Menu

Inhoud:
Gezamenlijke verklaring FNV en MHP aan Catshuis
Fiscale kilometervergoeding
Deeltijdopleidingen hoger onderwijs
KIA-foto 2012
Petitie Wetsvoorstel werken naar vermogen
Nationaal Hervormingsprogramma
Monti II tast stakingsrecht aan
Ingangsdatum AOW
Herziening Pension Fund Governance
De Unie bestaat 40 jaar
Unie-onderhandelaar Wim Brouwer overleden

 

Gezamenlijke verklaring FNV en MHP aan Catshuis

In een gezamenlijke verklaring adviseren de vakcentrales FNV en MHP, en alle aangesloten bonden, het Catshuis onderscheid te maken tussen maatregelen op de korte termijn, die bijdragen aan het oplossen van het begrotingstekort, en aanpassingen op de lange termijn die oplossingen bieden voor structurele vraagstukken. ‘Korte termijn bronnen’ zijn een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting en een tijdelijk toptarief in de inkomstenbelasting.

Volgens de vakcentrales is het grootste deel van de 18 miljard euro, die het kabinet al heeft bezuinigd, vooral terechtgekomen bij de gezinnen. Als er nu opnieuw bezuinigd moet worden, moet dat niet alleen verstandig gebeuren, maar moeten de lasten ook eerlijk worden verdeeld. Dat betekent dat nu ook de bedrijven en de topinkomens aan de beurt zijn.

“Mochten een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting en een tijdelijk toptarief niet voldoende zijn, dan is een tijdelijke verhoging van de btw op luxegoederen een optie. Dat levert een hoop geld op volgens onze rekenaars. Dat betekent dat de dagelijkse boodschappen niet duurder mogen worden”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.
Voor FNV en MHP is een algehele nullijn onbespreekbaar. Zowel de FNV als de MHP vinden dat de vakbeweging al heel lang het voortouw neemt in een verantwoorde loonontwikkeling. “Wij geloven niet in een starre loonpolitiek. Dat is niet meer van deze tijd. Maatwerk is de manier waarop wij zaken doen in deze tijd. Bovendien blijft de loonontwikkeling ook in 2012 weer achter bij de inflatie. Bij een nullijn gaan mensen nog minder besteden. Dat is slecht voor de economie”, aldus Van der Wal.

Volgens FNV en MHP leveren structurele vraagstukken, zoals de woningmarkt, de zorg of de arbeidsmarkt, geen geld op voor de ‘korte termijn begrotingsproblemen’, waarmee dit kabinet kampt. Deze vraagstukken vergen zorgvuldige overwegingen, die bovendien moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak. De bezuinigingsplannen waarnaar het kabinet nu in het Catshuis kijkt, zullen door de vakbeweging kritisch worden beoordeeld.

Bekijk de volledige tekst

 

Fiscale kilometervergoeding

Deze week is er veel aandacht van de media geweest voor de fiscale kilometervergoeding. Werknemers leggen al jaren geld toe op de kilometers, die zij maken voor de baas. Gezien de steeds oplopende brandstofprijzen, zou de kilometervergoeding volgens berekeningen van de MHP eigenlijk vijf cent hoger moeten liggen. In het Catshuis wordt gesproken over de beperking van de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding (momenteel nog 19 cent).

In 2004 is besloten de fiscale kilometervergoeding te beperken van 28 cent naar 18 cent, met het argument dat voortaan alleen nog de variabele onkosten worden vergoed. Sinds 2004 is alleen in 2006 de vergoeding verhoogd naar 19 cent. In de tussentijd is het autorijden vooral onder invloed van de brandstofprijzen duurder geworden, terwijl de fiscale kilometervergoeding verder niet is aangepast. Volgens berekeningen van de MHP had de kilometervergoeding al 24 cent moeten bedragen, als rekening was gehouden met de gestegen brandstofkosten. De werknemer, die met de auto rijdt, loopt daardoor 5 cent per afgelegde kilometer mis. De gemiddelde werknemer moet hierdoor ruim 350 euro netto per jaar bijleggen.

Ondertussen komen er berichten uit het Catshuis dat wordt overwogen de kilometer-vergoeding te verlagen naar 14 cent. “Er is geen enkele aanleiding om de fiscale kilometervergoeding nog verder te verlagen, omdat door het niet indexeren van de deze vergoeding werknemers nu al geld moeten toeleggen op het woon-werkverkeer. Als dit naar 14 cent gaat, betekent dit dat de gemiddelde werknemer ruim 500 euro per jaar moet toeleggen op het woon-werkverkeer. Dat is niet uit te leggen”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Lees het complete artikel

 

Deeltijdopleidingen hoger onderwijs

In vervolg op eerdere kritiek van de MHP, uiten de vakcentrales FNV, CNV en MHP in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kritiek op het voorstel van staatssecretaris Zijlstra om voor deeltijdopleidingen vraagfinanciering in te voeren. Ook spreken zij hun zorgen uit over de overbruggingsmaatregel voor deeltijdstudenten, ter compensatie van de langstudeerdersboete.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Zijlstra aan dat de bekostiging van deeltijdopleidingen op de langere termijn wordt afgeschaft. In plaats daarvan introduceert hij een systeem van vraagfinanciering, wat inhoudt dat beurzen beschikbaar worden gesteld aan studenten die een deeltijdopleiding (gaan) volgen, maar dan alleen voor sectoren met een ‘bijzonder economisch en maatschappelijk belang’. De staatssecretaris doelt hierbij op sectoren als de zorg, het onderwijs en economische topsectoren.

De staatssecretaris formuleert daarnaast een overgangsmaatregel voor langstudeerders in het deeltijdonderwijs. Studenten, die vanwege bijzondere omstandigheden en vanwege problemen als gevolg van ‘studeerbaarheid’ van de opleiding problemen ondervinden, kunnen een beroep doen op het zogenaamde ‘profileringsfonds’ van instellingen in het hoger onderwijs. Onder ‘problemen als gevolg van de studeerbaarheid’ verstaat de staatssecretaris deeltijdopleidingen, die langer duren dan voltijdopleidingen en die niet verkort kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

De vakcentrales maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van dit voorstel voor zowel de kwaliteit van, als de deelname aan het deeltijd hoger onderwijs. De vakcentrales wijzen de voorstellen van de staatssecretaris af, vooral omdat de toegankelijkheid van deeltijdopleidingen die niet voldoen aan het criterium ‘bijzonder economisch en maatschappelijk belang’, ernstig wordt belemmerd. “De deelname van werkenden aan deeltijdopleidingen moet juist worden gestimuleerd en niet afgeremd”, aldus MHP-beleidsmedewerker Hanneke de Geus. “Werkenden die een deeltijdopleiding volgen, zullen vrijwel altijd een opleiding kiezen die voor henzelf de arbeidsmarktpositie versterkt, en dat is nauwelijks goed in te schatten vanachter een bureau op het Ministerie”, aldus De Geus. Ten aanzien van de langstudeerdersmaatregel pleiten de drie vakcentrales nadrukkelijk voor het hanteren van reële studietermijnen, omdat zij principieel van mening zijn dat de langstudeerdersmaatregel niet behoort te gelden voor personen, die een deeltijdopleiding combineren met een reguliere baan.

 

KIA-foto 2012

Op 11 april 2012 heeft de coalitie van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA), waarin de MHP partner is, de voortgangsrapportage ‘Kennis en Innovatie Foto 2012’ uitgebracht. De KIA-foto laat zien in hoeverre Nederland op koers ligt om rond 2020 tot de top vijf van de kennis- en innovatielanden te behoren. Dat gebeurt door zestig indicatoren een groene, oranje of rode kleur toe te kennen. Weliswaar maakt Nederland als kennisland een stapje in de goede richting, maar uit de tussenrapportage blijkt ook dat er nog steeds zorgen bestaan over het niveau van de Nederlandse investeringen in scholing, kennisontwikkeling en innovatie. Juist die leiden tot een sterkere innovatieve economie, meer werkgelegenheid, hogere belastingopbrengsten en minder kosten voor de sociale zekerheid.

“In het beste geval blijven de toekomstige investeringen op het huidige niveau, terwijl we eigenlijk meer zouden willen en zouden moeten doen”, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser, die namens de MHP zitting heeft in de KIA-coalitie. “Kabinetsmaatregelen als de langstudeerdersmaatregel, een duurdere tweede studie en het afschaffen van studiefinanciering voor 30-plussers kunnen niet bepaald een stimulans worden genoemd voor de beroepsbevolking om zich verder te scholen”, aldus Visser.

Zie www.kennisinnovatieagenda.nl voor het volledige rapport KIA-foto 2012.

Petitie Wetsvoorstel werken naar vermogen

Samen met de vakcentrales FNV en CNV, de CG-Raad, Humanitas en Oikomene heeft de MHP een petitie opgesteld om de gevolgen van het Wetsvoorstel werken naar vermogen te voorkomen. De tekst luidt als volgt en kan via de website www.beperkonsniet.nl worden ondertekend. Inmiddels hebben al meer dan 100.000 mensen deze petitie ondersteund.

Help ons voorkomen dat mensen met een beperking worden wegbezuinigd

Een beperking hebben is geen keuze. Bezuinigen op mensen met een beperking is dat wel. Wij roepen het kabinet op een andere keuze te maken. U ook? De effecten van de bezuinigingen ontkennen of weglachen kan echt niet! Wilt u de politiek deelgenoot maken van uw verontwaardiging? Vindt u ook dat kwetsbaar Nederland gesteund moet worden? Onderteken dan nu de petitie. Maak kwetsbaar Nederland niet nog beperkter!
“Net als wij kent u vast wel iemand met een handicap of ziekte die blij is toch te kunnen werken. Die écht houdt van zijn of haar baan. Want werken geeft een gevoel van zelfstandigheid. En een gevoel van trots om nuttig te zijn voor de samenleving.
Voor al deze mensen dreigt nu zwaar weer. Want het kabinet wil meer dan 3 miljard bezuinigen op mensen met een arbeidshandicap. 70.000 plekken in de sociale werkplaatsen worden geschrapt. Uitkeringen als de Wajong en bijstand worden fors verlaagd.Honderdduizenden kwetsbare mensen vallen buiten de samenleving en belanden in de armoede. Een hard gelag voor een groep mensen die het al zo zwaar heeft. En dat in een van de meest rijke en welvarende landen ter wereld.

 

Nationaal Hervormingsprogramma

Jaarlijks moet het kabinet een Nationaal Hervormingsprogramma indienen bij Europa. Volgens de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt de werkgelegenheid bij de Nederlandse inbreng sterk verwaarloosd. De vakbeweging vraagt in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer om werk te maken van een banenplan. Daar waaraan werknemers het meest behoefte hebben, ontbreekt in het plan. “In tijden van economische crisis is de vraag die mensen bezighoudt: heb ik morgen nog werk en een behoorlijk inkomen ?”, aldus MHP-duovoorzitter Bob Van der Wal.

In de Europese Raad is afgesproken dat alle lidstaten ‘een bijzondere inspanning’ doen om ‘het aanbod van arbeid te verbeteren en de jeugdwerkeloosheid te doen dalen’. Europa telt 23 miljoen werklozen en de jeugdwerkloosheid stijgt snel, ook in Nederland. Het Nationale Hervormingsprogramma wordt opgesteld in het kader van de zogeheten EU 2020 Strategie. Hiermee spreken de lidstaten met elkaar af om richting het jaar 2020 groei, milieu en sociaal beleid voorop te zetten bij alle plannen, die worden gemaakt.

De brief is te downloaden via de website www.vakcentralemhp.nl onder de button persberichten.

 

Monti II tast stakingsrecht aan

De vakcentrales FNV, CNV en MHP vragen in een brief aan de Tweede Kamer het stakingsrecht te beschermen en het kabinet te vragen zijn veto uit te spreken over de zogenaamde ‘Monti II verordening’. De Europese Commissie tast met dit wetsvoorstel onder andere het stakingsrecht aan van werknemers in alle Europese landen. Het besluit over de Monti II verordening moet unaniem worden genomen, dus één regeringsleider is voldoende om het tegen te houden.

De vakcentrales benadrukken dat staken een grondrecht is. In Nederland beoordeelt de rechter of er gestaakt mag worden. Onder de nieuwe verordening zou de Nederlandse rechter bij stakingen, die grensoverschrijdend werken, het economisch belang boven de mensen moeten plaatsen. Daarmee wordt het laatste drukmiddel van werknemers om op te komen voor hun belangen, uitgekleed. De Tweede Kamer kan dit voorkomen.
Verder twijfelen de vakcentrales aan de legitimiteit van de verordening. De Europese Commissie heeft geen bevoegdheden op het terrein van het stakingsrecht. Via een omweg heeft Brussel ervoor gekozen om haar bevoegdheden uit te breiden via de zogeheten flexibiliteitsclausule. Deze mag eigenlijk alleen in extreme situaties worden gebruikt om de Europese Commissie meer bevoegdheden te geven.

De brief is te downloaden via de button persberichten.

 

Ingangsdatum AOW

Per 1 april jl. is de ingangsdatum van de AOW niet langer de eerste van de maand, waarin iemand 65 wordt, maar is deze verschoven naar de dag, waarop iemand 65 jaar wordt. Al meerdere malen heeft de MHP kritiek geuit op deze wet (zie ook het bulletin van 19 december 2011) en om uitstel gevraagd. Dit omdat sociale partners (vaak) niet bij machte zijn en niet over de financiële middelen en mogelijkheden beschikken om de inkomensgevolgen van deze wet te kunnen opvangen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen, die al met vervroegd pensioen zijn gegaan.

In een kritische brief aan minister Kamp van SZW reageert de Stichting van de Arbeid (StvdA) op antwoorden van de minister op Kamervragen van het Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP) van 3 april jl. over de gevolgen van deze bovengenoemde verschuiving. Ten onrechte wordt de indruk gewekt alsof sociale partners verantwoordelijk zijn voor de reparatie van het eenmalige ‘inkomensgat’, dat bij een deel van de mensen ontstaat als gevolg van het later ingaan van het AOW-pensioen. In feite gaat het om een bezuiniging van de overheid, die een aantal personen zodanig treft dat voor hen gedurende een deel van de maand een substantieel deel van het inkomen wegvalt en waarbij het prijskaartje van de reparatie op het bordje wordt gelegd van sociale partners. De Stichting acht het niet juist dat de minister en Kamerleden de indruk wekken dat sociale partners voor het niet (kunnen) repareren van de maatregel verantwoordelijkheid dragen. “Voor deze ‘schade’, die kan oplopen tot maximaal 1300 euro, is uitsluitend de wetgever verantwoordelijk en niemand anders”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Zie voor meer informatie: www.stvda.nl.

 

Herziening Pension Fund Governance

Op 16 december 2005 heeft de StvdA de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) opgesteld. Deze principes zijn in de navolgende jaren (grotendeels) met succes ingevoerd en vrij voortvarend en naar behoren opgepakt door de pensioensector, zoals blijkt uit een eerdere evaluatie van de SER.

De omstandigheden, waarin pensioenfondsen opereren, zijn echter in korte tijd drastisch gewijzigd. Voorbeelden hiervan zijn de twee kort opeenvolgende crises, de verdergaande verzakelijking en de strengere voorwaarden, die vanuit de toezichthouder De Nederlandsche Bank worden gesteld aan pensioenfondsbestuurders. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt er steeds meer om uitleg en het afleggen van verantwoording gevraagd door de belanghebbenden. Om hieraan gehoor te geven, hebben de StvdA en de Pensioenfederatie het initiatief genomen om op korte termijn te komen tot het opstellen van een nieuwe Code pensioenfondsen. Hiermee wordt een verdere verbetering van de kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid van pensioenuitvoerders nagestreefd, waar het de uitvoering van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling betreft. Ook wordt hiermee aangesloten bij de ontwikkelingen bij de Code voor bedrijven (Corporate governance code) en de Code voor woningcorporaties. In een gezamenlijk brief van 11 april jl. wordt de minister van SZW hierover geïnformeerd.

Deze brief is te downloaden via www.stvda.nl.

 

De Unie bestaat 40 jaar

Op 15 april 2012 was het veertig jaar geleden dat de Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel (Unie BLHP), later De Unie genoemd, werd opgericht.
Bij het samengaan van de NKV en de NVV tot de FNV verliet de Unie BLHP het NKV en sloot zij zich aan bij de MHP. De MHP (opgericht in 1974) kon onder meer door toetreding van de Unie BLHP uitgroeien tot een erkende, representatieve vakcentrale voor de middengroepen en het hoger personeel.

Het Algemeen Bestuur van de MHP feliciteert alle leden, het bestuur en de medewerkers van De Unie met dit veertigjarig jubileum en spreekt de hoop uit dat de onderlinge samenwerking nog lange tijd mag voortduren.

 

Unie-onderhandelaar Wim Brouwer overleden

Het Algemeen Bestuur en de medewerkers van de MHP hebben met verslagenheid kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Unie-onderhandelaar Wim Brouwer. Wim is op 3 april jl. overleden en is slechts 55 jaar oud geworden. Hij heeft meer dan 22 jaar voor De Unie gewerkt en zat namens de MHP onder andere in de provinciale SER-Brabant.

De MHP heeft Wim gekend als een gedreven en deskundige vakbondsbestuurder, die bovendien in de persoonlijke omgang een graag geziene collega was en wenst de nabestaanden en de medewerkers van De Unie veel sterkte met dit grote verlies.

 

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws