Menu

Inhoud:
Bezuinigingspakket gelegenheidscoalitie
Reactie MHP op bezuinigingspakket
Mislukt Catshuisberaad

Bezuinigingspakket gelegenheidscoalitie

Op 26 april jl. is er dan toch een akkoord gekomen van de gelegenheidscoalitie CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie over een bezuinigingspakket. Doel van deze coalitie is om, hoe dan ook, maatregelen te treffen om het begrotingstekort van de overheid volgend jaar tot 3% terug te brengen en te voldoen aan de Europese norm.

De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de volgende.

 • Volgend jaar al zal een eerste stap worden gezet door de AOW-leeftijd met één maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar bereikt en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67 jaar.
 • Voor de aanvullende pensioenen wordt het fiscaal maximum voor de pensioenopbouw verlaagd.
 • Werkgevers gaan de eerste zes maanden de WW-uitkering betalen. De ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding moet worden gebruikt voor (om)scholing en voor werk-naar-werk trajecten.
 • De lonen van ambtenaren zullen dit en volgend jaar niet worden verhoogd. De nullijn geldt niet voor werknemers in de zorg.
 • In de marktsector worden loonstijgingen zwaarder fiscaal belast, doordat de belastingschijven en de heffingskortingen worden bevroren.
 • Mensen met hoge inkomens gaan extra belasting betalen en de heffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30% naar 75%.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer wordt afgeschaft voor het woon-werkverkeer. Voor leaseauto’s wordt het onbelaste privégebruik van de auto afgeschaft.
 • Het hoge BTW-tarief gaat van 19% naar 21%.
 • De belasting op energie en accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank gaan omhoog.
 • Eigen bijdragen in de gezondheidszorg gaan omhoog. Mensen met lage inkomens krijgen compensatie via de zorgtoeslag.
 • De renteaftrek voor nieuwe hypotheken wordt alleen gegeven als er wordt afgelost. De annuïteitenhypotheek wordt daarbij de norm.
 • De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% (bij de aankoop van een woning) wordt blijvend.
 • De huren voor huurders met een jaarinkomen van € 33.000 tot € 43.000 worden verhoogd met de inflatie plus 1%.

Reactie MHP op bezuinigingspakket

Hoewel de MHP de noodzaak ziet voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën, acht ze de keuzes, die gemaakt zijn, niet verstandig en vrij eenzijdig. De gelegenheidscoalitie haalt onder het mom van ‘hervormingen’ fundamentele zekerheden en rechten bij werknemers weg, zoals ten aanzien van het stelsel van ontslagvergoedingen en ingrepen in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgevers en werknemers. In deze tijd van economische crisis acht de MHP het niet verantwoord om de WW te wijzigen en het ontslagrecht te verslechteren. Hervormingen op de arbeidsmarkt, maar ook ten aanzien van de woningmarkt en de zorg, vergen zorgvuldigheid en draagvlak. Ingegeven door bezuinigingen, heeft de gelegenheidscoalitie snel keuzes gemaakt, die grote en ondoordachte consequenties hebben.

Verder constateert de MHP dat de lastenverzwaringen wederom voor ruim 80% terecht komen bij de gewone burgers en in het bijzonder bij de middengroepen. Voorbeelden zijn de verhoging van de BTW, verhoging van de accijnzen, afschaffing van de kilometervergoeding, nullijn voor ambtenaren, stijging van inkomstenbelasting, hogere kosten voor de zorg, extra verhoging van de huren en beperking van de hypotheekrenteaftrek. Mensen uit de middengroepen zullen hierdoor steeds meer in de problemen komen. De MHP heeft naar aanleiding van het akkoord ook geconstateerd, dat het pensioenakkoord niet wordt gesteund door de snellere verhoging van de AOW-leeftijd en de beperking van de pensioenopbouw. De MHP beraadt zich momenteel wat dit voor consequenties heeft voor de overige afspraken uit het pensioenakkoord.

Afgezien van het terugdraaien van de verhoging van de griffierechten, het niet doorgaan van de huishoudinkomenstoets en het afzien van de aftopping van pensioenen, is er volgens de MHP al met al sprake van een onverstandig pakket: “Het is niet zuiver dat deze coalitie met een krappe meerderheid op een achternamiddag fundamentele keuzes voor de arbeidsmarkt maakt, met grote gevolgen voor werknemers. Samen met de doorkruising van het pensioenakkoord wordt daarmee de overlegeconomie terzijde geschoven. Tijdelijke maatregelen liggen eerder voor de hand om de overheidsfinanciën meer op orde te krijgen. Hiervoor heeft de MHP samen met de FNV nog voorstellen gedaan. Fundamentele keuzes vergen meer zorgvuldigheid en draagvlak. Zeker nu er nieuwe verkiezingen in aantocht zijn, zou enige terughoudendheid op dit terrein deze gelegenheidscoalitie hebben gesierd”, aldus de MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal.

Inmiddels heeft de MHP al een indicatieve doorberekening gemaakt naar aanleiding van het akkoord. Uit deze berekeningen blijkt dat de middengroepen wederom onevenredig hard worden getroffen. Los van het ontzien van winstgevende bedrijven viert nivellering dus ook bij dit akkoord hoogtij. Op het moment dat het CPB de koopkrachteffecten van het akkoord naar buiten brengt, volgt meer over deze berekeningen.

Mislukt Catshuisberaad

Doordat omstandigheden zich momenteel snel opvolgen, lijkt het mislukken van de Catshuis-besprekingen op 21 april jl. inmiddels al weer enige tijd geleden. Ook hier heeft de MHP de effecten die zouden zijn opgetreden, als dit akkoord wel was doorgegaan, nader bestudeerd. In een reactie gaven de MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal aan dat het zorgelijk was, dat er onnodig veel tijd verloren is gegaan in het Catshuisberaad. Op dat moment had de MHP nog de hoop dat een aantal fundamentele keuzes voor de langere termijn achterwege zouden blijven. “Het biedt ook nieuwe kansen op evenwichtige en duurzame bezuinigingen.

We hebben samen met de FNV bij minister Kamp van SZW een uitgewerkte verklaring met bezuinigingen gedeponeerd voor zowel de korte als de lange termijn. Daarom zien wij nieuwe kansen in nieuwe tijden om het maatschappelijk draagvlak nu te gaan verbreden voor een duurzame crisisaanpak”, aldus de reactie van Visser en Van der Wal op 21 april. Hoewel er inmiddels sprake is van een ander overeengekomen bezuinigingspakket, concludeert de MHP dat ook het zogenaamde ‘Catshuis-pakket’ het pensioenakkoord zou hebben geraakt en dat ook hier een lastenverzwaring voor de middengroepen zou zijn opgetreden. Alleen al de BTW-maatregel en de verlaging bij de fiscale kilometervergoeding betekenen immers al een koopkrachtachteruitgang van meer dan 2,5%.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws