Menu

Schrappen limiet ozb ‘onlogisch’

De vakcentrale MHP noemt het vrijlaten van de onroerendezaakbelasting (ozb) ‘onlogisch’ en ‘onverstandig’. “Het loslaten van de limiet leidt tot forse lastenverzwaring voor huiseigenaren, terwijl daar niets tegenover staat”, aldus MHP-voorzitter Ad Verhoeven.

Evenals de Vereniging Eigen Huis houdt hij er rekening mee dat door deze maatregel, die 1 januari 2008 moet ingaan, de ozb-lasten vooral in middelgrote en kleinere gemeente met zo’n 30 tot 40% kunnen stijgen. ‘’In deze gemeenten is het eigen woningbezit groter dan in grotere gemeenten. Dus wellicht een ongebreidelde stijging van de ozb is een prachtige melkkoe voor kleinere gemeenten om de begroting sluitend te maken. “

De MHP-voorzitter plaatst vraagtekens bij de toezegging van het rijk om in te grijpen als de lasten voor de burger uit de hand lopen. “Daar geloof ik op voorhand niets van”, aldus Verhoeven. “De nieuwe maatregel brengt veel gemeenten in de verleiding de ozb fors op te schroeven. Dat noem ik de kat op het spek binden.”

Hij wijst er tenslotte op dat het vorige kabinet een rem heeft gezet op de jarenlange forse stijgingen van het eigenaarsdeel van de ozb door een maximum in te voeren. “Dit kabinet is een paar maanden aan de gang en maakt hier weer een eind aan. Dit kan men onmogelijk een consistent beleid noemen. Over betrouwbaarheid van de politiek gesproken”, aldus Verhoeven.

Plan PvdA ontslagvergoeding ondoordacht

De MHP vindt de ideeën van de PvdA rond de ontslagvergoeding voor de publieke sector niet alleen ondoordacht maar ook verwerpelijk. Het gaat niet alleen om inkomens boven drie maal modaal. Ook de leeftijd en de lengte van het dienstverband spelen een rol. Daardoor gaat het om veel meer inkomenscategorieën die worden gedupeerd.
Een werknemer van bijvoorbeeld 50 jaar met een dienstverband van 25 jaar en een inkomen boven 1,2 x modaal komt er nog bekaaider vanaf dan de huidige kantonrechtersformule. Het gaat dus niet alleen over topinkomens, zoals de PvdA beweert, maar ook om inkomenscategorieën ver daar beneden.
De MHP wijst er verder op dat in de publieke sector wachtgeldregelingen zijn afgesproken. Nu stelt de PvdA voor dat die door de werkgever eenzijdig moeten worden aangepast. Dit is een miskenning van het feit dat arbeidsvoorwaarden een zaak is van werkgevers en werknemers, en niet alleen door de werkgever vastgesteld kunnen worden.
Als dit ook het voorland is voor de discussie in de marktsector, constateert de MHP dat de politiek ook bij de start van dit kabinet de confrontatie met de vakbeweging opzoekt en niet bepaald uit is op rust in de onderlinge verhoudingen.

Kamervragen over teveel betaalde zorgpremie

Mede op initiatief van MHP-bestuurder Eddy Haket heeft de Tweede Kamerfractie van de VVD aan de staatssecretaris van Financiën om snelle teruggave geëist van teveel betaalde zorgpremie.
De VVD- Kamerleden Edith Schippers en Dezentjé Hamming-Bleumink maken bezwaar tegen het steeds weer uitstellen van de teruggave van teveel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie.
Dit treft gepensioneerden die in 2006 de inkomensgrens van 30.015 euro overschreden en meerdere inkomstenbronnen hadden (bijvoorbeeld pensioen, gecombineerd met lijfrente-uitkering). Zij hebben alleen te horen gekregen dat de teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage na afloop van 2006 automatisch zou worden teruggestort door de Belastingdienst. In de eerste voorlichting over de nieuwe Zorgverzekeringswet werd er gemeld dat dit in het eerste kwartaal zou gebeuren. Vervolgens werd eind 2006 gemeld dat dit in het tweede kwartaal zou gebeuren. Mensen die de Belastingdienst nu bellen, krijgen te horen dat getracht wordt dit nog in het tweede kwartaal af te handelen, maar dat ze er rekening mee moeten houden dat het pas in het derde kwartaal zal gebeuren. Volgens de VVD-kamerleden hebben de gepensioneerden in hun bestedingspatroon op dit geld gerekend. Volgens hen moet het zo snel mogelijk worden teruggestort en uiteraard mèt rente.

” ‘Moderne roofridders’ in aandeelhoudersland aan banden leggen”

“De ‘moderne roofridders’ in aandeelhoudersland moeten aan banden worden gelegd.” Dit zegt Ad Verhoeven in een reactie op het advies van de Commissie Frijns waarin strengere gedragsregels voor activistische aandeelhouders (hedgefunds) worden vastgelegd. Verhoeven kan zich in grote lijnen vinden in de aanbevelingen van de Commissie Frijns. Zo juicht hij de zogenaamde ‘180-dagen-reactie’ voor het management bij een eventuele overname toe. Dat geldt eveneens voor de meldingsplicht van aandeelhouders die moet worden verlaagd van 5 tot 3% van het aandelenkapitaal. Dit noemt de MHP-voorzitter een verbetering.
“Daarmee zijn we er nog niet”, voegt hij eraan toe. “Wij sluiten niet uit dat in het kader van het aanstaande SER-advies over dit onderwerp aanvullende maatregelen worden voorgesteld.” Verhoeven noemt het ‘juist’ dat de kwestie van activistische aandeelhouders in ons land nu hoog op de agenda staat. “Ik hoop dat dat straks ook het geval is bij de internationale top, de G-8 in Duitsland. In dit verband verwachten wij belangrijke initiatieven van mevrouw Angela Merkel, de Duitse Bondskanselier, die de G-8-top moet leiden. Het gaat namelijk om een belangrijk internationaal probleem.”

Paticipatietop uitgesteld

De Tweede Kamer wil weten hoe het ervoor staat met de zogeheten participatietop. Een meerderheid steunt het verzoek van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt aan het kabinet om opheldering. De voorbereidingen voor de top van kabinet met werkgevers en vakbonden stagneren door onenigheid over de agenda. CDA-bewindslieden willen praten over versoepeling van het ontslagrecht. Maar de collega’s van PvdA en ChristenUnie voelen daar niets voor. PvdA-Kamerlid Ton Heerts verklaarde eerder deze week dat een eenzijdige verslechtering van het ontslagrecht voor zijn partij een ‘clash’ waard is binnen het kabinet. Alleen als de werkgevers en de vakbeweging het eens worden over ‘modernisering’ staat volgens Heerts de PvdA daarachter.
Ook de sociale partners zijn verdeeld. Werkgeversvoorzitter Wientjes heeft bij zijn aantreden een hard punt gemaakt van soepeler ontslag. Voor alle duidelijkheid: de MHP is tegen versoepeling van het ontslagrecht. Bij de sociale partners stond de participatietop min of meer in de agenda voor 7 juni jongstleden. Twee dagen ervoor werd bekend dat de top werd uitgesteld. De MHP gaat er vooralsnog niet vanuit dat het mogelijke uitstel afstel wordt. De tijd begint overigens wel te dringen: het kabinet presenteert namelijk 14 juni zijn beleidsprogramma.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws