Menu

SER-advies over ontslagrecht mislukt

De Sociaal Economische Raad (SER) brengt geen advies uit over aanpassing van het ontslagrecht. Dit is op 11 december jl. geconcludeerd. De verschillen van mening tussen werkgevers en werknemers zijn onoverbrugbaar gebleken. Werkgevers, werknemers en kroonleden hebben bijna anderhalf jaar tevergeefs onderhandeld over dit gevoelige dossier. De MHP heeft van het begin af aan duidelijk gesteld dat een vereenvoudiging van het stelsel bespreekbaar is, maar dat dit in evenwicht zou moeten zijn met de hoogte van de ontslagvergoeding. De MHP constateert met genoegen dat deze visie ook door de vakcentrales FNV en CNV wordt gedeeld. Werkgevers willen èn een versoepeling van de procedures èn een verlaging van de vergoeding. Hiermee zou het evenwicht binnen het ontslagstelsel ver te zoeken zijn en zou de ontslagbescherming van werknemers worden uitgehold. Volgens de MHP is het logisch dat bij de huidige patstelling geen advies wordt uitgebracht. Het was beter geweest middels een unaniem advies een evenwichtig ontslagstelsel voor te stellen, waar de politiek niet omheen had gekund. Maar dat zit er nu gewoonweg niet in. In een verklaring van de SER wordt nog gesteld dat na de vorming van een nieuw kabinet wordt bezien “of en zo ja, hoe dit dossier kan worden afgerond, al dan niet naar aanleiding van een nieuwe adviesaanvraag”.
Werkgevers en een deel van de kroonleden wilde aanvankelijk per sé een ‘paar maanden’ na het aantreden van een nieuw kabinet alsnog een advies uitbrengen. Voor de vakbeweging breed is hier in beginsel geen behoefte aan, tenzij er een adviesaanvraag komt en misschien als het aanstaande regeerakkoord onverwachte nieuwe feiten oplevert. Vandaar dat in de verklaring de term ‘….of en zo ja hoe…’ is opgenomen.
Op 5 december jl. heeft de voorzitter van VNO-NCW informeel een bod gedaan aan de voorzitter van de FNV. Dit zag er als volgt uit:

Opbouw:

a.

0,75 maand per dienstjaar voor bedrijven met meer dan 15 werknemers.
De helft hiervan te betalen uit een fonds, dat door de bedrijven collectief wordt opgebouwd. De andere helft op te brengen door het betreffende bedrijf zelf.

b.

3/8 maand per dienstjaar voor bedrijven met minder dan 15 werknemers. Onder dezelfde condities als hiervoor genoemd.

c.

0,25 maand per dienstjaar voor alle bedrijven als aanvulling op de WW-uitkering.
(3 maanden aanvulling tot 90% laatste salaris; 3 maanden 85%; 3 maanden 80% en 3 maanden 75%). Dit te betalen uit een door de bedrijven te financieren collectief fonds.

d.

Voor werknemers die na drie jaar uitzenden nog geen vaste baan hebben en werkloos worden 1 week per dienstjaar. Ook uit een collectief fonds.

De totale regeling wordt gemaximeerd op 1 jaar of op € 75.000.

Dit voorstel is vervolgens besproken tussen de drie vakcentrales. Wij hebben direct aangegeven dat met name de maximering, het onderscheid in de regeling naar bedrijfsgrootte en de collectieve financiering (geen negatieve prikkel voor werkgevers meer) voor de MHP onaanvaardbaar zijn. Ook het CNV sloot zich hierbij aan en uiteindelijk ook de FNV.

En toen zweeg Mei Lei Vos…….

Mei Li Vos, voorzitter van het Alternatief voor Vakbond, wil graag van zich laten horen. Zo ook tijdens een onlangs gehouden symposium van de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. In een toespraak, gebaseerd op een door haar geschreven boek over arbeidsverhoudingen, veegde zij de vloer aan met wat zij de ‘traditionele vakbeweging’ noemde. Deze zou, zo betoogde zij o.a., geen oog hebben voor de belangen van werkenden die geen loondienstverhouding hebben, zoals bijvoorbeeld freelancers. Ook zou de vakbeweging zich veel te star opstellen tegen een zekere versoepeling van het ontslagrecht.
Bij MHP-voorzitter Ad Verhoeven, die eveneens aan het symposium deelnam, schoot e.e.a. heel duidelijk in het verkeerde keelgat. In een kernachtig betoog wees hij Mei Lei Vos terecht door onder meer te stellen dat de SER al jaren geleden de lans voor de positie van werkenden zonder een dienstverhouding heeft gebroken. Over het ontslagrecht zei hij dat de vakbeweging wel degelijk voor modernisering van het ontslagrecht is, maar dat het niet aangaat dat ontslagen werknemers met een soort fooi op straat komen te staan. En toen zweeg Mei Lei Vos……….

MHP-kantoor dicht

Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het kantoor van de Vakcentrale MHP gesloten.

Voorspoedig 2007 !

Bestuur en medewerkers van de vakcentrale MHP wensen de lezers van dit bulletin goede kerstdagen en een voorspoedig 2007 toe.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws