het op één na zwaarste dictum dat kan worden gebruikt. Dit dictum wordt gebruikt wanneer de Raad fundamentele bezwaren heeft, die alleen door ingrijpende aanpassing van de ontwerpregeling zijn te ondervangen. Desondanks heeft minister Donner deze week besloten het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Uit zijn reactie op het advies blijkt dat het van een dergelijke aanpassing wat hem betreft niet zal komen. Overigens is opvallend dat de publicatie van het advies van de Raad van State niet is begeleid met een persbericht waarin zoals gebruikelijk de mededeling wordt gedaan dat het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Kennelijk zijn de druiven zuur.

De Raad van State ziet geen meerwaarde in het wetsvoorstel voor het bereiken van een flexibeler arbeidsmarkt. De nieuwe kantonrechtersformule bereikt al het doel van kostenbesparing. Ook mist de Raad overtuigende motivering voor de gekozen grens. De ongerechtvaardigde verschillen tussen de twee groepen werknemers (boven en onder € 75.000) zijn de Raad een doorn in het oog. Het gebruik van het woord ‘willekeur’ is tekenend. Niet wordt aangetoond dat werknemers boven de € 75.000 een betere arbeidsmarktpositie hebben dan zij, die minder verdienen.
Voor de Raad dient verzekerd te blijven dat de arbeidsmarktpositie van iedere werknemer zonder onderscheid naar inkomen, desgewenst door de rechter wordt getoetst en tot uitdrukking wordt gebracht in de ontslagvergoeding. Een individuele toetsing door de rechter is onontbeerlijk om over een billijke vergoeding te kunnen spreken. Als al aan maximering zou moeten worden gedacht, dan eerder aan een glijdende schaal waarin de factoren arbeidsmarktpositie en leeftijd worden meegenomen.

De Raad adviseert tot een heroverweging van het wetsvoorstel. Als er aan een wettelijke begrenzing gedacht blijft worden, dan moet recht worden gedaan aan de specifieke omstandigheden die van betekenis zijn bij de vaststelling van een billijke vergoeding. De individuele aspecten van het geval moeten dus worden meegewogen en van een zuiver categorale benadering die het kabinet voorstaat, kan wat de Raad betreft geen sprake zijn. Donner wenst echter niet tot heroverweging over te gaan omdat hij meent dat de wijze waarop de hardheidsclausule is vormgegeven, voldoende ruimte biedt om boven het plafond verdienende werknemers met een zwakke positie tegemoet te komen.

Voor de MHP is van belang dat het wetsvoorstel door twee adviesorganen zeer kritisch is benaderd. Zij zien geen onderbouwing van de gekozen grens van € 75.000. Aan de hardheidsclausule wordt door de Raad van State beperkte werking toegemeten. De Raad voor de rechtspraak ging daarin iets verder door de mogelijkheid te opperen dat als partijen het eens waren dat de hardheidsclausule van toepassing is, de rechter niet ambtshalve zou maximeren.
En Donner stelt bijna bij alle kritiekpunten dat daarvoor de hardheidsclausule is bedacht, waar hij hem verder oprekt dan de rechtspraktijk dat doet. Het advies van de Raad van State geeft de MHP opnieuw bruikbare argumenten om in het verdere traject te trachten het wetsvoorstel alsnog te doen sneuvelen.

Het complete advies van de Raad van State is te lezen op www.vakcentralemhp.nl.

Flexibilisering AOW

De Tweede Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel over het vrijwillig verhogen van de AOW-leeftijd. De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben zich gezamenlijk in een brief tot de Tweede Kamer gewend, waarin zij aangeven dat flexibilisering van de AOW niet nodig is om de arbeidsparticipatie van 65-plussers op vrijwillige basis te bevorderen. De vakcentrales zien geen enkel voordeel in het wetsvoorstel. Zo kan men kan nu al met behoud van de AOW-uitkering doorwerken en kan incasseren van de AOW-uitkering financieel voordeliger zijn dan het uitstellen daarvan. De drie vakcentrales vinden dat het beleid zich nu vooral moet richten op het mogelijk maken van werken tot 65 jaar. In deze tijd, waarin veel werknemers hun baan dreigen te verliezen, hebben extra stimulansen voor doorwerken na 65 jaar een averechts effect op de werkgelegenheid voor de 65-minners.

Wel vinden de drie vakcentrales dat werknemers er voor moeten kunnen kiezen om op vrijwillige basis door te werken na 65 jaar. Zij zouden hier een recht toe moeten krijgen, tenzij CAO-partners om goede redenen een leeftijdsgrens hebben afgesproken. Een groeiende groep werknemers zal om financiële redenen na hun 65e willen doorwerken, bijvoorbeeld omdat ze geconfronteerd worden met tekorten in de pensioenopbouw. Het recht op doorwerken moet worden verbeterd. 65-plussers en 65-minners moeten volgens de vakcentrales gelijk worden behandeld, dus hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Innovatieplatform presenteert KIA-foto 2009

Op 27 februari a.s. presenteert het Innovatieplatform de jaarlijkse KIA-foto. De KIA is de KennisInvesteringsAgenda, die behalve door het Innovatieplatform zelf, ondertekend is door een groot aantal partijen, waaronder ook de MHP. De Kennisinvesteringsagenda richt zich op het versterken van de kenniseconomie via onderwijs, innovatie, wetenschap en ondernemerschap. Hoofddoel is te bereiken dat een groter deel van het BBP uitgegeven wordt aan kennisgerelateerde doeleinden, zoals versterking van het onderwijs en verbetering van de innovatieve kracht van het bedrijfsleven. Gezien het grote belang van de versterking van de kenniseconomie voor Nederland onderschrijft de MHP de KIA van harte. Het belang van de KIA blijft onverminderd groot, juist ook nu het overwinnen van de economische crisis des te meer een beroep doet op het innovatieve vermogen van Nederland.

De jaarlijkse KIA-foto geeft inzicht in waar wij staan met de realisatie van de ambities in de oorspronkelijke KIA. In hoeverre liggen de doelstellingen op het gebied van een hoger opgeleide beroepsbevolking, een sterke kennisbasis & benutting en meer innovatie & ondernemerschap op koers richting 2016 ? En wat betekenen de huidige economische ontwikkelingen voor de realisatie van de KIA ? De leden van het Innovatieplatform en de KIA-partners, waaronder de MHP, geven met de tweede jaarlijkse KIA-foto een belangrijk gezamenlijk statement af over de stand van zaken in Nederland met betrekking tot kennis en innovatie.
Ook u bent van harte welkom bij de presentatie van de KIA-foto 2009. Graag discussiëren de leden van het Innovatieplatform met u over de realisering van de doelstellingen. Daarnaast willen zij u in contact brengen met de KIA-partners zoals TNO, de verschillende landelijke raden voor onderwijs, NWO en AcTI-NL. Ook de sociale partners zijn aanwezig en MHP-voorzitter Richard Steenborg zal eveneens een bijdrage leveren.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 februari 2009 van 10.30-13.00 uur in de Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade 143 te Amsterdam. De ontvangst is vanaf 10.00 uur.

Het conceptprogramma is als volgt:

  1. Openingswoord door dhr. Van Velzen, Openbare Bibliotheek Amsterdam
  2. Presentatie KIA foto 2009 door IP-leden: Robbert Dijkgraaf, Gerard Kleisterlee en Kees Tetteroo
  3. KIA-partijen aan het woord over thema’s voor 2009: professionalisering docent, leven lang leren en interactie kennisinstellingen en bedrijfsleven
  4. Follow-up in 2009
  5. De ‘maak-kennis’ lunch

U kunt zich tot 23 februari a.s. voor deze bijeenkomst aanmelden bij Janneke de Groot, jg@innovatieplatform.nl en 06 1137 6612 maar vol is vol ! Ook voor verdere vragen kunt u bij haar terecht.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws