Menu

Uitnodiging MHP-congres 2008

De MHP levert haar eigen bijdrage aan het Europees Jaar van de Interculturele dialoog. Daarom organiseert zij op donderdagmiddag 5 juni in het SER-gebouw te Den Haag een congres met als thema ‘HogerOp in diversiteit’. Centraal staat de positie van multicultureel, hoger opgeleid talent op de arbeidsmarkt en de werkvloer.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ahmed Aboutaleb, SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en Pieter Jan Biesheuvel, voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zijn bereid gevonden om tijdens het congres hun visie op het thema te geven. Dagvoorzitter is Harry Starren van De Baak. Onder zijn leiding start het congres na het middaguur met inleidingen over de arbeidsmarkt, innovatie en multicultureel talent. Staatssecretaris Aboutaleb zal daarover de spits afbijten, gevolgd door Biesheuvel van de RWI.

Ook direct betrokkenen komen aan bod. In een forumdiscussie onder leiding van Starren kunnen deelnemers praktijkervaringen met elkaar uitwisselen: best en bad practices. Ook de zaal speelt daarbij een rol. De forumdeelnemers zijn direct betrokkenen uit het MHP-netwerk van multicultureel, hoger opgeleid talent en zij spreken uit hun eigen ervaring als manager, onderzoeker of student.

Na de forumdiscussie spreekt SER-voorzitter Rinnooy Kan over de relatie tussen multicultureel talent, kennis en innovatie. Hij geeft daarmee gelijk een voorzet tot het slotdeel van het MHP-congres 2008. Want aan het eind van de middag richt de MHP de blik op zichzelf en vraagt zich af wat zij als vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel kan doen voor multicultureel hoger opgeleid talent. Centraal staan de kansen voor de vakcentrale en de aangesloten bonden in het creëren van eigentijdse oplossingen. Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van multicultureel instituut Forum, geeft commentaar.

Het programma start omstreeks 12.30 uur en eindigt om 16.45 uur met een borrel. Via de speciale congreswebsite www.hogeropindiversiteit.nl kunt u zich aanmelden voor het congres. Deelname is kosteloos. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, een routebeschrijving en een definitief programma. Op de congreswebsite vindt u tevens meer informatie over het congres.
Hebt u vragen ? Mail dan naar info@vc-mhp.nl.

Arbocatalogi

Onlangs is u gemeld dat de MHP het tot stand komen van arbocatalogi van harte gestimuleerd en actief ondersteund heeft. Dit jaar krijgt die stimulering een extra impuls en verbreding binnen de organisaties die deel uitmaken van de vakcentrale. De MHP heeft de uitvoering van dit project Arbocatalogi gedelegeerd aan De Unie. De volgende activiteiten staan op stapel:
• training Adviseurs woensdag 4 juni
• training Begeleiders dinsdag 10 juni
• catalogus-conferentie woensdag 18 juni (deze datum is in de plaats gekomen van de voor 19 mei aangekondigde startconferentie).

Training Adviseurs: deze training is erop gericht branches, bedrijven en medezeggenschaps-organen te adviseren en te informeren over de wijze waarop een arbocatalogus kan worden opgezet.

Training Begeleiders: deze training is gericht op het begeleiden van een projectgroep op branche- of bedrijfsniveau of het scholen en/of begeleiden van de betrokken medezeggenschapsorganen.

Catalogus-conferentie: om zoveel mogelijk betrokken van de nodige basisinformatie te voorzien wordt op woensdagmiddag 18 juni een conferentie gehouden. Deze vindt plaats in Unie-Plaza te Culemborg en is bedoeld voor allen die betrokken zijn bij het stimuleren en realiseren van arbocatalogi.

Instrumenten: er wordt een stappenplan en een toolbox ontwikkeld. De toolbox zal alle relevante documenten bevatten om te komen tot een arbocatalogus. Dat zijn behalve het stappenplan ook documenten als checklisten en voorbeelden van good practices. Het stappenplan bevat alle elementen die samenhangen met het opstellen en implementeren van een arbocatalogus.

Aanmelden: belangstellenden voor de conferentie en de trainingen kunnen zich melden via de helpdesk (tel. 0345-851991) of via arbocatalogus@unie.nl. Website: www.unie-arbocatalogus.nl.

EVV-nieuwsbrief

Op Europees niveau maakt de MHP deel uit van het Europees Verbond van Vakverenigingen, het EVV of in het Engels, ETUC. Het EVV geeft een nieuwsbrief uit, die helder aangeeft waarmee het EVV zich momenteel mee bezighoudt. Klik voor de nieuwsbrief op ETUC Newsletter n°26. Op http://newsletter.etuc.org/?p=subscribe&id=1 kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse toezending van deze nieuwsbrief per mail.

Belasting op verpakkingsmaterialen

Op 1 mei jl. is er voor ondernemingen een belasting op verpakkingsmateriaal geïntroduceerd. Al snel na de introductie is hierover een discussie losgebarsten. Een aantal politieke partijen wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa een onderzoek instelt naar prijsstijgingen in supermarkten. Vrijwel alle supermarkten hebben aangekondigd hun prijzen met één procent te verhogen, nu zij meer belasting moeten betalen voor hun verpakkingen. Supermarkten zijn in werkelijkheid minder kwijt dan die één procent, temeer daar de oude afvalbelasting is opgeheven. Blijkbaar grijpen de supermarkten collectief de belastingmaatregel aan om de prijzen meer dan nodig te verhogen. Doel van de verpakkingstaks is dat bedrijven op zoek gaan naar goedkopere en milieubewustere verpakkingen. Het is volgens de MHP de vraag of dit het effect zal zijn, nu de verpakkingsbelasting (meer dan evenredig) wordt doorvertaald naar de consument.

De MHP is van mening dat de timing van deze belasting in verband met de economische situatie ongelukkig is. Een laag consumentenvertrouwen is een slecht voorteken. Niet voor niets hebben sociale partners unaniem het kabinet op 23 april jl. opgeroepen om de aangekondigde btw-verhoging per 1 januari 2009 voorlopig uit te stellen. Naast het feit dat de NMa mogelijk gaat kijken naar eventuele prijsafspraken van supermarkten, zou het volgens de MHP ook goed zijn als het kabinet huishoudens op zeer korte termijn een deel van de hogere belastingopbrengsten (denk ook aan de hogere energiebelasting) teruggeeft.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws