Menu

Inhoud:
• Langere hersteltermijn voor pensioenfondsen
• Politieke proefballonnetjes
• Subsidie kenniscentrum telewerken voorlopig in de ijskast
• Wtv-regeling verlengd
• MHP pleit voor impuls automotive sector

Langere hersteltermijn voor pensioenfondsen

Eind januari 2009 kampten enkele honderden pensioenfondsen met een dekkingstekort, een dekkingsgraad van minder dan 105%. De lage dekkingsgraden worden veroorzaakt door sterk gedaalde beurskoersen en de lage(re) rente. Fondsen met een dekkingstekort moeten vóór 1 april 2009 een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan moet een fondsbestuur aangeven welke maatregelen worden genomen om binnen drie jaar een dekkingsgraad van tenminste 105% te hebben bereikt. Voor meerdere fondsen lijkt bij de huidige rentestand een herstel binnen drie jaar niet haalbaar. De MHP heeft dan ook gepleit voor een langere hersteltermijn. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, na overleg met DNB en de pensioenkoepels, besloten de wettelijke hersteltermijn van drie jaar tijdelijk te verlengen naar vijf jaar. Naar verwachting voldoet de meerderheid van de pensioenfondsen binnen vijf jaar weer aan de wettelijke minimumeisen. Hiermee kan het onnodig verlagen van pensioenen worden voorkomen.

De voorwaarden voor de verlenging zijn echter zeer streng. De fondsen moeten nu in hun herstelplannen aangeven welke maatregelen zij zullen treffen als het herstel achterblijft in vergelijking tot het herstelplan. De voortgang wordt jaarlijks getoetst door DNB. Bij ontijdig herstel moet het fondsbestuur overgaan tot verlaging van pensioenen (zogenaamd ‘afstempelen’). Ook mogen de fondsen niet indexeren zolang het dekkingssaldo onder de 105% blijft. Hierover moeten zij overigens belanghebbenden (actieven, slapers en gepensioneerden) tijdig en adequaat informeren.

De MHP wijst de zeer strenge voorwaarden af. Zo moeten de pensioenfondsen wel afstempelen als zij onder het uitgestippelde groeipad terechtkomen, maar mogen ze niet gedeeltelijk indexeren zolang het dekkingssaldo lager is dan 105%, ook niet als het herstel spoediger verloopt dan volgens het herstelplan verwacht was. De MHP had liever gezien dat er ruimte was geweest voor meer maatwerk, waardoor het doemscenario van afstempelen niet op tafel komt. De inzet van de MHP blijft om te indexeren zodra dit weer kan en als de financiële positie van de fondsen dit toestaat, met terugwerkende kracht te indexeren om de opgelopen achterstand weer in te halen. Gepensioneerden, actieven en slapers hebben allemaal last van het niet indexeren. Hun (toekomstige) koopkracht staat hierdoor onder druk.

Een lage dekkingsgraad op dit moment betekent overigens niet dat de lopende pensioenuitkeringen in gevaar zijn. Pensioenfondsen hebben nog voldoende geld om de pensioenen de komende jaren uit te betalen.

Politieke proefballonnetjes

De afgelopen weken wordt de ene na de andere proefballon opgelaten door politici: hypotheekrenteaftrek afschaffen, AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar, nullijn voor de loonontwikkeling, uitkeringen bevriezen en ga zo maar door. De MHP wijst al deze proefballonnetjes af, omdat de samenhang ontbreekt en de (tijdelijke) crisis wordt gebruikt om structurele bezuinigingen door te voeren. De MHP is in beginsel bereid om naar serieuze en constructieve voorstellen te kijken, maar dan wel in de onderlinge samenhang. Deze verstrekkende maatregelen die politici in het openbaar roepen, lijken eerder op incidentenpolitiek en dragen in deze crisistijd niet bepaald bij aan een herstel van vertrouwen.

Hieronder twee ANP-berichten over de reactie van de MHP op het idee om nu de AOW-leeftijd te verhogen en een nullijn voor de lonen af te spreken.

MHP wil integrale aanpak, geen proefballonnetjes
Culemborg, dinsdag 24 februari 2009 (ANP) – De MHP zit niet te wachten op proefballonnetjes van minister Donner. De vakcentrale voor midden- en hoger personeel verwacht van het kabinet een samenhangend pakket maatregelen om de crisis te bestrijden. Dat zegt MHP-voorzitter Richard Steenborg dinsdag in een reactie op Donners oproep aan de bonden de lonen te bevriezen. ,,Wat moet je hier mee”, vraagt Steenborg zich af. Hij wijst erop dat de ene bewindsman om de nullijn vraagt, terwijl de andere (Defensie) een cao afsluit met een loonstijging van in totaal 2,5 procent.

MHP: Verkeerde moment voor AOW-discussie
Culemborg, zondag 22 februari 2009 (ANP) – Een verhoging van de AOW-leeftijd wijst de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel (MHP) nu af. Het is nu het verkeerde moment om een discussie daarover te beginnen. Dat zegt MHP-bestuurder Eddy Haket zondag naar aanleiding van een interview met CNV-voorzitter René Paas in De Telegraaf. In het CNV buigt, op voorstel van CNV-Jongeren, een werkgroep zich over de AOW-leeftijd. De werkgroep kijkt daarnaar in de context van vergrijzing, betaalbaarheid van sociale voorzieningen en arbeidsdeelname. ,,Wij wijzen verhoging van de AOW-leeftijd nu gewoon van de hand”, stelt Haket. ,,Het kan later best wel bespreekbaar zijn, maar nu is het het verkeerde moment voor een discussie hierover.” Het kabinet ziet het als een van de opties om de economische crisis te bestrijden. Maar Haket vindt het verkeerd om de crisis aan te grijpen om de AOW-leeftijd te verhogen.

Subsidie kenniscentrum telewerken voorlopig in de ijskast

In een eerder MHP-bulletin is gemeld dat de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP gezamenlijk een kenniscentrum voor telewerken en mobiliteit wilden opzetten voor de periode van twee jaar. Bedoeling is dat vanuit dit kenniscentrum onderhandelaars concreet worden ondersteund bij het goed vormgeven van de mogelijkheden voor werknemers om (deels) te telewerken. Om dit plan te ondersteunen was een subsidie aangevraagd bij de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Deze had hierover een positief oordeel.

Ondertussen heeft het kabinet echter besloten nieuwe subsidieaanvragen voorlopig op te schorten, totdat er nadere besluiten zijn genomen over een zogenaamd ‘crisispakket’ (naar verwachting komt het kabinet hier 13 maart a.s. mee). Dit betekent ook dat de subsidieaanvraag voor het kenniscentrum voorlopig niet gehonoreerd wordt.

Wtv-regeling verlengd

Minister Donner heeft besloten de huidige Regeling werktijdverkorting met nog een maand te verlengen. Dit betekent dat de regeling uiterlijk op 1 april a.s. afloopt. De regeling loopt eerder af, indien er voor die tijd besloten wordt tot een alternatieve regeling, zoals bijvoorbeeld een deeltijd-WW.

Op dit moment is de Stichting van de Arbeid met het Ministerie van SZW nog volop in discussie over een breed arbeidsmarktpakket. Bedoeling is om dit samen met een investeringspakket om de crisis te lijf te gaan, te laten uitmonden in een zogenaamd ‘sociaal akkoord’. Minister Donner wil dan wel dat de vakbeweging de looneisen matigt. De komende weken zal hierover nog veel onderhandeld en gesproken moeten worden want op dit moment is er nog geen zicht op een evenwichtig totaal pakket.

MHP pleit voor impuls automotive sector

Op initiatief van de MHP pleiten de drie vakcentrales voor een speciaal centrum waarin de Nederlandse auto-industrie wordt samengebracht. Dit moet de noodlijdende sector uit het slop halen. FNV, CNV en MHP roepen het kabinet op hun initiatief met spoed te ondersteunen voordat het te laat is voor de autobouwers en toeleveranciers in ons land. Hiertoe deed MHP-voorzitter Richard Steenborg afgelopen zondag 22 februari jl. in een interview in De Telegraaf nog eens een oproep. “Tussen nu en de komende tien jaar zullen nieuwe aandrijfsystemen, schone motoren, hightech materialen worden ontworpen en in productie gebracht, die moeten zorgen voor duurzaamheid en minder CO2-uitstoot. Kortom, de auto van de toekomst wordt nu ontworpen. Nederland mist die boot als we nu niet kiezen voor de autosector”, stelt Steenborg.

Een automotive centrum moet makers van sunroofs, dashboards en veilige stoelen verenigen om de problemen te lijf te gaan. Het centrum zou moeten worden gevestigd in Born. Daar bevinden de Nedcar-fabrieken zich en een flink aantal toeleveranciers uit de Nederlandse auto-industrie. Zelfs TomTom zou kunnen verkassen naar Limburg, als het aan Steenborg ligt. Zo ontstaat een heel cluster rond Nedcar, waar nu voor Mitsubishi de Colt en de Outlander in elkaar worden gezet. Voor de hele Nederlandse autosector is het momenteel alle hens aan dek. De problemen bij Nedcar zorgen voor een kettingreactie richting de toeleveranciers die worden meegezogen in de ellende. De vakcentrales waarschuwen dat er „op deze manier hoogwaardige werkgelegenheid met veel toegevoegde waarde in de technologie en innovatie verloren dreigt te gaan”.

Het is de vakcentrales een doorn in het oog dat het kabinet (en vooral het Ministerie van Economische Zaken) tot op dit moment weinig onderneemt om de sector de helpende hand te reiken. Met een deltaplan voor een autocentrum kan de schade voor de sector ingedamd worden. De overheid moet financieel bijspringen. Daarvoor hebben de drie vakcentrales vorige week op de persconferentie al aandacht gevraagd. Volgens Steenborg is het geen slecht idee om de Zweedse autofabrikanten Volvo en Saab te polsen of ze willen deelnemen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws