Menu

Inhoud:
• VHKP sluit zich aan bij MHP
• Lijsttrekkersdebat Europese verkiezingen op 19 mei in de Jaarbeurs
• De gevolgen van de economische crisis voor niet-westerse allochtonen
• Aanbeveling over deeltijd WW
• Commissie Don onderzoekt rekenregels die gesteld worden aan pensioenfondsen
• AOW-discussie in de SER
• MHP-onderzoek mantelzorg
• Nieuwe directeur De Unie

VHKP sluit zich aan bij MHP

De MHP is verheugd dat de Vereniging van Hoger KLM-personeel (VHKP) besloten heeft zich binnenkort aan te sluiten bij de MHP. De VHKP behartigt de individuele en collectieve belangen van vooral managers, specialisten en executives bij de KLM en is daarmee een belangrijke vakvereniging voor de mainport Schiphol. Voorzitter van deze vereniging is Bob van der Wal. Met de komst van de VHKP wordt de positie op Schiphol verder versterkt. De MHP ziet Schiphol niet alleen als een belangrijke mainport, maar ook als brainport, dat wil zeggen dat het om een sector gaat waar kennis wordt gegenereerd. Daarnaast zijn door de nauwe banden van KLM met Air France de internationale arbeidsverhoudingen van steeds groter belang geworden. De VHKP en de MHP hopen elkaar op dit punt ook verder te versterken. Binnenkort zal de samenwerking officieel beklonken worden.

Lijsttrekkersdebat Europese verkiezingen op 19 mei in de Jaarbeurs

Kom 19 mei naar de Jaarbeurs in Utrecht voor het lijsttrekkersdebat Europese verkiezingen!!!

Zoals bekend worden in juni a.s. de verkiezingen gehouden voor het nieuwe Europese parlement.
Dat is voor de Nederlandse vakcentrales, FNV, CNV en MHP, aanleiding om extra aandacht aan deze gebeurtenis te schenken. Juist in deze tijd, waarin de werkloosheid oploopt, kan Europa zijn meerwaarde bewijzen. Afstemming en samenwerking ook op Europees niveau stellen landen in staat samen meer te doen dan individuele landen afzonderlijk vermogen. De MHP is al langer de mening toegedaan dat Europa een belangrijke rol speelt in de economische ontwikkeling van Nederland. De verkiezingen van 2009 zijn daarom juist nu van grote betekenis omdat we niet meer zonder Europa kunnen en omdat het Europese beleid via een kiezersuitspraak democratisch legitimatie behoeft. Extra reden dus om te gaan stemmen en voor ons, om samen met de collega’s een lijsttrekkersdebat te organiseren om inzicht te geven in de standpunten van de verschillende politieke partijen.

Dit debat met de voorzitters van de vakcentrales, onder wie MHP voorzitter Richard Steenborg, en de lijsttrekkers van de grote politieke partijen vindt plaats op 19 mei a.s. vanaf 19.30 in de Jaarbeurs te Utrecht. (Kader-)leden zijn van harte welkom.

De vakcentrales van FNV, CNV en MHP hebben ter ondersteuning van hun visie op Europa en de relevante ontwikkelingen een 11-punten-plan opgesteld, met concrete standpunten op een aantal dossiers. De deelnemende politieke partijen en hun lijsttrekkers zullen worden uitgedaagd hierop stelling te nemen.

De kern van dit plan van de vakcentrales is dat Europa een waardengemeenschap is, wat meer inhoudt dan alleen een economische gemeenschap, hoe belangrijk die op zich ook is. De vakcentrales streven naar een sociale markteconomie, die rekening houdt met de lange termijn, en met naast economische- ook sociale doelstellingen en met duurzaamheid.

Het debat herbergt alles voor een mooie discussie-avond, op een goed moment. U bent van harte welkom.

De gevolgen van de economische crisis voor niet-westerse allochtonen

Uitnodiging conferentie, 28 mei, Den Haag

De economische recessie in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een grote slag toegebracht aan de economische zelfstandigheid en de sociaal-culturele integratie van niet-westerse allochtonen, die nog steeds niet volledig is ingehaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook de huidige positie van allochtonen niet sterk is. Dit komt onder andere door het grote aandeel niet-westerse allochtonen met een flexibel contract (ongeveer 20 procent). Dat is twee keer zoveel als onder autochtonen. Op basis van de huidige economische situatie wordt verwacht dat allochtonen als één van de eerste groepen massaal de dupe worden van deze economische crisis. Om te kijken hoe voorkomen kan worden dat zij langdurig buiten het arbeidsproces komen te staan, organiseert de MHP in samenwerking met FORUM en de FNV een conferentie over de actuele arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen en hun kinderen.
Doel van het congres is antwoorden te vinden op vragen als: hoe houden we jongeren fit voor de arbeidsmarkt? Kunnen we iets doen aan de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt? Van welke lessen uit het verleden kunnen we leren? Wat zijn solide gerichte interventies, voor de korte en de lange termijn? En, zijn er in deze tijd van economische crisis ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van omscholing?

MHP-voorzitter Richard Steenborg zal ingaan op de huidige arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide allochtonen. Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie zal spreken, evenals SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Richard Steenborg, Wilna Wind (FNV), Bert van Boggelen (CNV), Sip Nieuwsma (VNO-NCW) en Sadik Harchaoui (FORUM) gaan vervolgens het gesprek aan over te nemen maatregelen.
Genodigden zijn onder andere werknemers, werkgevers, overheidsinstellingen (ministeries en gemeenten), ROC’s, UWV WERKbedrijf, re-integratiebedrijven en migrantenorganisaties.
Locatie: VNO-NCW gebouw, Den Haag
Tijden: Inloop om 9:00 uur, start 9.30 uur. Afsluitende lunch om 13:00 uur.

U bent van harte welkom! Voor volledig programma en aanmelding zie: www.forum.nl/agenda.

Aanbeveling over deeltijd WW

In de afgelopen twee weken is veel discussie geweest over de aanvulling op de WW-uitkering in geval van deeltijd WW. Afspraak in het sociaal akkoord was dat onder andere over dit punt een aanbeveling door de Stichting van de Arbeid zou worden uitgebracht.
Aanvankelijk wilde het kabinet in de regeling zelf verbieden dat er een aanvulling op de WW-uitkering gegeven zou worden. De MHP heeft hier toen een hard punt van gemaakt, omdat vooral werknemers die boven het maximum dagloon verdienen (een maandloon dat meer dan ongeveer €3.500, – bedraagt), tijdens de deeltijd WW dan fors in inkomen terugvallen.
Een werknemer die minder dan het maximumdagloon verdient, valt zonder aanvulling terug naar 85% van het loon, maar een werknemer met tweemaal modaal valt zelfs terug naar 75%, omdat de WW-uitkering gemaximeerd is.

De signalen dat vakbonden alleen bereid zijn om in te stemmen met deeltijd WW als er tot 100% wordt aangevuld, was de politiek in het verkeerde keelgat geschoten. Voor de MHP en de aangesloten organisaties gaat het vooral om een zorgvuldige afweging tussen inkomen en behoud van werkgelegenheid. Deze afweging klinkt nu ook duidelijk door in de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid. De aanbeveling geeft ook aan dat werkgevers niet gelegitimeerd zijn om helemaal niet over een aanvulling te praten.
De aanbeveling van de Stichting van de Arbeid is te downloaden via www.stvda.nl. Daarnaast is er ook een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen over deeltijd WW via deze website na te lezen.

Commissie Don onderzoekt rekenregels die gesteld worden aan pensioenfondsen

Onlangs is de zogenaamde Commissie Parameters, ook wel naar haar voorzitter de Commissie Don genoemd, gestart met haar werkzaamheden. Deze commissie toetst elke 3 jaar of de regels van het Financieel Toetsingskader voor het berekenen van de technische (pensioen)voorzieningen en de kostendekkende premie nog voldoen aan de financieel-economische ontwikkelingen uit het verleden en aan de toekomstige financieel-economische verwachtingen. De parameters zijn de veronderstellingen voor de toekomstige loon- en prijsontwikkeling, de maximaal te hanteren rendementen op de beleggingen en de te hanteren rekenrente. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid, De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De leden worden benoemd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het onderwerp van deze commissie is zeer actueel, omdat de meeste pensioenfondsen onder de grens van 105% dekkingsgraad zijn gezakt, en kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij bijvoorbeeld de rekenregels voor de toekomstige opbrengsten van de beleggingen. De werkgroep Pensioenen van de MHP zal daarom de besprekingen die binnen de commissie worden gevoerd, nauwlettend volgen en van input voorzien.


AOW-discussie in de SER

De SER, waarin de MHP zitting heeft, zal voor 1 oktober aan het kabinet een advies moeten uitbrengen over het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Daarbij wordt zij in de gelegenheid gesteld een alternatief voor te stellen dat eenzelfde structurele verlaging voor de collectieve lasten met zich mee brengt van ruim € 4 miljard. De MHP wenst niet van te voren allerlei blokkades op te werpen in de discussie, omdat meerdere afwegingen hier een rol in kunnen spelen dan alleen de collectieve lasten. Zo vindt de MHP van belang of de maatregelen niet haaks staan op de participatiedoelstellingen. Ook is van belang dat eventuele alternatieven niet eenzijdig ten laste komen van specifieke groepen, zoals de middengroepen.

De FNV heeft al aangekondigd tegen een verhoging van de AOW-leeftijd te zijn, maar stelt alternatieve maatregelen voor die in het bijzonder de middengroepen raken en indirect ook een AOW-gat opleveren.
Volledige fiscalisering betekent voor de middengroepen dat weliswaar de bruto AOW-uitkering hetzelfde blijft, maar dat de netto AOW-uitkering lager wordt en kan oplopen tot een netto nadeel van wel 10%. Een ander voorstel is om de AWBZ-premie te fiscaliseren. Dit betekent niets anders dan dat mensen eigenlijk ook over de derde en vierde schijf premie gaan betalen.
Dit kan structureel een extra netto nadeel opleveren van enkele procenten in de koopkracht, voor die groepen die een inkomen boven modaal hebben (vanaf circa een inkomen €2.300 per maand). De MHP zal in ieder geval deze voorstellen daarom niet ondersteunen.

 

MHP-onderzoek mantelzorg

Sabine van Zuydam student aan de Universiteit van Tilburg doet momenteel onderzoek naar de knelpunten en oplossingen bij de combinatie van werken en langdurige mantelzorg. Zij is gedurende een aantal maanden als stagiaire werkzaam voor de MHP. Met de resultaten van dit onderzoek hopen we meer aandacht voor dit onderwerp te krijgen in CAO-onderhandelingen en in gesprekken tussen werkgevers en werknemers. In de praktijk blijkt de combinatie van werken met langdurige mantelzorg namelijk vaak te leiden tot gezondheidsproblemen van de mantelzorgers zelf en tot een lagere arbeidsdeelname. Daarom vindt de MHP dit een relevant maatschappelijk vraagstuk, dat niet alleen de mantelzorgers zelf betreft. Ook werkgevers lopen risico dat hun werknemers meer gezondheidsklachten krijgen, hetgeen kan leiden tot bijvoorbeeld een hoger ziekteverzuim.

Er is inmiddels een enquête uitgezet onder alle onderhandelaars van de bij de MHP aangesloten organisaties. Lezers van dit bulletin kunnen eventuele ervaringen en praktische oplossingen ook melden aan s.zuydam@vc-mhp.nl.

Nieuwe directeur werkorganisatie De Unie

Rob Kars wordt de nieuwe directeur van de werkorganisatie van De Unie, die is aangesloten bij de MHP. Rob Kars volgt met ingang van 1 juni a.s. Guido van den Boorn op, die sinds de zomer van 2008 als interim directeur de reorganisatie van De Unie in gang heeft gezet. Rob Kars (50) heeft als zelfstandig ondernemer en als bestuurder gewerkt aan grote veranderingen op het gebied van de arbeidsmarkt en van de sociale zekerheid. Zo heeft hij binnen verschillende brancheorganisaties uitvoering gegeven aan de strategische ontwikkeling. De afgelopen jaren is hij ook actief geweest om belangenbehartiging duidelijk te positioneren.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws